Jordanów, dnia 02.11.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

 

Identyfikator postępowania: 84f6c98a-8b61-4fe7-afd8-e2f11fdf7b1c

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396693/01

                                                                     Wykonawcy w postępowaniu    Nr IRG.271.1.14.2022

 

Informacja z otwarcia ofert

 Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023, złożona została następująca oferta:

 
Nazwa wykonawcy:

FUB Transco Adam Miernik
24-242 Łętownia 625

1)   Cena oferty: 325 937,30  zł brutto

2)     Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) 1 godzina

3)     Zdolności techniczne

   a)     piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.,

   b)     pług  na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 3 szt.,

   c)     koparko-ładowarka –  1szt.,

   d)     równiarka – 1 szt.,

   e)     samochód samowyładowczy – 1 szt.,

   f)      szczotkę mechaniczną  –  1 szt.          

   g)     zamiatarkę  - 1 szt.

4)     Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń 4 godziny


 Informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 317 000,00 zł brutto
(informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert).