Jordanów, dnia 13.01.2022 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1449fb0b-630d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00328765/01

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.14.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnicy w budynku Urzędu Miasta Jordanowa na archiwum zakładowe oraz punkt przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami. , złożona została następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:

 1.  DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j.,
  ul. Kronikarza Galla 5/1,
  30-053 Kraków
  Cena oferty:
  501 352,86 zł netto/ słownie: pięćset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 86/100/
  616 664,02 zł brutto /słownie: sześćset szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 02/100/
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy
 2. Firma Budowlana Robert Lichosyt
  Ul. Przemysłowa 10
  34-200 Sucha Beskidzka
  Cena oferty:
  426 829,27 zł netto/słownie:  czterysta dwadzieścia sześć   tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 27/100/
  525 000,00 zł brutto /słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100/
  Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:  120 m-cy
  Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 440 000,00 zł brutto /słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100 brutto/ (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .