Miejska Rada Seniorów

O G Ł O S Z E N I E

dnia 17 lipca 2024 r. (środa) o godz. 10.00

 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

XII SESJA II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Przewodniczącej MRS na zakończenie drugiej kadencji Rady”.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

                                                   Miejskiej Rady Seniorów

                                                         Anna Czech

Protokół z posiedzenia X Sesji Il Kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa,

która odbyła się w dniu 7 lutego 2024 r. w Sali Urzędu Miasta

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech witając radnych seniorów oraz zaproszonych gości w osobach: P. Andrzej Malczewski - Burmistrz Miasta Jordanowa, P. Piotr Pudo - Sekretarz Miasta, P. Krystyna Kołat - Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla.

Listy obecności stanowią załącznik n r. 1 i 2 do protokołu.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad / 10 radnych obecnych, 1 radna nieobecna/ i przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX sesji II Kadencji MRS z dnia 14.11.2023 r.

4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2023.

5. Wolne wnioski i dyskusja.

6. Zamknięcie Sesji.

 

Ad.2 Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad /przegłosowano, 10 radnych za przyjęciem porządku obrad/.

Ad.3  Protokół z poprzedniej IX Sesji z dnia 14.11.2023 r. został przesłany do wiadomości i zapoznania się z jego treścią radnym e-mailem. Wobec tego przewodnicząca zadała pytanie czy radni wnoszą uwagi do w/ wym. protokołu? Nie wniesiono uwag i protokół został przyjęty.

Ad.4 Przewodnicząca Anna Czech przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2023. Zostało przyjęte bez uwag. /Załącznik nr.3/

Ad.5 Wolne wnioski i dyskusja.

Przewodnicząca Anna Czech podziękowała władzom miasta za wsparcie finansowe na rzecz Rady Seniorów, dzięki czemu wszyscy zainteresowani seniorzy miejscy mogli skorzystać
z wielu ofert prozdrowotnych oraz wycieczek krajoznawczych. Znaczna ilość seniorek
w dalszym ciągu kontynuuje ćwiczenia w grupie zarówno Fitness jak i w Centrum Kultury na własny koszt.

Burmistrz Miasta P. Andrzej Malczewski również podziękował radnym seniorom za dobrą
i owocną współpracę. Działalność jordanowskiej Rady Seniorów jest wzorem dla innych rad, co potwierdziło się w czasie wizyty studyjnej w Oslo. Stwierdził, iż daje się zauważyć zwiększoną aktywność seniorów w każdej dziedzinie kultury a nawet polityki.

Nawiązał do projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 wnioskowanego przez radną seniorkę Barbarę Kieruzel „Zielony Zakątek-miejscem spotkań, rekreacji i wypoczynku seniorów”, który wygrał dzięki aktywności w zbieraniu podpisów przez seniorów. Potwierdził działania rozszerzające zakres prac ujętych we wniosku BO, są one w fazie projektowej na ukończeniu, możliwość wizualizacji w miesiącu kwietniu a następnie jego realizacja.

Poinformował również o wydzieleniu na rok 2024 z Budżetu Miasta kwotę 10 000,00 zł
z przeznaczeniem na prozdrowotne potrzeby seniorów. Zaznaczył jednak, że Ustawa jednoznacznie reguluje cele wydatkowania tych funduszy. Aby przeznaczyć część kwoty na pokrycie środków transportu na wyjazdy rekreacyjne tak jak to było możliwe z funduszy covidowych, należy wystąpić z pismem do Rady Miasta Jordanowa o przesunięcie połowy tych środków, szeroko uzasadniając niezbędną potrzebę wykorzystania ich na dofinansowanie transportu na wycieczki dla seniorów. Konieczność przeznaczenia tych środków na transport na wycieczki Przewodnicząca Anna Czech argumentowała: seniorzy są specyficzną grupą społeczną więc wymagają tez innych działań prozdrowotnych. Nie wszyscy czują się na tyle mocni, by brać udział w grupach gimnastycznych. Wycieczki krajoznawcze w poprzednich latach cieszyły się dużym powodzeniem, seniorzy chętnie korzystali z wyjazdów i sami finansowali koszty oprócz transportu, co dotował Urząd Miasta. Dla pozostałych grup społecznych wycieczki mają charakter rekreacyjny, natomiast dla seniorów mają charakter prozdrowotny. Jest to działanie profilaktyczne w zapobieganiu chorobom degeneracyjnym mózgu u osób starszych. Wiadomym jest, że mózg nawet w starszym wieku ma zdolność do neuroplastyki, czyli zdolności do zmiany i adaptacji w odpowiedzi na różnorodne bodźce i doświadczenia. Dotyczy to przede wszystkim hipokampu odpowiedzialnego za pamięć długotrwałą i przestrzenną. Wytrącanie więc seniora z nawykowego spędzania czasu na obowiązkach domowych, podanie mu nowych bodźców i nowych doświadczeń połączonych z relacjami społecznymi wzmacnia tę neuroplastykę mózgu, a tym samym opóźnia występowanie takich chorób jak demencja czy Alzhaimer.

Również padła propozycja z sali aby wystąpić z listem intencyjnym do Urzędu Wojewódzkiego Wydział ds. Polityki Senioralnej o proces legislacyjny przydzielenia funduszy na działalność dla Rad Seniorów odgórnie od państwa, a nie jak do tej pory gdy finansowane są z budżetu miasta.

Przewodnicząca Anna Czech przypomniała zebranym seniorom o konferencji on-Line „E - włączenie seniorów”, która odbędzie się w dniach 20-21 luty 2024 r. i jest organizowana przez Fundację Mapa Pasji po zalogowaniu się na platformie ZOOM.

Z uwagi na pięknie prezentujący się odrestaurowany sztandar w Sali obrad Urzędu Miasta, przewodnicząca Anna Czech zadała pytanie Burmistrzowi: czy pozostałe sztandary będą również odnowione? Na to Burmistrz odpowiedział twierdząco, że Miasto czyni starania aby odrestaurować trzy następne.

Burmistrz Miasta poinformował również o pomyśle zorganizowania przez CKiBM
w Jordanowie w miesiącu sierpniu br. Imprezy z okazji 460 rocznicy Lokacji Miasta Jordanowa przedstawiając XVI wieczne zwyczaje, zawody a przede wszystkim „Bachuski” Oscara Kolberga przez mieszkańców a zwłaszcza seniorów.

Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe Burmistrz oświadczył, iż będzie kandydował na stanowisko burmistrza w kolejnej kadencji. Zakładając komitet zaprosił do współpracy radną Stanisławę Mazur jako kandydatkę na radną miejską.

Ad.6. Zamknięcie Sesji.

     Sekretarz MRS                                                                 Przewodnicząca MRS

      Janina Filipek                                                                           Anna Czech

O G Ł O S Z E N I E

 

dnia 8 maja 2024 r. (środa) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

XI SESJA   II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca  Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

O G Ł O S Z E N I E

dnia 7 lutego 2024 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

X SESJA II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2023.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

O G Ł O S Z E N I E

dnia 12 lipca 2023 r. (środa) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VIII SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wystąpienie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.

6. Wolne wnioski, dyskusja.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech