Załącznik do Zarządzenia Nr 67/08

Burmistrza Miasta Jordanowa

z  dnia 18 sierpnia 2008 roku

w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta JordanowaR E G U L A M I N

ORGANIZACYJNY  URZĘDU  MIASTA  JORDANOWA

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Urząd Miasta Jordanowa zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Miasta, jako organ wykonawczy Miasta Jordanowa, realizuje następujące zadania:

1) własne Miasta, wynikające z ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1591,  ze zm. ) oraz określone Statutem Miasta i Uchwałami Rady Miasta.

2) wynikające z innych ustaw szczególnych

3) zlecone przez organy administracji rządowej,

 

§ 2

 

Siedzibą Urzędu jest miasto Jordanów, ul. Rynek 1.

 

§  3

 

Regulamin  Organizacyjny Urzędu Miasta zwany dalej „Regulaminem” określa:

- zakres działania i zadania Urzędu Miasta,

- zasady funkcjonowania Urzędu,

- organizację Urzędu,

- zakres działania kierownictwa Urzędu, Referatów i samodzielnych stanowisk.

 

§ 4

 

Organizację pracy , wewnętrzny porządek i rozkad czasu pracy Urzędu określa Regulamin pracy ustalony przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia
w trybie określonym przez przepisy prawa pracy.§ 5

 

Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich pracowników realizujących zadania własne Miasta oraz zlecone.

 

§ 6

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Mieście –rozumie się przez to Gminę – Miasto Jordanów

2. Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta Jordanowa

3. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Jordanowa

4. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta Jordanowa

5. Referacie – rozumie się przez to Referat Miasta Jordanowa

6. Kierowniku – rozumie się przez to Kierownika Referatu Urzędu Miasta Jordanowa

7. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. D. U. z 2001 r. , Nr 142 poz1591, z późn. zm. /

8. Miejskiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to gminną jednostkę budżetową lub zakład budżetowy.

 

 

ROZDZIAŁ  II

ZADANIA  I  ZAKRES  DZIAŁANIA  URZĘDU

 

1. Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta, powołaną do wykonywania przynależnych do zakresu działania Burmistrza zadań publicznych o znaczeniu lokalnym:
1)  własnych Miasta jako gminy - wynikających z ustaw;
2)  zleconych Miastu jako gminie - z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw;
3)  przyjętych w drodze porozumień. .

 

§ 7

 

1. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr21, poz. 94 z późn. zm. ) i pracodawcą samorządowym w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ) .

2.        Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

3.        Burmistrz lub upoważnieni pracownicy dokonują czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

 1. Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych.§ 8

 

1. Urząd zatrudnia pracowników samorządowych, w ramach stosunku pracy na podstawie : wyboru, powołania oraz umowy o pracę.

2. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru są:

-Burmistrz Miasta

3. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania są:

-Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,

4. Pozostali pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 9

 

1. Urząd wykonując zadania przestrzega zasad:

1) praworządności

2) służebności wobec społeczności lokalnej

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

4) jednoosobowego kierownictwa

5) kontroli wewnętrznej

6) wzajemnego współdziałania pomiędzy stanowiskami pracy.

7) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz zobowiązani są do ścisłego jego przestrzegania, służąc  swym działaniem Miastu i Państwu.

 

§ 10

 

1.    Urząd Miasta realizuje zadania administracji rządowej:

a) zlecone z mocy przepisów ogólnie obowiązujących,

b) na podstawie innych porozumień.

2. Urząd Miasta realizuje zadania na podstawie zawieranych umów
z Powiatowym Urzędem Pracy  w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

3. Stanowiska pracy w realizacji zadań zobowiązane są do współdziałania
z pozostałymi komórkami Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

4. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności
w zarządzaniu mieniem komunalnym.

5. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 1. Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości wydawania poleceń i służbowego podporządkowania, podziału zadań na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

   

§ 11

 

ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI BURMISTRZA MIASTA

 

1. Burmistrz kieruje Urzędem przy pomocy:

-Sekretarza Miasta

-Skarbnika, pełniącego równocześnie funkcję Kierownika Referatu Finansowego.

-Kierowników Referatów oraz pozostałych pracowników, którzy ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizację swoich zadań.

 

2. W czasie nieobecności Burmistrza w zakresie bieżącej działalności Urzędem kieruje Sekretarz Miasta.

3. Burmistrz Miasta jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

4. Burmistrz z Urzędu jest:

-Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,

-Szefem Obrony Cywilnej Miasta

 

 

§ 12

 

 

Zakres obowiązków Kierowników Referatu i samodzielnych stanowisk pracy wobec Rady Miasta

 

1. Pracownicy biorą udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady jeżeli przedmiot obrad dotyczy merytorycznie zakresu działania danego stanowiska.

2. Pracownicy opracowują materiały i projekty uchwał pod względem merytorycznym i redakcyjnym oraz uzgadniają z Radcą Prawnym pod względem prawnym.

3. Odpowiadają za terminowe i prawidłowe wykonanie uchwał i wniosków Rady Miasta i Komisji.

 

 

§ 13

 

1. Interpelacje i wnioski zgłaszane na sesji Rady Miasta lub pisemnie
w okresie pomiędzy sesjami oraz wnioski komisji Rady Miasta podlegają rejestracji w rejestrach prowadzonych przez pracownika obsługującego Radę Miasta i jej organy.

2. Pracownicy otrzymują do załatwienia interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski Komisji Rady Miasta, rejestrują w spisach spraw złożonych zgodnie z jednolitym wykazem akt.

3. Jeżeli interpelacje czy wnioski dotyczą spraw, wchodzących w zakres działania kilku stanowisk pracy, Burmistrz Miasta wyznacza pracownika wiodącego.

 

§ 14

 

1. Przygotowanie projektu odpowiedzi na interpelacje czy wnioski należy do właściwego pracownika, który odpowiedzialny jest za właściwe i terminowe udzielenie odpowiedzi.

2. Jeżeli interpelacje, czy wnioski dotyczą zakresu działania miejskiej jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej z udziałem Miasta, pracownik Urzędu współdziałający z daną jednostką zasięga u niej informacji (pisemnej lub ustnej) .

3. Kierownik  jednostki organizacyjnej ma obowiązek niezwłocznego udzielenia merytorycznych wyjaśnień pracownikowi Urzędu, który zwrócił się o informacje konieczne do załatwienia sprawy.

 

§ 15

 

1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski podpisuje Burmistrz Miasta.

2. Odpowiedź na interpelacje lub wniosek otrzymuje radny zgłaszający interpelację lub wniosek oraz Przewodniczący Rady Miasta, który informuje o tym Radę.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

 

§ 16

 

Dla wykonywania zadań Urzędu tworzy się Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy, które  prowadzą sprawy związane z realizacją zadań
i kompetencji Burmistrza.

 

 

§ 17

 

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą:

1. Stanowiska Kierownicze:

a) Sekretarz Miasta – używając symbolu – SE

b) Skarbnik Miasta  - używając symbolu – RF

c) Kierownik Referatu Gospodarczo – Inwestycyjnego – używając symbolu – RGI

d) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – używając symbolu – USC

e) Kierownik Referatu Komunalnego – używając symbolu – RK2. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Urzędu:

­Referat Finansowy – używając symbolu – RF komórka Oświaty i Wychowania – RFOiW

­Referat Komunalny - RK

­Referat Gospodarczo – Inwestycyjny – używając symbolu – RGI

­Urząd Stanu Cywilnego – używając symbolu - USC

­Biuro Rady Miasta używając symbolu – BR

­Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i działalności gospodarczej – KA

­Samodzielne stanowisko pracy ds. bhp i spraw wojskowych i obrony cywilnej – BWiOC

­Samodzielne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – EiD

­Samodzielne stanowisko  pracy ds. sekretariatu – SK

­Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki i archiwum – IiA

­Samodzielne stanowisko pracy ds. budownictwa – B

­Samodzielne stanowisko pracy ds. geodezji i zarządzania nieruchomościami – GiZN

­Radca Prawny /umowa – zlecenie/ - RP

­Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - PiRPA

 

ROZDZIAŁ  V

ZADANIA I KOMPETENCJE BURMISTRZA MIASTA

SEKRETARZA I SKARBNIKA MIASTA

 

 

1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz Miasta.

