ogłoszenia i komunikaty

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa

 

z a p r a s z a 

 

mieszkańców Miasta Jordanowa na  ogólne zebranie  w dniu 12 czerwca  2023 roku

/poniedziałek/ o godz. 15.00

 

w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

 

Tematyka zebrania:

  • Sprawy wodno-kanalizacyjne
  • Budowa sieci gazowej w mieście
  • Inwestycje w mieście
  • Zagadnienia związane z programem „Czyste powietrze”
  • Sprawy bieżące

Za Zarząd

     Krystyna Kołat

Dnia 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XLII Sesja Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad sesji: 
  
   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 
   5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2022, - debata na przedstawionym Raportem.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2022 rok. 
         1) sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2022,
         2) sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2022 r.,
         3) informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,
         4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022,
         5) stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2022,
         6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,
         7) opinie Komisji Rady Miasta
         8) dyskusja,
         9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
   15. Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2022.
   16. Wolne wnioski i informacje.
   17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 02.06.2023 r.

Dnia 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Informacja nt. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
   3. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”. 
   5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
   6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  31.05.2023 r.

Dnia 6 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00,

 w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:    

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2022 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
    3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2022.
    4. Inne sprawy bieżące

Jordanów,  30.05.2023 r.


Dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00

 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10 
odbędzie się posiedzenie


Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Rozpatrzenie:
       a) sprawozdania finansowego za rok 2022,
       b) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu,
       c) informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa.
    3. Stanowisko Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jordanowa z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
    4. Sprawy bieżące.