I. Opisowe sprawozdanie z zakresu realizacji współpracy pozafinansowej i finansowej (rezultaty i efekty) wraz z rekomendacjami do projektu na rok kolejny

Program współpracy Gminy Miasto Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 przyjęty, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, UCHWAŁĄ NR XXXI/293/2017 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 13 listopada 2017 r., jest wyrazem polityki władz Miasta wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Jordanowa opartej na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest kluczowym elementem zmierzającym do określania, a następnie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jest narzędziem wykorzystującym znajomość potrzeb danego środowiska, które sprzyja zwiększeniu aktywności i spójności społeczności lokalnej. Organizacje są ważnym partnerem gminy w wykonywaniu jej zadań publicznych ze względu na rozległość zakresu podejmowanych zadań i ich społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych zadań.

Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie Miasta, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy. Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są:

 • działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultury fizycznej,
 • kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. władze Gminy współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:

1. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadań publicznych. Odbywa się z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego jak i osobowego każdego
z partnerów. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych. Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in. :

 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 • promocji działalności organizacji pozarządowych (m.in. poprzez zamieszczanie informacji o podejmowanych inicjatywach na stronie internetowej Urzędu, tablicach ogłoszeń),
 • konsultowanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych spraw, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą wpływać na realizację wykonywanych działań, w tym projektów uchwał Rady Gminy dotyczących organizacji pozarządowych,
 • przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
 • informowanie o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, m.in. poprzez organizację spotkań konsultacji,
 • obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta przedsięwzięć realizowanych na rzecz Miasta i Jego Mieszkańców.

a) Współdziałanie, wsparcie, wspólne inicjatywy

 • Przy wsparciu ekspertów z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa realizującej projekt „Aktywni Seniorzy w akcji” przeprowadzono diagnozy sytuacji i potrzeb seniorów w Jordanowie, a w dalszej kolejności – opracowano strategie polityki senioralnej Miasta Jordanowa.
 • We współpracy z Fundacją Mapa Pasji urząd Miasta Jordanów przeprowadziło warsztaty z osobami starszymi których celem było wzmocnienie partycypacji społecznej starszych stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowywania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Opracowano dokument REKOMENDACJE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W JORDANOWIE DO POTRZEB SENIORÓW I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
 • Miasto Jordanów uczestniczy w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”, który ma na celu wsparcie rozwoju ekonomii społecznej tj. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych z obszaru miasta. Możliwość pozyskania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej. Spotkania animacyjne zmierzające do integracji środowiska lokalnego pod kątem współpracy na rzecz rozwoju turystycznego i budowania marki Ziemi Jordanowskiej.
 •  podstawie umowy pomiędzy Miastem Jordanów a Wojewodą Małopolskim na podstawie, której przyznana została dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, z budżetu Miasta Jordanowa udzielona została dotacja na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Realizatorem zadania, prowadzącym ośrodek wsparcia dla osób starszych było Stowarzyszenie Trzeźwości DOM.
 • • Prowadzenie, we współpracy z Marszałkowskim Ośrodkiem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, działań o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz stały monitoring potrzeb organizacji pozarządowych działającym na terenie Miasta , świadczenie fachowego, wieloaspektowego poradnictwa i doradztwa dla organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych, organizacja profesjonalizujących szkoleń, warsztatów i seminariów dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem aktualnych zmian prawnych w zakresie funkcjonowania i działalności organizacji pozarządowych (warsztaty, konsultacje).
 • Podejmowanie z organizacjami pozarządowymi wspólnych inicjatyw w ramach organizacji lokalnych obchodów, rocznic wydarzeń historycznych i Świąt państwowych na terenie miasta.
 • Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów oraz Miasta.

b) Konsultowanie projektów aktów normatywnych i podjęcie uchwał:

Jedną z form działalności na rzecz udziału mieszkańców, w tym także organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych są konsultacje społeczne. Dzięki temu procesowi Miasto pozyskuje opinie, stanowiska czy propozycję od organizacji, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną skutki proponowanych przez Urząd działań.