2. Sekretarz Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, organizuje pracę Urzędu, zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków.

3. Burmistrz może powierzyć Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw Miasta.

4. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu.

 

 

 

§ 18

 

 

Burmistrz Miasta zapewnia wykonanie określonych prawem zadań Miasta , w tym szczególnie:

 

1) przygotowuje rozwiązania strategiczne i długofalowe, inicjuje podjęcie przez Radę uchwał i przedkłada Radzie projekty uchwał,

2) określa sposób realizacji uchwał Rady,

3) gospodaruje mieniem komunalnym, w tym składa jednoosobowo oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem i prowadzeniem bieżącej działalności Miasta,

4) kieruje strategicznym wykonaniem zadań budżetu Miasta,

5) kieruje sprawami bieżącymi Miasta,

6) reprezentuje Miasto na zewnątrz,

7) wnioskuje do Rady Miasta w sprawie:

-powołania i odwołania Sekretarza Miasta,

-powołania i odwołania Skarbnika Miasta,

-powołania i odwołania Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

8) koordynuje opracowanie planów operacyjnych ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, wykonuje zadania określone w przepisach w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, zarządza ewakuację z obszarów zagrożonych,

9) sprawuje władzę administracji ogólnej na podstawie ustaw, wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

10) zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek.

11) przyjmuje oświadczenia woli spadkodawcy,

12) przyjmuje i sprawdza prawidłowość zapisów oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

13) jest szefem Obrony Cywilnej oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,

14) współdziała z Wojewodą oraz Starostą powiatowym przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych w ramach podpisywanych porozumień,

15) przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków,

16) prowadzi politykę kadrową i gospodarkę funduszem płac w Urzędzie.

17) Wykonuje inne zadania określone w Statucie Miasta oraz inne zastrzeżone dla Burmistrza przez przepisy prawa.

 

 

§ 19

 

Do Sekretarza Miasta należą następujące zadania:

 

1) pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu,

 

a) sygnalizowanie potrzeby zmian organizacji Urzędu, Statutu Gminy, zmiany z zakresu zadań Urzędu

b) opracowywanie projektów zmian regulaminu i zakresów czynności pracowników,

c) nadzorowanie  wykorzystania czasu pracy pracowników Urzędu,

d) przygotowywanie projektu wykazu rzeczowego akt Urzędu,

e) sprawowanie ogólnego nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

2) koordynowanie zadań zleconych ustawowo przez organy administracji rządowej w zakresie wyborów : prezydenckich, do Sejmu i Senatu, organów samorządowych, ławników, referendum i spisów  statystycznych,

3) przygotowywanie projektu oraz propozycji zmian do Statutu Miasta, Regulaminu Rady i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta,

4) nadzorowanie spraw wnoszonych do Urzędu w zakresie terminowości ich załatwiania – zgodnie z KPA, instrukcją kancelaryjną oraz kontrolą obiegu dokumentacji i jego zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi,

5) organizacja załatwiania skarg, wniosków i interwencji obywateli,

6) nadzorowanie wykonania uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza,

7) wykonywanie zadań w imieniu Burmistrza w granicach udzielonego upoważnienia,

8) udział w Sesjach Rady Miasta,

9) przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy.

10) Organizowanie i  prowadzenie dokumentacji szkoleń, dokształcania
i doskonalenia pracowników Urzędu.

 

Do oznakowania spraw Sekretarz Miasta używa symbolu „SE”

 

 

 

§ 20

 

Zadania Skarbnika Gminy (główny księgowy budżetu)

pełniącego równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Finansowego

 

Skarbnik realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Miasta oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

 

1. Kieruje pracą Referatu Finansowego.

2. Przekazuje pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane do opracowania projektu planu budżetowego.

3. Przygotowuje wstępny projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami .

4. Opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu.

5. Koordynuje i nadzoruje prowadzenie rachunkowości Urzędu.

6. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

7. Nadzoruje i kontroluje realizację określonych uchwałą budżetową: dochodów i wydatków, a w razie odstępstw od planu występuje
z inicjatywą zmian w budżecie.

8. Organizuje prowadzenie księgowości w Urzędzie i przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych dotyczących organizacji prowadzenia księgowości w tym: zakładowy plan kont, prowadzenie inwentaryzacji gospodarki kasowej i obiegu dokumentów finansowych.

9. Dokonuje kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych  Urzędu,  w tym kontroli obiegu  dokumentów finansowych, prowadzenia obsługi kasowej, prowadzenia urządzeń księgowych, rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Urzędu.

10. Dokonuje analizy budżetu i bieżąco informuje Burmistrza Miasta o jego realizacji.

11. Udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.

12. Informuje Radę Miasta o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie sytuacji, która taką odmowę może spowodować.

13. Realizuje przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym,
o podatku leśnym, o opłacie skarbowej oraz wszystkich innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Miasta.

14. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

15. Kontroluje prawidłową realizacją zadań w zakresie właściwości rzeczowej pracowników Referatu Finansowego.

16. Udziela instruktażu pracownikom Urzędu i Kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie finansów.

17. Przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz nadzoruje jej przestrzeganie przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

18. Opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu
w porozumieniu z Sekretarzem Miasta.

19. Uczestniczy w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji.

20. Współpracuje w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków
z funduszy pomocowych.

21. Sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno-prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia  przelewu i czeki.

22. Zapewnia ochronę mienia komunalnego, w tym prowadzi kontrolę udzielanych zamówień publicznych w zakresie wydatków budżetu Miasta
i jednostek organizacyjnych.

23. Opracowuje analizy, informacje i okresowe sprawozdania dla Rady Miasta, Burmistrza, Regionalnej Izby Obrachunkowej.

24. Współpracuje z RIO, Urzędem Skarbowym, Bankiem, ZUS, i innymi instytucjami.

 

 

Do oznakowania spraw Skarbnik Miasta używa symbolu „RF”. 

ROZDZIAŁ VI

SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY URZĘDU

 

§ 21

 

Wspólne zadania dotyczące wszystkich stanowisk

 

Do zakresu  czynności Referatów Urzędu Miasta i samodzielnych stanowisk pracy należą sprawy:

 

1. Załatwianie spraw z zakresu administracji.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Podejmowanie inicjatyw i opracowywanie projektów niezbędnych aktów prawnych i wydawanych przez Burmistrza Miasta oraz projektów uchwał
i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta i Komisji związanych z działalnością poszczególnego stanowiska pracy.

4. Organizowanie wykonania i wykonywanie uchwał Rady Miasta oraz zadań wynikających z innych aktów prawnych.

5. Udział w sesjach Rady Miasta, posiedzeniach Komisji w przypadkach, gdy przedmiot obrad dotyczy danego stanowiska.

6. Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Miasta.

7. Opracowywanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju
w zakresie swojego działania.

8. realizacja strategii rozwoju Miasta oraz inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych  w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w strategii a wykonywanych ze środków pozabudżetowych oraz przez jednostki zewnętrzne.

9. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań
o realizacji zadań.

10. Współdziałanie z właściwymi organami samorządowymi i społecznymi działającymi na terenie Miasta.

11. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej ogólnej
i specjalnej.

12. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji oraz interpelacji radnych
i wniosków komisji Rady wg kompetencji.

13. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.

14. Wykonywanie we własnym zakresie czynności o charakterze przygotowawczym, techniczno-kancelaryjnym i innych o podobnym charakterze (np. organizowanie i obsługa narad i posiedzeń) .

15. Wykonywanie funkcji kontrolnych w ramach powierzonego zakresu czynności.

16. Przygotowywanie innych materiałów na polecenie zwierzchników.

17. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową, ochroną przeciwpowodziową, a także współdziałanie w likwidacji skutków kataklizmów,

18. Ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych.

19. Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych.

20. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów do archiwum Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21. Zabezpieczenie sprzętu, dokumentów, pieczątek, pomieszczeń i urządzeń zgodnie z przepisami w tym zakresie.

22. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

 

§ 22

 

REFERAT   FINANSOWY

 

W STRUKTURZE REFERATU FINANSOWEGO WYDZIELA SIĘ KOMÓRKĘ DS. FINANSÓW i PODATÓW, ORAZ KOMÓRKĘ DS. OŚWIATY I WYCHOWANIA.

 

I. - Na czele Referatu stoi Kierownik pełniący jednocześnie funkcję Skarbnika Miasta.

II. – Pracą Komórki Ds. Oświaty i Wychowania kieruje zastępca kierownika Referatu Finansowego, pełniący funkcję głównego księgowego jednostek oświatowych.

III. - Do zadań Referatu należy prowadzenie w całości spraw związanych:

a.       z planowaniem i realizacją budżetu Miasta, oraz obsługą finansowo księgową Urzędu – Komórka Ds. Miasta i Urzędu

b.       z zapewnieniem obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek – Komórka Ds. Oświaty i Wychowania.

 

Ad III. a) zadania Komórki Ds. Finansów i Podatków

1. Przygotowanie projektu budżetu Miasta.

2. Prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu Miasta
i pozostałych rachunków budżetu Miasta według obowiązującego planu kont, przestrzeganie dyscypliny wykonywanie budżetu Miasta.

3. Prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
i zakładowym planie kont, instrukcją obiegu dokumentów księgowych, oraz instrukcją w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.

4. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań i bilansów.

5. Obsługa kredytów i pożyczek gminnych.

6. Nadzór nad opracowaniem  i realizacją planów finansowych jednostek
i zakładu budżetowego wykonującego budżet Miasta.

7. Analiza wykorzystania budżetu, sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta oraz przygotowywanie informacji dla Rady Miasta.

8. Obsługa finansowo – księgowa Urzędu jako jednostki budżetowej,
a w szczególności:

a) prowadzenie księgowości dochodów  podatkowych, niepodatkowych, wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych i inwestycji,

b) prowadzenie dochodów, wydatków  budżetowych, inwestycji oraz środków pozabudżetowych,

c) obsługa bankowa wydatków budżetowych, inwestycji, niepodatkowych dochodów budżetowych oraz środków pozabudżetowych,

d) prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami Urzędu,

e) windykacja niepodatkowych dochodów budżetowych, m. in. wieczystego użytkowanie dzierżawy gruntów,

f) prowadzenie gospodarki kasowej w Urzędzie,

g) księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

h) prowadzenie spraw płacowych pracownikom Urzędu, rozliczenia
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  i Urzędem Skarbowym, rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych,

i) opracowywanie i realizacja planów finansowych,

j) sprawowanie  nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

k) prowadzenie ewidencji księgowej mienia komunalnego,

l)    rozliczanie inwentaryzacji,

ł) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

9. Prowadzenie spraw w zakresie planowania i realizacji wpływów
z podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji podatników,

b) gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych,

d) wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych:

-podatek od nieruchomości

-podatek rolny

-podatek leśny

-podatek od środków transportowych

e) prowadzenie spraw  związanych z udzielaniem ulg, odroczeń
i umorzeń w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody Miasta,

f) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu 
w podatkach, o dochodowości z gospodarstwa rolnego,

g) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,

h) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji  administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

i) planowanie podatków i opłat oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

j) przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesunięć terminów płatności, rozłożenia na raty wraz z materiałami pomocniczymi,

k) prowadzenie analitycznej księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych,

l) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zajęcia hipotek,

m) prowadzenie ewidencji i  aktualizacji tytułów wykonawczych.

10. Prowadzenie spraw w zakresie obliczania płac i zasiłków z ubezpieczenia społecznego pracowników, w tym:

-obliczanie i sporządzanie list wynagrodzeń oraz list wypłat zasiłków
z ubezpieczenia społecznego,

-prowadzenie kart wynagrodzeń w sposób umożliwiający udokumentowanie wynagrodzeń stanowiących podstawę emerytury lub renty, oraz w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu podatku od osób fizycznych,

11. Nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników majątkowych Miasta.

12. Obsługa finansowo-księgowa zadań administracji rządowej zleconych
i powierzonych Miastu.

13. Informatyzacja i komputeryzacja finansów.

 

Ad III. b) zadania Komórki Ds. Oświaty i Wychowania.Do zadań Komórki Oświaty i Wychowania należy prowadzenie całości spraw związanych z zadaniem Gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, którymi są:

 

ØSzkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Jordanowie

ØPubliczne Gimnazjum w Jordanowie

ØPrzedszkole Miejskie w Jordanowie.

 

1. Ustalenie sieci szkół publicznych i granic ich obwodów.

2. Organizacja dowożenia uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Kontrola egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież, współpraca z dyrektorami szkół i rodzicami w zakresie wykonywania tego obowiązku.

4. Koordynacja działań w zakresie zatwierdzania projektów organizacyjnych jednostek oświatowych i nadzór na ich realizacją.

5. Zapewnienie warunków do realizacji przyjętych programów nauczania, wychowania oraz zadań statutowych w podległych jednostkach.

6. Zapewnienie realizacji prawa dziecka 6 – letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.

7. Przygotowanie materiałów związanych z przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

8. Zwoływanie posiedzeń komisji egzaminacyjnej i obsługa działania tejże komisji w sprawach o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

9. Koordynacja spraw związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników łącznie ze zgłaszaniem i wyrejestrowaniem w ZUS.

10. Realizacja zadań wynikających z Karty Nauczyciela oraz Regulaminu wynagradzania odnośnie wynagradzania nauczycieli.

11. Bieżące potrącenia składek ZUS, podatków od wynagrodzeń oraz rozliczenia miesięczne i roczne tych potrąceń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym.

12. Koordynacja działań w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zabezpieczenie środków na ten cel.

13. Wykonywanie zadań w związku z zawartymi porozumieniami odnośnie:

üpowierzenia zadań doradcy metodycznego,

üwypłaty stypendium dla uzdolnionych uczniów,

üutrzymanie członka zarządu związków zawodowych,

ürozliczenie finansowe odnośnie nauczycieli uzupełniających etat  w innej placówce niż macierzysta,

üinnych wynikających z bieżącej działalności podległych placówek.

14. Przygotowanie materiałów w noszonych pod obrady Rady Miasta oraz Komisji Oświaty wynikających z zakresu działania referatu.

15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zaopatrzenia emerytalno – rentowego pracowników – współpraca w tym zakresie z dyrektorami wszystkich podległych placówek.

