Ogłoszenia i komunikaty

Spółka Wodociągi Jordanowskie niniejszym pismem informuje, iż w związku z zakończeniem części prac związanych z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do posadowionej na Państwa posesji studzienki rewizyjnej.
Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic:

 • ul. Banacha
 • ul. Batalionów Chłopskich (od ul. Skotnica do nr 213)
 • ul. Dańkowskiego
 • ul. Kolejowa (do nr 59)
 • ul. Konopnickiej
 • ul. Kopernika
 • ul. Leśna
 • ul. Malejowska (do nr 17)
 • ul. Mickiewicza (do boiska sportowego)
 • ul. Piłsudskiego
 • ul. Skotnica
 • ul. Spytka Jordana

Przed wykonanie przyłączenia kanalizacyjnego mieszkańcy muszą złożyć wniosek do Spółki Wodociągi Jordanowskie o wydanie warunków przyłączenia do sieci z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.

Wniosek o warunki i oświadczenie można pobrać bezpośrednio w biurze spółki jak i również ze strony internetowej http://wodociagi-jordanow.pl w zakładce Pliki do pobrania.

Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze spółki Rynek 19 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.

Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi i jednocześnie przypominamy o konieczności zgłoszenia wykonanego przyłącza do odbioru, którego dokonują pracownicy Wodociągów Jordanowskich.

Informujemy również, że Spółka Wodociągi Jordanowskie będzie świadczyć usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy chcący skorzystać z naszych usług proszeni są o wyrażenie swojej woli podczas składania wniosku o warunki przyłączenia do sieci.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Korzyści wynikające z odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

Podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, eliminujemy problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, jak również przyczyniamy się   do ochrony środowiska naturalnego. Korzyści są obustronne i wymierne, zarówno dla nas, jak i przyrody, która nas otacza.

Do najbardziej istotnych należą:

 • niższe koszty odprowadzania ścieków,
 • ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamba,
 • likwidacja szamb, wpływa na podniesienie komfortu życia,
 • ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków, szkodliwych dla wód powierzchniowych i gruntowych,
 • ochrona gleby,
 • wzrost atrakcyjności terenu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

Prezes Zarządu Tomasz Wilgierz
Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.

Informujemy, że planowane są kontrole opróżniania zbiorników na nieczystości płynne (szamba) na terenie miasta Jordanowa. Należy pamiętać aby zachować potwierdzenie realizacji usługi (kwitek) za opróżnienie zbiornika.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 29 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 - 28 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

         Burmistrzowi Miasta Jordanowa 
Panu Andrzejowi Malczewskiemu

 z powodu śmierci Taty
 szczere kondolencje rodzinie i bliskim

składa
Rada Miasta Jordanowa


 Kondolencje Rada Miasta Jordanowa

      Panu Andrzejowi Malczewskiemu
Burmistrzowi Miasta Jordanowa

 z powodu śmierci Taty wyrazy szczerego współczucia

 składają Pracownicy Urzędu Miasta Jordanowa


kondolencje1

Dnia 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXIV Sesja Rady Miasta Jordanowa.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Rady Miasta Jordanowa do Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 28.07.2022 r.

Podkategorie