Program współpracy

Uchwała Nr XXXI/293/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

Regulamin budżetu obywatelskiego

UCHWAŁA NR XXXVII/336/2018 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2019

c) Kontrola

Miasto Jordanów poddało kontroli sprawozdanie z realizacji i dokumenty księgowe dotyczące realizacji zadań powierzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz zadania zlecone w innych trybach.

d) Rekomendacje do projektu na kolejne lata:

 • zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
  społecznych mieszkańców dzięki wspólnej ich realizacji i dobremu ich rozpoznaniu,
 • integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań publicznych,
 • uzupełnienie tych obszarów działań gminy, które nie są realizowane przez gminne jednostki organizacyjne,
 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję,
 • zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, m.in. poprzez działania takiej jak „inicjatywa lokalna”, budżet obywatelski
 • racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
 • pobudzanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym i w regionie oraz wzmacnianie potencjału organizacji,
 • poprawę współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem gminy,
 • promocję organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw.
 • stworzenie możliwości dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych,
 • rozwijanie istniejących oraz wprowadzanie nowych form konsultacji (portal konsultacji).

2.FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

 • wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
 • powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

W 2018 r. Urząd Miasta przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 312 341,42 zł.

Dzięki przekazanym środkom finansowym zrealizowano wiele wartościowych przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

II. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

1. WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROGRAMU:

a) liczba i rodzaje otwartych konkursów ofert

I

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

lp.

Liczba konkursów ofert

Liczba ofert złożonych w konkursach

Liczba umów zawartych na realizację zadania oraz

Liczba organizacji realizujących zadania publiczne

Wysokość kwot udzielonych dotacji

uwagi

1.

2

4

3

3

Uczniowski Klub Sportowy „DELTA” Zadanie: „Sport, rekreacja i dobra zabawa.” Zajęcia ruchowe dla zawodników UKS DELTA i mieszkańców Jordanowa w oparciu o infrastrukturę sportową przy ul. Konopnickiej,” Umowa nr IRG.524.1.1.2018 z dn. 11.04.2018 r. Przyznana kwota dotacji: 14 000,00 zł

 

2.

       

Ludowy Klub Sportowy „Jordan” w Jordanowie
Zadanie: Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup wiekowych mieszkańców Jordanowa. Umowa nr IRG.524.1.1.2018 z dn. 27.03.2018r.
Przyznana kwota dotacji: 34 200,00zł

 

3.

Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Jordanów Zadanie: „Magiczny Event Zuchowy,”Umowa nr IRG.542.2.1.2017z dn.06.03.2018 r.

Przyznana kwota dofinansowania 1 800,00 zł

 

Razem dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

50 000,00zł

II

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

1.

5

19

15

8

Umowa Nr PUiPPR.8141.4.5.1.2017

z dnia 24.01.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a Stowarzyszeniem Kulturowym Chór „BELCANTO”

w Jordanowie na kwotę 10.000 zł

 

2.

       

Umowa Nr PUiPPR.8141.4.5.2.2017

z dnia 26.01.2018 r pomiędzy Miastem Jordanów , a OSP w Jordanowie (Orkiestra) na kwotę: 6.500,00 zł

 

3.

       

Umowa Nr PUiPPR.8141.4.5.3.2017

z dnia 06.02.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a Uczniowskim Klubem Sportowym „DELTA,”

na kwotę: 6.000,00 zł

 

4.

       

Umowa Nr PUiPPR.8141.4.5.4.2017

z dnia 12.02.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” na kwotę: 2.000,00 zł.

 

5.

       

Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.1.2018

z dnia 09.04.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a LKS JORDAN

w Jordanowie kwota: 13.000,00 zł

 

6.

       

Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.2.2018

z dnia 12.04.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a ZHP Hufiec Jordanów na kwotę: 2.500,00 zł

 

7.

       

Umowa Nr PUiPPR.8141.2.3.1.2018

z dnia 29.06.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a Uczniowskim Klubem Sportowym „DELTA,”

na kwotę: 2.200,00 zł

 

8.

       

Umowa Nr PUiPPR.8141.2.3.2.2018

z dnia 29.06.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” na kwotę: 1.000,00 zł.

 

9.

       

*Umowa Nr PUiPPR.8141.2.3.3.2018

z dnia 29.06.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a Stowarzyszeniem Kulturowym Chór „BELCANTO”

w Jordanowie na kwotę 8.000 zł

 

10.

       

*Umowa nr PUiPPR.8141.2.3.4.2018

z dnia 29.06.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a LKS JORDAN

w Jordanowie kwota: 7.000,00 zł

 

11.