16. Realizacja uprawnień socjalnych pracowników oświaty.

17. Sporządzenie sprawozdań statystycznych dla GUS, Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

18. Przygotowanie projektów budżetu szkoły, gimnazjum i przedszkola na dany rok oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania.

19. Opracowanie opinii dotyczących skutków finansowych przedsięwzięć organizacyjno – programowych.

20. Prowadzenie księgowości dochodów i wydatków szkoły gimnazjum i przedszkola a w szczególności:

a) dekretowanie dokumentów księgowych dot. jednostek budżetowych dz. 79,

b) syntetyka i analityka dz. 79 Oświata i Wychowanie,

c) uzgodnienie syntetyki i analityki kont,

d) sprawdzanie książek inwentarzowych podległych placówek,

e) nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie skutków przeprowadzonych inwentaryzacji w podległych jednostkach,

f) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników szkoły, gimnazjum
i przedszkola,

g) sporządzanie list płac dla pracowników szkoły, gimnazjum i przedszkola łącznie z realizacją potrąceń z płac,

h) sporządzanie list wypłat zasiłków rodzinnych, macierzyńskich, wychowawczych i chorobowych wraz z dokumentacją w tym zakresie oraz rozliczanie w ciężar składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

i) obsługa bankowa wydatków budżetowych,

j) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian
w budżecie w celu racjonalnego wykorzystania środków,

sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych z realizacji wydatków, sporządzanie bilansu z działalności poszczególnych placówek.

21. Realizacja zadań objętych rządowym programem wyrównywania startu szkolnego uczniów “Wyprawka szkolna” dla dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

22. Przyjmowanie wniosków o stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz rozdział środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej [pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

23. Wdrożenie programu Systemu Informacji Oświatowej obejmującej bazy danych oświatowych podległych placówek, scalenie tych danych oraz ich bieżąca aktualizacja.

24. Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przypisanego gminom właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianych pracowników, w ramach ich zadań własnych. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  odbywać się będzie w ramach otrzymanej dotacji celowej, która zastąpi zlikwidowane ulgi podatkowe tzw. “ ulgi uczniowskie”.

 

 

Do oznakowania prowadzonych przez Referat Finansowy spraw używa się symbolu,

- „RF” dla spraw właściwych Komórce Ds. Finansów i Podatków

- „RFOiW” dla spraw właściwych Komórce Ds. Oświaty i Wychowania.

 § 23

 

REFERAT KOMUNALNY


Do zadań Referatu komunalnego należą sprawy z zakresu gospodarki wodno — ściekowej, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odprowadzenie ścieków, odbiór nieczystości ciekłych i stałych. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, egzekwowanie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska. Zarządzanie komunalnymi zasobami lokalowymi Miasta, oraz współpraca z zarządem wspólnot mieszkaniowych.

W szczególności:

 

1. Zarządzanie Stacją Ujęcia Wody z zapewnieniem ciągłości dostawy, oraz odpowiedniej jakości wody mieszkańcom Jordanowa.

2. Zarządzanie Oczyszczalnią Ścieków z zapewnieniem ciągłości odbioru ścieków, oraz odpowiedniej jakości ich oczyszczenia.

3. Prowadzenie działalności związanej z odbiorem nieczystości stałych i ciekłych.

4. Prowadzenie dozoru i przeglądu urządzeń oraz obiektów w sposób pozwalający maksymalnie wykluczyć nieprzewidziane awarie, oraz zapewniający ich efektywną eksploatację.

5. Planowanie remontów, napraw, modernizacji i rozbudowy obiektów i urządzeń związanych z prowadzoną przez Referat działalnością.

6. Konserwacja bieżąca i naprawy, niewymagające sprzętu specjalistycznego, urządzeń i obiektów mienia związanego z działalnością Referatu.

7. Dbałość o czystość i porządek w budynkach Stacji Ujęcia Wody, Oczyszczalni Ścieków, zbiornika na Hajdówce i wokół nich.

8. Przygotowanie umów na dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

9. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na dostarczanie wody, odbiór ścieków oraz wywóz nieczystości stałych i ciekłych.

10. Prowadzenie ewidencji umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych, zawartych na terenie miasta przez inne podmioty.

11. Prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług świadczonych przez Referat.

12. Kontrola realizacji zawartych umów i egzekwowanie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku.

13. Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

14. Przygotowanie i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości w Mieście.

15. Prowadzenie ewidencji gminnych zasobów lokalowych.

16. Przygotowywanie umów najmu gminnych zasobów lokalowych.

17. Prowadzenie rozliczeń z najemcami gminnych zasobów lokalowych
- należności tytułem czynszu
- należności za centralne ogrzewanie
- należności za wodę i ścieki

18. Prowadzenie ewidencji umów najmu gminnych zasobów lokalowych.

19. Egzekucja należnych czynszów i opłat za wynajem i media.

20. Rozliczenia i współpraca z wspólnotą mieszkaniową, której członkiem jest Miasto.

21. Rozpatrywanie skarg związanych z zakłócaniem porządku publicznego, naruszeniem przepisów dotyczących utrzymania czystości w gminie, oraz innych merytorycznie związanych z zadaniami Referatu.

22. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gminnych zasobów lokalowych i budynków.

23. Prowadzenie spraw związanych z zamieszczaniem reklam na terenie miasta, oraz rozliczanie należności z tego tytułu.

24. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodnej lub kanalizacyjnej.

25. Współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z zimowym utrzymaniem czystości w miesicie, a w szczególności zlecanie prac związanych z odśnieżaniem dróg i chodników, nadzór nad nimi, kontrola nawisów lodowych na obiektach budowlanych, zabezpieczanie ich i usuwanie, oraz kontrola wywiązywania się z ustawowych obowiązków właścicieli posesji w tym zakresie.

26. Współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta poza obszarem Rynku.

27. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska naturalnego, ochroną przyrody, a także wykonywanie kontroli w tym zakresie.

28. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt i organizacja profilaktyki w tym zakresie.

29. Nadzorowanie gospodarki łowieckiej, współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów miasta w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jego terenie.

30. Przygotowanie i wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, wymierzanie opłat i kar w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów.

31. Przygotowanie decyzji o przeznaczeniu gruntów nieleśnych lub nieużytków do zalesienia oraz współpraca w realizacji zadań dot. lasów prywatnych.

32. Prowadzenie zadań wynikających z prawa wodnego oraz nadzór nad działalnością spółek wodnych.

33. Prowadzenie spraw dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

34. Współpraca ze służbami doradczymi w zakresie planowania wdrożeń, demonstracji szkoleń rolniczych oraz kontrola ich realizacji.

35. Koordynowanie oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony złóż surowców mineralnych, ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska oraz wykonywania kontroli w tym zakresie.

36. Kontrola wpływu działalności gospodarczej na środowisko w przypadku szkodliwości, podejmowania działań mających na celu usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko lub zagrożenia i przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

37. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach naruszania ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

38. Koordynowanie całokształtu spraw związanych z turystyką, kulturą fizyczną i sportem.

39. Prowadzenie ewidencji pomników przyrody oraz koordynacja spraw związanych z ich ochroną,

40. przygotowanie wniosków i danych związanych z realizacją inwestycji
w zakresie ochrony środowiska, składowisk, odpadów, kanalizacji
i oczyszczalni ścieków.

41. Opracowanie Miejskiego Programu Ochrony Środowiska.

42. Współpraca w sprawach związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,

43. Kontrola posesji prywatnych i firm w zakresie gospodarki odpadami, w tym prowadzenie stosownych rejestrów umów i zezwoleń,

44. działania edukacyjne mieszkańców Gminy, uczniów szkół podstawowych

i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych w zakresie ochrony środowiska,

45. kontrola działek w zakresie ich zachwaszczenia,

46. organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych i innych badań statystycznych w zakresie rolnictwa na terenie Gminy,

 

Do oznakowania prowadzonych spraw Referat używa symbolu „RK”.

