Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się  XXXV SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

 
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:
     a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
     b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości  – stan na 31.12.2021 r. i I półrocze 2022 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia   Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 20.09.2022 r.

Dnia 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2022 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Jordanów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
11. Informacja nt. aktualnej sytuacji w Spółce Wodociągi Jordanowskie dot. Inwestycji wodno-kanalizacyjnej.
12. Rozpatrywanie pism, które wpłynęły do Komisji.
13. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 19.09.2022 r.

Dnia 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w sali obrad pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie wniosku z dnia 15 lipca 2022 r. w spawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa, wprowadzonego uchwałą nr XII/96/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w zakresie rozdziału 8 dotyczącego zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2022 r.

Dnia 22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta.
 • Kontrola:

a) podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
b) ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości,

– stan na 31.12.2021 r. i  I półrocze 2022 r.

 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.09.2022 r.

Dnia 21 września 2022 r. (środa) o godz. 14.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za
  I półrocze 2022 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 • Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i porządkiem publicznym na terenie Miasta Jordanowa.
 • Wizja lokalna na ul. Gen. Maczka dot. zasadności montażu dodatkowego oznakowania pionowego na drodze gminnej nr 5363.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.09.2022 r.

Podkategorie