Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu
Informuje,


że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnów, działającej poprzez Pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie siecią gazową średniego ciśnienia pod dnem
potoku Strącze, na działkach nr 1826, 5366, 7563/2, obręb Jordanów, jednostka ewid. Jordanów,
za pomocą przewiertu sterowanego.

Informacja w załączniku