ogłoszenia i komunikaty

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu  27 maja (sobota) 2023 od godziny 18:00 do 28 maja włącznie w związku z organizacją Dnia Dziecka zamknięty zostanie plac za urzędem.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja:
Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne np. dziki  - Procedura

Zgłoszenia należy dokonać do 3 dni od stwierdzenia szkody  na  piśmie  do właściwego koła łowieckiego.  

 – terenem  Miasta Jordanowa zarządza koło łowieckie
    Szarak Jordanów ul. Kolejowa 63 ,  34-240 Jordanów

 Wniosek, który składa się do koła łowieckiego, zawierać powinien:  (wniosek do pobrania w załączniku pod informacją)

  1. imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego wraz z powierzchnią, na jakiej zwierzęta dokonały szkody oraz gatunku zwierzęcia, który ją wywołał.
  4. Ponadto warto umieścić na wniosku nr konta, na które zostanie dokonany przelew odszkodowania.

Koło łowieckie w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku powinno zawiadomić przedstawicieli komisji (tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz poszkodowanego rolnika) o terminie szacowania. Ma ono obowiązek dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego w okresie 7 dni od otrzymania wniosku. Z oględzin czy szacowania ostatecznego sporządza się 3 sztuki jednobrzmiącego protokołu, po jednym dla każdego członka zespołu.

Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed uprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią art. 48 pkt. 2 ustawy prawo łowieckie, odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali zbioru i uprzątnięcia jego pozostałości w terminie 14 dni od dnia zakończenia zbioru tego gatunku lub uprawy w danym regionie.

Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.

Odwołania od protokołu szacowania szkody łowieckiej

Jeżeli rolnik nie zgodzi się z ustaleniami komisji, to w okresie 7 dni ma prawo odwołać się do właściwego dla danego terenu Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo to ma w takim przypadku 7 dni na oszacowanie szkody. W szacowaniu odwoławczym może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Jednakże dopiero po złożeniu pisemnego wniosku członka zespołu (przedstawiciela ODR, rolnika albo koła łowieckiego).

Jeśli posiadacz gruntów lub koło łowieckie kwestionuje ustalenia nadleśniczego, to pozostaje im droga sądowa. Powództwo w tej sprawie wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w okresie trzech miesięcy od doręczenia decyzji.
Jeżeli obwodem łowieckim zarządza nadleśnictwo, to odwołanie składa się do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody dyrektora regionalnej dyrekcji PGL — Lasy Państwowe.

Szkody dokonane przez zwierzęta objęte ochroną całoroczną

Inaczej postępuje się w przypadku szkód wywołanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, takie jak np. łosie. W ich przypadku właściwym adresatem jest urząd marszałkowski województwa, na którego terenie zwierzęta dokonały szkód.

W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta, za które odpowiada Skarb Państwa, zgłoszenia dokonuje się do Nadleśnictwa Myślenice  Ul. Szpitalna 13 ; 32-400 Myślenice tel. 12 272 16 69 .   Dotyczy to szkód, jakich dokonały np.: bobry, wilki, niedźwiedzie, żubry i rysie.Załączniki:
wniosek_o_wyplate (pdf, 385KB)

Jordanów, dnia 11.05.2023 r.

 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jordanowa
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa uchwały Nr XL/354/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej w Urzędu Miasta Jordanowa (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów)
lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 05.06.2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do dnia 05.06.2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Jordanowa.           

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

Burmistrz Miasta Jordanów

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 10.05.2023 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej w godzinach od 10:00 wystąpi przerwa w dostawie wody.
Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Malejowska, Zakopiańska i Piłsudskiego od nr 109. 
Za utrudnienia przepraszamy


Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.
Ul. Rynek 19
34-240 Jordanów