ogłoszenia i komunikaty

Przybieżeli na przysięgę żołnierze!

W niedzielę 1 grudnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie około 60 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie to siódma przysięga wojskowa w Brygadzie.

W niedzielę 1 grudnia o godzinie 11.00 na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce około 60 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej złoży przysięgę wojskową. Przysięga w Rząsce i związany z nią dzień otwartych koszar będą dla Brygady kolejną okazją do zacieśnienia więzi z lokalną społecznością.

Logo Rada

Dnia 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego mienie komunalne.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Jordanów na lata 2019-2024.
 10. Sprawy bieżące.

Jordanów, 02.12.2019 r.

Rada Miasta

Dnia 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 12.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 3. Propozycje dot. organizacji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej w 2020 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2020 r. w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
 6. Sprawy bieżące.

Jordanów,  27.11.2019 r.

KIR

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci policjanta Komisariatu Policji w Jordanowie ś+p Pawła Budryla. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski oraz Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa Konrad Turchan.

Znak roboty

Urząd Miasta Jordanowa informuje,  że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” z dniem 25 listopada  2019 r.  rozpoczną się roboty budowlane przy ul. Spytka Jordana.

Roboty będą wykonywane w godz. ok. 7.00 – 17.00 w terminie do odwołania (przewidywany termin ok 1 miesiąca).  Będzie zachowana przejezdność drogi. Za utrudnienia przepraszamy.