       

*Umowa Nr PUiPPR.8141.2.3.5.2018

z dnia 29.06.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a OSP w Jordanowie (Orkiestra) na kwotę: 7.600,00 zł

 

12

       

Umowa Nr PUiPPR.8141.2.3.6.2018

z dnia 02.07.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a Parafią Przenajświętszej Trójcy -Caritas „BARKA” w Jordanowie na kwotę: 4.000,00 zł

 

13.

       

Umowa nr PUiPPR.8141.2.3.7.2018

z dnia 13.08.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a ZHP Hufiec Jordanów na kwotę: 2.200,00 zł -Rajd Kamyk

 

14.

       

Umowa Nr PUiPPR.8141.2.3.8.2018

z dnia 13.08.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a Stowarzyszeniem „Szansa dla edukacji” na kwotę: 2.000,00 zł

 

15.

       

Umowa nr PUiPPR.8141.2.4.1.2018

z dnia 30.10.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a LKS JORDAN

w Jordanowie kwota: 10.000,00 zł

 

 16.

       

Umowa nr PUiPPR.8141.2.4.2.2018 z dn. 30.10.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów a Stowarzyszeniem „Szansa dla edukacji” na realizację zadania „Młodzi bez uzależnień,”

kwota 2.000 zł

 
 

Razem dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

86000,00 zł

III

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu

1.

1

1

1

1

Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.1.2018

z dnia 26.02.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a Pracownią Psychologiczną Kornelią Hołowczak na kwotę: 7.000 zł

 

IV

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej

1.

1

1

1

1

Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.2.2018

z dnia 26.02.2018 r. pomiędzy Miastem Jordanów , a Pracownią Psychologiczną Kornelia Hołowczak na kwotę: 5.000 zł

 

V

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na: Wsparcie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

1.

1

1

1

1

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM,”

34-240 JORDANÓW, ul Banacha 1

Umowa nr IRG.524.1.2017

Przyznana kwota dotacji: 79 200,00 zł

 

VI

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie dowozu uczniów do Ośrodka -Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie

1.

1

1

1

1

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

34 - 231 Juszczyn 542 B

Umowa nr 3/s/2018 z dnia 28.08.2018

Przyznana kwota dotacji: 3750,72 zł

 

b) oferty złożone na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tzw. małe granty)

 • Ludowy Klub Sportowy „Jordan” w Jordanowie.

Zadanie: Czas na aktywność , Umowa nr IRG.525.2.4.2018 z dn. 14.06.2018 r.

Przyznana kwota dotacji: 10 000,00 zł

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie.

Zadanie: Szkolenie członków OSP i MDP Jordanów poprzez udział w zawodach sportowo- pożarniczych, Umowa nr 525.3.1.2018 z dnia 08.06.2018 r.

Przyznana kwota dotacji: 4 950,00 zł

Umowa nr 525.2.1.2018 z dnia 15.02.2018 r.

Przyznana kwota dotacji: 4 000,00 zł (zrealizowano 2 940,70 zł)

 • Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i obywatelskiej INSPIRACJA

Zadanie: Szkolenie członków OSP i MDP Jordanów poprzez udział w zawodach sportowo- pożarniczych, Umowa nr 525.2.2.2018 z dnia 09.04.2018 r.

Przyznana kwota dotacji: 10 000,00 zł (zrealizowano 9500,00 zł)

c) zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej ( art.19b-h) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W 2018 r. nie zostało zrealizowane żadne zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.

d) zlecanie usług (w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018)

 • Dofinansowanie organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne Chór Bel Canto warsztatów dla seniorów i młodzieży w ramach projektu „MOZART kontra Sinatra”- 3000,00 zł.
 • Dofinansowanie udziału Harcerzy z Hufca Jordanów w akcji Światełko Betlejemskie - przejazd do Krakowa na kwotę 1000,00 zł.

e) realizacja Budżetu obywatelskiego w 2018 r.

Realizacja przez Miasto Jordanów zadanie w ramach BO na rok 2018 „Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan”- 50000,00 zł

III Podsumowanie

Miasto kładzie duży nacisk na systematyczne i konsekwentne pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi, budowanie wzajemnego zaufania, a poprzez to wspólne podejmowanie działań na rzecz dobra Miasta i jego Mieszkańców. Współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi należy ocenić pozytywnie, gdyż miała ona wpływ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom, wspieranie działalności kulturalnej, historycznej, wychowawczej i integracji osób starszych. Współpraca to także budowanie wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń między mieszkańcami, gminą i instytucjami.

Sporządziła: Justyna Żółtek