 

§ 24

 

REFERAT GOSPODARCZO - INWESTYCYJNY


Do zadań Referatu Gospodarczo-Inwestycyjnego należą zagadnienia z zakresu gospodarki wodno — ściekowej, utrzymanie czystości w Mieście, administrowanie drogami miejskimi, placami i obiektami mostowymi, organizowanie remontów w budynkach będących własnością Miasta, zaopatrzenie Urzędu w niezbędne materiały i sprzęt, nadzór nad pracą
podległychpracowników fizycznych, realizacja przepisów o zamówieniach publicznych, przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne, podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na dofinansowanie zadań przyjętych do realizacji przez Miasto, a w szczególności:

 

1.        Współudział w opracowywaniu projektów i programów, planów inwestycyjnych i remontowych w Mieście.

2.        Prowadzenie spraw i koordynowanie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych i zleconych przez Miasto, w tym:

przygotowywanie projektu i kosztorysu inwestycyjnego,

zlecanie przygotowania i weryfikacji dokumentacji projektowych, techniczno-kosztowych,

występowanie o pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno-prawnego, zgłoszenia remontów,

sporządzenie umów zlecenia na wykonywanie robót, dostaw i usług,

nadzorowanie i kontrola przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych,

opracowywanie kosztorysów powykonawczych, a w razie potrzeby ich weryfikacja,


3.    Bezpośrednie prowadzenie inwestycji miejskich,

weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego,
–   opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących remontów i inwestycji,

nadzorowanie i kontrola przebiegu realizacji zadań na placach budowy,

odbiór i przekazanie inwestycji do użytkowania.
4.    Efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty.

5.    Odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowanie.

6.   Prowadzenie i koordynacja zamówień publicznych Miasta - jednostki sektora finansów publicznych stosującej przepisy o finansach publicznych.

7. Planowanie, przygotowywanie, przeprowadzanie udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i dokumentami wewnętrznymi opracowanymi na ich podstawie, we współpracy z właściwymi merytorycznie osobami i komórkami organizacyjnymi, przedkładającymi stosowne opisy przedmiotu zamówienia.

8.    Wykonywanie wszelkich obowiązków zamawiającego określonych przepisami o zamówieniach publicznych

9.    Bieżąca współpraca dot. zamówień publicznych z odpowiednimi osobami i komórkami organizacyjnymi Urzędu.

10. Ścisła współpraca z Komisją Przetargową i osobami występującymi po stronie zamawiającego.

11.   Udzielanie pomocy Komisji przetargowej.

12.   Należyta dbałość o bieżącą znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, w tym pozyskiwanie i gromadzenie aktów prawnych oraz udział w szkoleniach.

13. Przeprowadzania i prowadzenie dokumentacji przetargów i innych procedur wynikających z realizacji przepisów o zamówieniach publicznych.

14.   Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem przetargów na zakup materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta.

15.   Organizowanie przetargów na zakupy inwestycyjne, roboty budowlane w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

16. Organizowanie i współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe lub wykonawcze.

17.   Prowadzenie rejestrów umów i zleceń obejmujących zakres spraw prowadzonych przez Referat.

18. Przygotowywanie wniosków o dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg rolnych.
19. Rozliczanie zadań i przygotowywanie sprawozdań celem uzyskania dotacji.
20. Prowadzenie pełnej dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej inwestycji współfinansowanych ze środków pozabudżetowych.
21. Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej i meldunkowej odnośnie realizowanych inwestycji z pozyskanych środków pozabudżetowych.

22. Podejmowanie czynności mających na celu pozyskiwanie środków finansowych zagranicznych i krajowych — dotacje, dofinansowanie, pomoc finansowa, współfinansowanie, granty, subwencje, premie — na realizację zadań Miasta przez pracowników Urzędu, po uzgodnieniu z Burmistrzem i z wykazaniu własnej inicjatywy.

23.   Podejmowanie czynności mających na celu pozyskiwanie kredytów preferencyjnych, kredytów na prefinansowanie, pożyczek, w tym analiza źródeł i możliwości pozyskiwania (pozyskiwanie — Referat Finansowy) .

24.    Bieżąca współpraca z osobami i komórkami organizacyjnymi, zainteresowanymi pozyskiwaniem środków finansowych na realizację zadań.

25. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych we współpracy z właściwymi merytorycznie osobami i komórkami organizacyjnymi.

26.    Sporządzanie wniosków o środki finansowe z programów pomocowych.

27.    Rozliczanie środków pozyskanych.

28.   Prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynków Miasta oraz pomieszczeń i inwentarza biurowego budynku Urzędu.

29.   Zapewnianie należytego funkcjonowania instalacji technicznych.

30.   Przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji oraz terminowe ubezpieczenie składników mienia Miasta w tym budynki Urzędu.
31.   Prowadzenie ewidencji ubezpieczonego mienia.
32.   Wykonywanie prac remontowych i bieżących napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta, budynkach użyteczności publicznej, drogach, mostach i chodnikach administrowanych przez Urząd Miasta i finansowanych z budżetu Miasta.
33.   Utrzymywanie czystości i porządku w budynku przy ul. 3 Maja 2.

34.   Ochrona mienia w Urzędzie i zabezpieczenie budynku po godzinach pracy.

35.   Zapewnienie właściwej temperatury w pomieszczeniach Urzędu Miasta.

36. Współpraca w realizacji zadań dotyczących dróg gminnych, mostów, chodników w tym:

-  przygotowywanie zleceń na roboty, usługi zakupy,

-  nadzorowanie przebiegu prac,

-  sprawdzanie i rozliczanie materiałowe zadań remontowych.

37.   Współpraca w realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych.
38.   Przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich oraz zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych.
39.   Współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg w zakresie utrzymania budowy i ochrony dróg powiatowych na terenie Miasta.
40.   Koordynowanie i rozliczanie spraw związanych z budową chodników na drogach oraz rozliczanie wykonania.
41.   Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.
42.   Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych i osiedlowych.
43.   Przygotowywanie planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych
44.   Koordynacja zadań związanych z oznakowaniem dróg.
45.   Koordynowanie i nadzór prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg.

46.   Ustalanie sieci przystanków.
47.   Dbałość o czystość przystanków komunikacyjnych, mostów i dróg.
48. Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za usługi energetyczne, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych usług.
49.   Koordynacja i nadzór działań w zakresie oświetlenia dróg, placów i budowli gminnych oraz rozliczanie kosztów oświetlenia.
50.   Współpraca z Zakładem Energetycznym w sprawach prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

51.   Nadzór nad utrzymaniem tablic ogłoszeniowych.
52.   Współudział w prowadzeniu działań w okresie klęsk żywiołowych.

53.   Przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora oraz innych obwieszczeń.
54.   Gospodarka odzieżą ochronną i roboczą.
55.   Planowanie i organizacja zaopatrzenia materiałowo — technicznego w środki trwałe, przedmioty nietrwałe, materiały biurowe.
56.   Prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe i eksploatacyjne Urzędu.
57.   Nadzór nad dekoracją budynku administracyjnego Urzędu Miasta.

