P-1 Przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie osoby  uzależnionej od alkoholu

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy – tj. w Urzędzie Miasta Jordanowa pok. nr 9 u Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub w sekretariacie

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań wynikających z  instytucji zobowiązania do leczenia należy:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

- wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczyło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

Jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania to podejmowane są następujące działania:

- skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

- przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (do dokumentacji należą m.in.: opinie wydane przez biegłych, protokoły z rozmów z osobami zgłaszającymi do komisji przypadek nadużywania alkoholu i osobą uzależnioną od alkoholu, materiały z wywiadu środowiskowego /przeprowadzonego przez pracownika socjalnego/, informacje od pedagoga szkolnego, policji, izby wytrzeźwień),

- złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobyt osoby, której postępowanie dotyczy.

POBIERZ WNIOSEK