Wyniki konsultacji

Programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje społeczne projektu zmian programu odbyły  się w terminie od 4 października do 14 października  2019 r.

Konsultacje  rozpoczęto na podstawie Zarządzenia Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 24 września 2019 r. w sprawie: Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego  programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji  był dostępny od 4.10.2019 r. na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej , w Systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl , oraz  w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa , pok.11.

Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dodatkowo poprzez  system konsultacji społecznych dostępny pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl. Podmioty uprawnione mogły wziąć udział w konsultacjach dokumentu, które odbyły się w dniu 7.10.2019 r. Spotkanie konsultacyjne (o charakterze indywidualnych konsultacji) .W trakcie konsultacji nie zostały zgłoszone, przez Organizacje żadne opinie, uwagi do projektu Programu.  Stowarzyszanie Aktywizacji Społecznej i Obywatelskiej „ INSPIRACJA”  biorąca udział w spotkaniu konsultacyjnym przedłożyła  propozycje inicjatyw na rok 2020. Podczas spotkania konsultacyjnego z uwagi na charakter  inicjatyw  wskazano wnioskodawcy proponowany sposób realizacji -  oferta konkursowa/oferta w trybie małych grantów oraz zadeklarowano, w miarę możliwości,  wsparcie pozafinansowe ze strony Urzędu Miasta. Na skutek zgłoszonych inicjatyw i różnorodnego ich charakteru wprowadza się do Programu zadanie publiczne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.

 W projekcie dokonano korekty kwot przewidzianej na:

  • zadanie  Dowóz uczniów do Ośrodka-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie  na wniosek pracownika merytorycznego  zmieniono (po analizie rynku)  kwotę 15 000 zł zmieniona na 16 000 zł, oraz
  • zadanie Współfinansowanie pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych z terenu Miasta zmniejszono kwotę z 9000,00  zł na 8000,00 zł a w zadaniu Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje działające na terenie Miasta Jordanowa na rzecz organizacji czasu wolnego  w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych) oraz pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Jordanowa zwiększono kwotę z 50 000,00 zł na 70 000,00 zł  ( podstawa analizy bieżącego budżetu, realizowanych zadań i zgłaszanego zapotrzebowania) 

 Projekt uchwały przekazano pod obrady Rady Miasta Jordanowa celem jego uchwalenia.