58.   Organizowanie i nadzór pracy wykonywanej przez stałych robotników gospodarczych i pracowników obsługowych Urzędu oraz przyjętych na prace interwencyjne i roboty publiczne, a w tym:
- przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia harmonogramu prac remontowych,
- rozliczanie efektywności godzin pracy i sporządzanie kart pracy stanowiących podstawę wynagrodzenia,
- zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do pracy,
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa, higieny, porządku i dyscypliny pracy,
- prowadzenie dokumentacji i nadzór nad pracami interwencyjnymi i robotami
publicznymi.

59.   Pobieranie i rozliczanie opłat targowych na placu.

60.   Kontrola i zapewnienie pracownikom fizycznym Urzędu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, szczególnie przy realizacji robót remontowych w obiektach stanowiących własność Miasta.

61.   Podejmowanie działań i nadzór utrzymania czystości i porządku w Mieście.

62.   Działanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i zagrożeniu dla środowiska.

63.   Współpraca z obroną cywilną.

Do oznakowania prowadzonych spraw Referat używa symbolu „RGI”

 

§ 25

 

URZĄD  STANU  CYWILNEGO

 

Wykonuje swoje czynności określone w aktach prawnych jakimi są:

 

 • Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • Kodeks postępowania administracyjnego

 • Kodeks cywilny

 • Prawo prywatne międzynarodowe

 • Ustawa konkordatowa i inne , a w szczególności:

1. Rejestr urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie z tych zdarzeń aktów stanu cywilnego.

2. Prowadzenie dokumentacji akt zbiorczych do wymienionych wyżej zadań (kompletowanie, zabezpieczenie i przechowywanie) .

3. Sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego.

4. Przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.

5. Wydawanie decyzji w sprawie wpisów aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą do ksiąg urzędu stanu cywilnego.

6. Wydawanie decyzji w sprawach uzupełniania treści aktu stanu cywilnego, odtwarzania aktu stanu cywilnego, sprostowania błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego.

7. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o decyzje, postanowienia, orzeczenia innych organów.

8. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o noszonym nazwisku, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (rozwód) .

9. Przyjmowanie zapewnień zawarcia związku małżeńskiego, gromadzenie wymaganych dokumentów, przyjmowanie oświadczeń co do noszonych nazwisk po zawarciu małżeństwa, ustalanie terminu ślubu, uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzanie aktu małżeństwa, wydawanie odpisów z aktów małżeństwa, powiadomienie innych USC oraz ewidencji ludności Urzędów o zdarzeniach.

10. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe) , odbieranie zaświadczeń od strony kościelnej (po zawarciu małżeństwa konkordatowego) .

11. Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, przyjmowanie podań dokumentów – dowodów.

12. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel Polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (przyjęcie podania, dokumentów oraz zapewnienia) .

13. Wydawanie zaświadczeń określonych ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego.

14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu USC.

15. Prowadzenie archiwum zakładowego USC.

16. Stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach ważności lub nieważności zawarcia małżeństwa.

17. Wystąpienie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego.

18. Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron.

19. Występowanie do sądu o wskazanie kandydata na opiekuna prawnego.

20. Sporządzanie wniosków (w oparciu o akta małżeństw) o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali ”Za długoletnie pożycie małżeńskie”, organizacja uroczystości związanych z wręczeniem medali.

21. Prowadzenie korespondencji z placówkami dyplomatycznymi poza granicami kraju w sprawach dokumentów stanu cywilnego.

22. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji w sprawach aktów stanu cywilnego
w tym przyjmowanie i wysyłanie zawiadomień do innych USC o przypisach.

23. Sporządzanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych dla zasłużonych mieszkańców Miasta.

24. Przyjmowanie podań i gromadzenie potrzebnych dokumentów oraz przygotowanie decyzji w sprawie:

üzbiórek publicznych,

üImprez masowych.

 

Do oznakowania prowadzonych spraw Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu „USC”.

 

 

§ 26

 

BIURO RADY MIASTA

 

Do zadań Biura Rady Miasta należą sprawy:  obsługa Rady oraz Komisji Rady Miasta, a w szczególności:

 

1. Obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Miasta i jej organów w tym organizacyjne przygotowanie posiedzeń, udział w sesjach i posiedzeniach komisji, protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, opracowywanie materiałów z obrad, uchwał, postanowień, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom, zapewnienie prawidłowego przygotowywania materiałów na sesje Rady i posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad oraz przedstawianie ich właściwym komisjom.

2. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków komisji oraz interpelacji wniosków radnych.

3. Czuwanie nad terminowym załatwianiem  wniosków komisji, interpelacji oraz wniosków radnych.

4. Udział w opracowywaniu uchwał Rady oraz opracowywaniu
i przedstawianiu wniosków i opinii komisji w merytorycznych
i organizacyjnych sprawach.

5. Współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady,
w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji
w przygotowywaniu projektów ważniejszych uchwał oraz projektów aktów zawierających przepisy prawa miejscowego.

6. Prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta

 

Do oznakowania prowadzonych spraw Biuro Rady używa symbolu „BR”.

 

 

 

§ 27

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW  KADR I  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Do samodzielnego stanowiska ds. kadr i  działalności gospodarczej należą sprawy:

 

1. Gospodarowanie funduszem wynagrodzeń oraz racjonalne gospodarowanie etatami.

2. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników  i  dyrektorów jednostek organizacyjnych.

3. Przygotowywanie umów o pracę, rozwiązania stosunku pracy, awansowania pracowników itp.

4. Przygotowywanie wniosków wynikających z uprawnień pracowniczych /wysługa lat, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalistyczne/.

5. Prowadzenie dokumentacji i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz dla członków rodziny pracownika.

6. Prowadzenie rocznej karty ewidencji obecności w pracy dla pracowników Urzędu Miasta oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu.

7. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy.

8. Sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu

9. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego nowo przyjętych pracowników na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.

10. Zgłaszanie do ZUS zmian o zatrudnieniu, bądź zmian osobowych pracowników Urzędu.

11. Współpraca  z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zawierania umów
o prace interwencyjne i roboty publiczne.

12. Zamawianie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru.

13. Kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych.

14. Dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o dokonanym wpisie lub jego zmianie, wydawanie decyzji
o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jej udostępnianie osobom zainteresowanym, do czasu określonego ustawą
o działalności gospodarczej.

15. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej konkursów na stanowiska urzędnicze, oraz na kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych.

16. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

17. Przekazywanie informacji do Krajowego Biura Wyborczego w sprawie aktualizacji danych zawartych w „Rejestrze Korzyści”

18. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

19. Prowadzenie danych dotyczących podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta.

20. Przygotowywanie uchwał Rady Miasta w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

21. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowywaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a mianowicie:

- opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

- przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- przygotowywanie decyzji odmawiających wydania zezwolenia,

- przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia,

- ustalanie wysokości opłat za zezwolenia,

- prowadzenie kontroli przestrzegania ustawy

22. - współpraca z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu “KA”

 

 

§ 28

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW BHP, SPRAW WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

 

Do samodzielnego stanowiska ds. bhp, spraw wojskowych  i obrony cywilnej należą sprawy:

1. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych, polegającej na:

sporządzanie list przedpoborowych i poborowych, wysyłanie wezwań celem zgłoszenia się do rejestracji,

sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonej rejestracji,

2. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Udział w organizowaniu i przeprowadzeniu poboru:
- sporządzenie wykazu poborowych
- wysłanie wezwań celem zgłoszenia się do poboru

4. Organizowanie szkoleń z zakresu bhp.

5. Kierowanie pracowników na badania wstępne i kontrolne.

6. Dbałość o dostosowanie urządzeń i budowli do wymogów bhp.

7. Kompletowanie, rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji związanej
w wypadkami, udział w dochodzeniach powypadkowych.

8. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy.

9. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Straży Pożarnej.

10. Ochrona p. poż. budynków.

11. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony i utrzymania porządku Miejsc Pamięci Narodowej i cmentarzy wojennych.

12. Organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań obronnych
w zakresie świadczeń na rzecz obrony kraju, akcji kurierskiej.

13. Koordynacja i kierowanie przedsięwzięciami związanymi z obroną cywilną
i przygotowaniem ludzi i mienia komunalnego na wypadek wojny, w tym:

- sporządzanie i aktualizacja planów obrony,

- organizacja i utrzymanie systemu powszechnego ostrzegania
i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,

- organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,

- współpraca z organami społecznymi, zakładami pracy w zakresie obrony cywilnej,

- prowadzenie gospodarki materiałowo – zaopatrzeniowej w sprzęt dla formacji obrony cywilnej,

- organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne Miasta zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony cywilnej,

- przygotowywanie nakazu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,

- tworzenie formacji obrony cywilnej i przeznaczanie osób na stanowiska komendantów formacji,

- realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnianiem sił obrony cywilnej,

- przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi.

14. Prowadzenie działań w okresie podwyższonej gotowości obronnej.

15. Opracowywanie i aktualizacja Planów Reagowania Kryzysowego, Akcji Kurierskiej oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.

16. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

17. Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych oraz wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa.

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu “BWiOC”

 § 29

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EWIDENCJI LUDNOŚCI
I DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Do samodzielnego stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych należą sprawy:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji Pojednawczej.

2. Potwierdzanie zgodności odpisów i kserokopii z oryginałem.

3. Prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności w oparciu o zgłoszenia meldunkowe oraz akta stanu cywilnego.

4. Prowadzenie ewidencji ludności w formie elektronicznego zapisu danych,

5. udzielanie informacji adresowych, wydawanie zaświadczeń w oparciu
o posiadaną dokumentację ewidencyjno – adresową.

6. Prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

7. Wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość.

8. Sporządzanie list i spisów z zakresu ewidencji ludności (wykaz poborowych, wykaz dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu lub nauki, itp. )

9. Współdziałanie z CBA, MSWiA, Zakładem Obsługi MUW, SOO, USC, urzędami gminy, urzędem skarbowym, organami policji i wojska w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wydawaniem dokumentów tożsamości.

10. Prowadzenie archiwum teczek i dyskietek elektronicznych dokumentów tożsamości oraz ewidencji ludności.

11. Współdziałanie z jednostkami odpowiedzialnymi za prowadzenie spisów statystycznych.

13.                Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, w tym komputerowe sporządzanie spisów wyborców i jego bieżąca aktualizacja.

14.                Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu.

15.                Protokołowanie posiedzeń Osiedla Miasta Jordanowa.

 

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu “EiD”

 

 

§ 30

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW SEKRETARIATU

 

 

Do samodzielnego stanowiska ds. sekretariatu należą sprawy:

 

1. Obsługa techniczno kancelaryjna sekretariatu.

2. Prowadzenie dziennika podawczego.

3. Utrzymanie tablicy ogłoszeń Urzędu w należytym stanie.

4. Czuwanie nad właściwym obiegiem dokumentacji.

5. Obsługa i zabezpieczenie łączności telefonicznej i telefaksowej Urzędu, e-mail.

6. Prenumerata prasy, Dzienników Ustaw, Monitorów Polski oraz innych dzienników urzędowych.

7. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski, organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem Miasta oraz kierowanie ich do właściwych pracowników Urzędu.

8. Przyjmowanie spraw w wersji elektronicznej na dziennik podawczy, nadawanie biegu sprawom i ich ewidencja.

9. Obsługa kserokopiarki w Urzędzie.

10. współpraca z SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Jordanowie, oraz protokołowanie posiedzeń Rady Społecznej ZOZ. MPR w Jordanowie.

11. Współpraca z instytucjami medycyny i zdrowia.

12. Codzienna kontrola i ewidencja czasu pracy.

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu “SK”

 

§ 31

 

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMATYKI
I ARCHIWUM

 

Do samodzielnego stanowiska ds. informatyki i archiwum należą sprawy:

 

1. Obsługa portalu internetowego

2. Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie materiałów przekazanych przez pracowników merytorycznych.

1. Ochrona sieci i systemów informatycznych.

3. Wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

4. Sporządzanie planów zakupu sprzętu komputerowego.

5. Współpraca z usługodawcami w zakresie:

- instalowania i uruchamiania nowego oprogramowania,

- prowadzenia napraw serwisowych sprzętu,

- bieżącego instruktażu użytkowników,

- organizacji i wdrażania wykorzystania sieci Internetu w Urzędzie.

6. Przygotowanie pod względem sprzętowym i programowym Urzędu do świadczenia usług publicznych przez Internet zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za usługi energetyczne, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych usług.

8. Prowadzenie archiwum zakładowego.

9. Przyjmowanie i gromadzenie akt.

10. Ewidencjonowanie akt według kategorii i lat.

11. Brakowanie akt

12. Udostępnianie akt  zgodnie z instrukcją organizacji i zakresem działania Urzędu.

13. Prowadzenie i koordynacja działań zabezpieczających ochronę danych osobowych.

14. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

15. Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji.

 

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu “IiA”

 

 

§  32

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO PRACY  DO  SPRAW  BUDOWNICTWA


Do samodzielnego stanowiska ds. budownictwa i ochrony środowiska należą sprawy planowania przestrzennego, architektury  ochrony konserwatorskiej zabytków, ochrony środowiska, a w szczególności:

 

1. Koordynacja działań związanych z opracowaniem uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i przedstawianie ich do uchwalenia Radzie Miasta.

2. Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Przygotowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Dokonywanie analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Rozpatrywanie skutków prawnych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Sporządzanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji.

9. Prowadzenia rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwalonych i nieobowiązujących.

10. Wydawanie opinii i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu działki zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego.

11. Prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych oraz analizowanie zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne organy administracji publicznej.

12. Przygotowanie opinii w sprawach:

ülokalizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym – lokalizowanych na terenie miasta,

ülokalizacji inwestycji spoza obszaru miasta, których lokalizacja ma wpływ na funkcje i środowisko,

13. Wydawanie opinii o możliwości podziału nieruchomości.

14. Dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu.

15. Ochrona dóbr kultury znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta.

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu „B”.

 

 

§  33

 

SAMODZIELNE  STANOWISKO PRACY DO SPRAW GEODEZJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Do samodzielnego stanowiska ds. geodezji i zarządzania nieruchomościami należą sprawy:

 

1) Prowadzenie spraw geodezyjnych gospodarki gruntami, ewidencja i gospodarowanie mieniem gminnym oraz zarządzanie nieruchomościami, a w szczególności :

a)   prowadzenie w trybie administracyjnym postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości,

b) prowadzenie operatu granic Gminy i numeracji porządkowej nieruchomości  ( budynków ) ,

c) numeracja nieruchomości w tym:

wydawanie zaświadczeń o nadaniu numerów porządkowych nieruchomościom,

prowadzenie ewidencji numerów nieruchomości,

oznaczanie nieruchomości tabliczkami,

nadawanie nazw ulic i placów.

2) Przygotowanie decyzji o podziale nieruchomości.

