UCHWAŁA  Nr XXXVI/323/2010

RADY MIASTA JORDANOWA

z dnia 09 listopada 2010 roku

 

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j.:Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa

uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych” będące załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXVI/323/2010

Rady Miasta Jordanowa

z dnia 09 listopada 2010 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych
w trybie inicjatywy lokalnej.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy Gminy Miasto Jordanów z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Miasta Jordanowa.

2.1. Mieszkańcy Gminy Miasto Jordanów bezpośrednio ,bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy
o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  mogą złożyć wniosek
o realizację zadania publicznego w następującym zakresie:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot: społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność j. s. t.;

- działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;

- edukacji oświaty i wychowania;

- działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;

- ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2.2.Katalog powyższy ma charakter zamknięty.

 

 

II. Warunki przyjęcia i kwalifikacji zadań do analizy i oceny w ramach inicjatywy lokalnej.

 

1. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać:

a)bezpośrednio mieszkańcy Miasta Jordanowa - grupa inicjatywna licząca co najmniej 3-osobową grupę mieszkańców Gminy,

b)mieszkańcy (co najmniej 3 osobowa grupa) za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej Wnioskodawcą.

2.Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i powinien zawierać w szczególności:

 1. określenie osoby (podmiotu) składającego wniosek o realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej z podaniem nazwisk osób składających wniosek/ nazwy podmiotu, adresu, Nr NIP, Regon 
  i innych niezbędnych do zawarcia umowy  danych;
 2. dokładny opis merytoryczny wnioskowanego zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 4. określenie miejsca i czasu realizacji zadania,
 5. określenie celu i rezultatów wnioskowanego zadania,
 6. wykazanie wkładu finansowego wnioskodawcy
 7. wykazanie wkładu społecznego wnioskodawcy,
 8. wykazanie wkładu rzeczowego wnioskodawcy.

3. Wnioskodawca składa wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w formie pisemnej do Urzędu Miasta Jordanowa w roku, w którym planowana jest ich realizacja wg wzoru formularza, który stanowi załącznik do uchwały.

4.   Burmistrz Miasta Jordanowa , w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku, ustala komórkę organizacyjną Urzędu / samodzielne stanowisko, bądź jednostkę organizacyjną Miasta, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej  i niezwłocznie przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki.

5.   Właściwa komórka organizacyjna /samodzielne stanowisko bądź jednostka organizacyjna Miasta, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku:

 1. dokona analizy i oceny wniosku;
 2. ustali okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz opracuje, we współpracy z Wnioskodawcą, jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji;
 3. przedstawi Burmistrzowi Miasta  opinie na temat celowości
  i możliwości realizacji zadania.

6.Przy ocenie wniosku o którym mowa w pkt.5 lit.a należy uwzględnić  następujące kryteria szczegółowe:

 1. cel inicjatywy( w tym powszechna użyteczność przedsięwzięcia - ile osób z niego skorzysta);
 2. zakres rzeczowy inicjatywy;
 3. wysokość udziału finansowego wnioskodawcy w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;
 4. wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;
 5. wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę.
 6. zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku;
 7. wysokość środków z budżetu Gminy Miasto Jordanów potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej;
 8. zgodność celów z programami i strategiami obowiązującymi na terenie gminy;
 9. zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi;
 10. kompletności złożonych dokumentów.

7.Wnioski o zadania realizowane w trybie inicjatywy lokalnej z dziedziny: budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont dróg, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego podlegać będą dodatkowej ocenie pod względem:

 1. uwarunkowań realizacji;
 2. efektu rzeczowego, ekologicznego i in.;
 3. wstępnego uzgodnienia np.: zgoda na wejście na teren;
 4. wymaganych i niezbędnych uzgodnień;
 5. przewidywanego terminu (okresu) realizacji zadania;
 6. kosztów eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszonych przez Gminę Miasto Jordanów  po jej zrealizowaniu.

8. 1.Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą.

8.2.W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Rada Miasta Jordanowa  upoważnia Burmistrza Miasta do zawarcia z wnioskodawcą na czas określony umowy
o wykonanie zadania w trybie inicjatywy lokalnej. W umowie określone będą każdorazowo warunki realizacji zadania oraz sposób złożenia sprawozdania z jego realizacji.

8.3. Rada Miasta Jordanowa  zapewni w budżecie Miasta środki finansowe na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

9.W przypadku zawarcia umowy na realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej, wnioskodawca zobowiązany jest dokonać wskazanych w deklaracji współfinansowania wpłat finansowych  w terminie wskazanym w umowie.

10. W przypadku wniosków o których mowa w punkcie 7 Gmina może zastrzec sobie prawo sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzania odbioru/kontroli częściowej i końcowej zleconego zadania.

11. Informacje o realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa.

12.Miasto może odstąpić  od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację zadania w trybie inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

III. Postanowienia końcowe

1.W zakresie nieuregulowanym w uchwale, do umowy o wykonanie zadania
w trybie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).