ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 25 maja 2018 r.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Jordanowa oraz obszarze miejscowości JordanówNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Jordanowa oraz obszarze miejscowości Jordanów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się inspektorowi ds. informatyki.


§ 3


Pracowników Urzędu zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu oraz załącznikami, a załącznik nr 5 do poniższego regulaminu, zostanie dołączony do akt osobowych pracownika.

§4

Regulamin monitoringu wraz z załącznikiem nr 1 w którym zostaną wskazane miejsca zainstalowania monitoringu na terenie miejscowości Jordanów zostanie zamieszczony na stronie BIP Miasta Jordanowa.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia
Nr 17/2018
z dnia 25 maja 2018 r.


R E G U L A M I N
Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Urzędu Miasta Jordanowa oraz obszarze miejscowości Jordanów

§ 1


1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” w otoczeniu budynków, znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta Jordanowa oraz zamieszczonych w poszczególnych punktach na obszarze miejscowości Jordanów, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych.
2. Monitoring stanowi własność Urzędu Miasta Jordanowa

§ 2


Celem instalacji monitoringu w Urzędzie jednostki jest:
1.Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz petentów urzędu,
2.Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku urzędu, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
3.Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.),
4.Ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

Celem instalacji monitoringu na terenie miejscowości Jordanów jest:
1.Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jordanowa oraz wszystkich osób odwiedzających naszą miejscowość
2.Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie miejscowości, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa,
3.Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.),

§ 3


1.System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer i rejestratorów (rejestrator). Miejscem, w którym znajduje się stanowisko jest określone w Załączniku nr 1 i 2 do regulaminu.
2.Urząd Miasta posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Urzędu) oraz zewnętrzny (w miejscach newralgicznych, obejmujących obszar wokół budynku Urzędu Miasta).
3.Monitoring podlega nadzorowi przez Burmistrza Miasta Jordanowa
4.Obsługę informatyczną systemu sprawuje inspektor ds. informatyki, który, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jordanowa, ma dostęp do:
a.bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
b.urządzenia rejestrującego;
c.zapisów z kamer.
5.Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Urzędu oraz rozmieszczonego w miejscowości upoważnieni są:
a.Burmistrz Miasta Jordanowa, a w wypadku, określonym w § 5 ust. 2 również osoby(organy) tam wymienione;
b.Inspektor ds. informatyki Urzędu Miasta Jordanowa,
c.Zastępca inspektora ds. informatyki Urzędu Miasta Jordanowa,
d.Inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta Jordanowa

§ 4

1.Monitoring funkcjonuje całodobowo. W godzinach pracy Urzędu dostęp do podglądu na żywo z kamer rozmieszczonych na terenie miejscowości ma inspektor ds. informatyki oraz jego zastępca.
2.Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego.
3.Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Burmistrz Miasta Jordanowa.
4.Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
5.Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie. Wybór punktów zainstalowania kamer na terenie miejscowości został dokonany w oparciu o poszanowanie praw i wolności obywateli. Nie obejmuje także swoim zasięgiem bezpośrednich stanowisk pracy pracowników Urzędu z wyłączeniem sprzątaczek i konserwatorów.
6.Rejestracji kamer nie podlegają obszary, w których nie jest wykonywana praca tj pomieszczenia socjalne, toalety.
7.Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej, niż 40 dni, a następnie są kasowane poprzez automatyczne nadpisanie.
8.Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9.Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe w obecności Burmistrza, a także po wyrażeniu pisemnej zgody przez niego lub w obecności upoważnionego pracownika który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

§ 5

1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.
2. Udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom, np. Policji, sądom i prokuratorom itd., po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej, a pozostałym podmiotom - w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Burmistrza Miasta Jordanowa lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Miasta Jordanowa.
3. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz na terenie miejscowości Jordanów jest przekazana za pomocą tabliczek informacyjnych w budynku Urzędu, szczególnie przy wejściu do budynku oraz na znakach drogowych przy wjazdach do miejscowości.
4. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych stanowi załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
6. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek ustnie Burmistrzowi Miasta Jordanowa lub jednej z osób wymienionych w § 3 ust. 4 i 5, a następnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dostarcza go na piśmie.
7 Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Urzędy Miasta Jordanowa”, prowadzonym przez osobę wskazaną w 
§ 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

§ 6

W miarę potrzeb, a także możliwości elementy systemu monitoringu będą udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

Załączniki do pobrania