USC-15 Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1.Wniosek zawierający następujące dane (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury):
a)Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
b)obecny lub ostatni adres miejsca zameldowania na pobyt stały,
c)w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
d)aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.
e)Numer PESEL
f)Imię (imiona) i nazwisko, o które ubiega się wnioskodawca oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,
g)ważne powody uzasadniające wnioskowaną zmianę.
2.Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy oraz odpisy zupełne aktów urodzenia jego małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na te dzieci (do wniosku nie dołącza się w/w odpisów aktów urodzenia, jeżeli znajdują się w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę).
3.Odpis zupełny aktu małżeństwa wnioskodawcy, z ewentualną adnotacją o rozwodzie oraz adnotacją o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska (do wniosku nie dołącza się odpisu aktu małżeństwa, jeżeli znajduje się w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę).
4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody
na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.
Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
a)zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
b)zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica.

Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
6.Postanowienie sądu o całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.
7.Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
a)orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
b)postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
8. Dokumenty, które według uznania wnioskodawcy mogą służyć jako materiał dowodowy, uzasadniający wniosek.
9. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Informacje na temat opłat

1.Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 37,00 zł.
2.Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób

3. Konto Urzędu Miasta Jordanowa - BS Jordanów 49 8799 0001 0000 0000 8859 0011.