Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00,

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10,

odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2022.
    3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2022.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
    7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  09.03.2023 r.

Dnia 15 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.30

  w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
    2. Kontrola działalności Placówki Wsparcia Dziennego (działającej na podstawie wytycznych zawartych w ogłoszonym konkursie ofert).
- wizja lokalna w Placówce Wsparcia Dziennego.
    3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.03.2023 r.

Wszystkim Kobietom życzę samych takich pięknych dni, aby uśmiech rozpromieniał Wasze twarze.

Niech nigdy nie brakuje poczucia własnej wartości, docenienia i szacunku ze strony ludzi których spotykacie w swoim życiu.

Życzy Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski

Dnia 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, sala obrad – pok. nr 10
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wizja w terenie po realizacji inwestycji pn.:
      a) „Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jordanowie przy ul. Kolejowej”;
      b) „Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Hajdówce”.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  15.02.2023 r.

Dnia 15 lutego 2023 r. (środa) o godz. 13.00

 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej (doraźnej) Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie pisma złożonego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej.
 3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  08.02.2023 r.

Podkategorie