Konsultacje programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje społeczne projektu zmian programu odbyły się w terminie od 26 września do 4 października 2018 r.

Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji był dostępny od 26.09.2018 r. na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa www.jordanow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej , w Systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl, oraz w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa , pok.11.

Projekt uchwały poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą nr XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dodatkowo poprzez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl. Podmioty uprawnione mogły wziąć udział w konsultacjach dokumentu, które odbyły się w dniu 27.09.2018r. Spotkanie konsultacyjne (o charakterze indywidualnych konsultacji) współprowadziła Pani Karolina Kaczkowska z Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Myślenicach.

W trakcie konsultacji nie zostały zgłoszone, przez Organizacje żadne opinie, uwagi ani wnioski do projektu. W projekcie dokonano korekty kwoty przewidzianej na zadanie Dowóz uczniów do Ośrodka-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie na wniosek pracownika merytorycznego zmieniono (po analizie rynku) kwotę 15 000 zł zmieniona na 12 000 zł.

Projekt uchwały przekazano pod obrady Rady Miasta Jordanowa celem jego uchwalenia.