ogłoszenia i komunikaty

   

Podczas obrad IX sesji II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w dniu 14.11.2023 r. przewodnicząca Zespołu Koordynującego Pani Krystyna Kołat złożyła gratulacje Pani Barbarze Kieruzel, autorce zwycięskiego projektu do Budżetu Obywatelskiego pn:"Zielony zakątek"- miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Następnie wraz z Burmistrzem Miasta Jordanowa Panem Andrzejem Malczewskim dokonali wręczenia  symbolicznego czeku zapewniającego o realizacji zadania w roku 2024.

Dziękujemy autorom za przygotowanie propozycji zadań, które obrazują nam rzeczywiste potrzeby naszych mieszkańców, za zaangażowanie, aktywność i włożony trud w promocję swoich projektów.

Zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

IMG20231114105337 1IMG20231114105411

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku”.

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Miasta Jordanowa i są skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Jordanów, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności do działających na terenie Miasta organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Konsultacje odbędą się od dnia 8 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem systemu konsultacji społecznych. 

Ankietę konsultacyjną można wypełnić:
- pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google
- w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, Sekretariat Urzędu Miasta
- za pośrednictwem systemu konsultacji społecznych dostępnym pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl

Wypełniona Ankieta Konsultacji projektu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:
1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Jordanowa) na adres:
Urząd Miasta Jordanowa, 
ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, 
2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) osobiście do Urzędu Miasta Jordanowa (pod wskazany adres) do sekretariatu w godzinach pracy Urzędu (wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30 -15:30, poniedziałek w godz. 7:30 – 16:30, piątek w godz. 7:30 – 14:30),
4) w przypadku wypełnionej ankiety elektronicznej znajdującej się pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,                                                                        

5) pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google, klikając „Prześlij”
6) ustnie lub pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniu: 17 listopada 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa.


Uwagi i opinie złożone po upływie 13 grudnia 2023 r. po godzinie 23:59 pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Jordanowa i mają charakter opiniodawczy.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski


Jordanów, dnia 08 listopada 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

dnia 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

IX SESJA  II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  • Relacja z wizyty studyjnej w ramach projektu „Seniors activ in socjal and public life” w programie Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy
  • Wręczenie symbolicznego czeku autorowi zwycięskiego zadania – zapewnienia realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

                                                                                                        Anna Czech

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40, 572), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023 r. poz. 553) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295.),

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Jordanów na lata 2023-2026”

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 20.10.2023 r. do 10.11.2023r.  

Dokument jest dostępny na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,m,426556,projektu-aktualizacji-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla.html

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi:

1) w formie pisemnej - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

2) ustnie do protokołu - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • EPUAP: /43yycb05ux/skrytka

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

 

Zarządzenie Nr 41/2023

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

z dnia 15.09.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały  Nr XLIII/390/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  7 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego oraz Uchwały Nr XLIII/389/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 7 września 2023 r                      w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

MIASTA JORDANOWA

Andrzej Malczewski