3) Przygotowanie opinii o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesienia,

3. Gospodarowanie i zarządzanie w imieniu Burmistrza gminnym zasobem nieruchomości, w tym:

-ewidencjonowanie nieruchomości,

-zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

-współpraca z innymi organami i jednostkami, które gospodarują nieruchomościami gminnymi oraz ze Skarbem Państwa,

-przygotowanie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

-przygotowanie uchwał o nabyciu mienia na własność Gminy,

-przygotowanie decyzji w sprawach pierwokupu,

-podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym

-w sprawach stosunku najmu lub dzierżawy,

-prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją mienia ,

-przejęciem na własność Gminy oraz ujawnianiem prawa

-własności do ksiąg wieczystych,

4. Podejmowanie działań w zakresie sprzedaży i oddania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste w tym:

-sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

-organizowanie i przeprowadzanie przetargowej sprzedaży lub  oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości,

-przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy o zwolnieniu z  obowiązku zbycia w formie przetargowej  nieruchomości,

-przygotowanie projektów uchwal Rady Gminy o  pierwszeństwie w nabywaniu lokali ich najemcom lub   dzierżawcom.

5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez gminne   jednostki organizacyjne.

6. Przygotowywanie decyzji o ustanowieniu lub wygaśnięciu trwałego zarządu.

7. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie :

-cen nieruchomości

-zastosowania bonifikaty od ustalonej ceny,

-zastosowania umownych stawek oprocentowania ceny nieruchomości sprzedanej w drodze bezprzetargowej z rozłożeniem na raty,

-udzielanie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych użytkowania wieczystego,

-podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

8. Prowadzenie postępowania w sprawach aktualizacji opłaty rocznej z  tytułu użytkowania wieczystego.

9. Przygotowywanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej praw Gminy do działek gruntów wydzielonych pod drogi.

10. Proponowanie wysokości odszkodowania za działki, które przeszły na  własność Gminy lub co do których Gmina nabyła prawo użytkowania,

11. Przekazywanie w dzierżawę gruntów gminnych na cele rolne oraz  czuwanie nad prawidłową realizacją warunków umowy przez dzierżawcę.

12. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy o scaleniu i podziale  nieruchomości oraz prowadzenia całego postępowania z tym  związanego.

13. Przygotowywanie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości , ujawnienia nowego  stanu prawnego.

14. Przygotowywanie i opracowywanie wniosku o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego i przygotowywanie rokowań poprzedzających  wywłaszczenie.

15. Przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości różnego typu ciągów i przewodów   oraz wniosków o dokonanie stosownego wpisu w księgach wieczystych.

16. Prowadzenie działań i dokumentacji związanej z gospodarowaniem  mieniem gminnym w tym:

-przygotowywanie wniosków i materiałów w zakresie komunalizacji  mienia z mocy  prawa i na wniosek,

-przygotowywanie wniosków do ksiąg wieczystych o ujawnienie własności mienia komunalnego na podstawie ostatecznych  komunalizacyjnych,

-prowadzenie polityki gminnej w zakresie pozyskiwania terenów dla Gminy o znaczeniu strategicznym poprzez śledzenie ogłoszeń  prasowych,

-komunalizacja wszystkich innych nieruchomości ; jak drogi , place,  obiekty przygotowywanie dokumentacji geodezyjno – prawnej w tym   zakresie.

17. Przygotowywanie umów dzierżawy czy najmu mienia komunalnego.

18. Przedkładanie informacji o stanie mienia komunalnego.

19. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

20. Sporządzanie umów najmu i dzierżawy oraz ich aktualizacja.

21. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego dróg gminnych do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

22. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie dróg gminnych,

23. Podejmowanie działań związanych z zabezpieczeniem przed powodzią i innymi klęskami żywiołowymi, zbieranie wniosków o szkodach powstałych w wyniku klęsk i współdziałanie z jednostkami przyznającymi odszkodowania.

24. Obsługa administracyjna Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego.

25. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych na podstawie odrębnych przepisów nad działalnością produkcyjną rolników, w tym:

-współpraca z Państwową Inspekcją Weterynaryjną,

-współpraca z Państwowa Inspekcją Ochrony Roślin w sprawach dotyczących ochrony roślin uprawnych.

-współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie wprowadzania wdrożeń w gospodarstwach rolnych.

-współpraca z Izbami Rolniczymi, oraz innymi  jednostkami i związkami rolników i hodowców.

-przygotowanie projektów zezwoleń na uprawę maku.

26. Prowadzanie rejestru posiadaczy pasiek.

27. Nadzorowanie realizacji zadań w lasach stanowiących mienie gminne.

28. Wnioskowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczących przeznaczenia gruntów nieleśnych do zalesienia.

29. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym przeprowadzeniem spisów rolnych.

30. Organizowanie badań statystycznych w zakresie rolnictwa.

31. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną.

32. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.

33. Wydawanie zezwoleń  na czasowe naruszenie pasa dróg gminnych.

34. Przygotowanie decyzji w sprawie oznakowania dróg gminnych, lokalizacji reklam.

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu „GiZN”.§ 34

 

RADCA PRAWNY

 

1. Do zakresu działania Radcy Prawnego należy obsługa prawna działania Urzędu Miasta.

2. Radca Prawny zatrudniony jest w Urzędzie Miasta na podstawie umowy zlecenia.

3. Szczegółowy zakres zadań Radcy Prawnego określa Burmistrz Miasta
w  umowie zlecenia.

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu „RP”.

 

 

§ 35

 

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należą zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2. Prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę złych obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych,

3. Organizowanie pracy i prowadzenie dokumentacji Miejskiej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych.

4. Współdziałanie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w opracowywaniu i realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

5. Działanie na rzecz  tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości.

6. Wspieranie organizacji społecznych w działalności na rzecz trzeźwości.

7. Promocja zdrowego trybu życia.

8. Organizowanie szkoleń wynikających z miejskiego programu oraz udział w szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Wojewody.

9. Przygotowanie i realizacja gminnego planu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Do oznakowania prowadzonych spraw używa symbolu „PiRPA”.

 ROZDZIAŁ VII

ZASADY ZAŁATWIANIA SPRAW

I PODPISYWANIA PISM

 

§ 36

 

1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

2. Kierownik Referatu Finansowego oraz samodzielne stanowiska pracy działają przy załatwianiu określonych spraw na podstawie upoważnień Burmistrza i są przed nim odpowiedzialni za realizacje powierzonych działań.

 

§ 37

 

Do decyzji i wyłącznego podpisu Burmistrza osobiście należą:

1. Zarządzenia i inne akty prawne Burmistrza.

2. Wystąpienia kierowane do Rady Miasta, organów administracji rządowej oraz organizacji społecznych i politycznych.

3. Pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych.

4. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji Rady i Posłów.

5. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji, w których nie zostały udzielone upoważnienia.

6. Odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje.

7. Materiały opracowywane przez pracowników na sesje Rady Miasta oraz Komisje Rady.

8. Pisma mające, ze względu na swój charakter, specjalne znaczenie, a w szczególności:

a. przyjmowania, zwalniania, awansowania, nagradzania i karania pracowników Urzędu oraz dyrektorów jednostek podporządkowanych,

b. wnioski o nadanie odznaczeń państwowych,

c. udzielanie urlopów bezpłatnych,

d. wydawanie opinii pracowniczych,

9. Udzielane odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne RIO, NIK i inne organy kontroli.

10. Udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wykonywania spraw w jego imieniu oraz do dostępu do wiadomości objętych ochroną informacji niejawnych.

11. Pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta przed sądami i organami administracji publicznej.

12. Wydawanie zarządzeń i decyzji wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Zawieranie porozumień w sprawach przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej, a także porozumień dotyczących udzielania dotacji celowych.

14. Zawieranie umów cywilnoprawnych oraz podpisywanie korespondencji z zakresu spraw powierzonych Burmistrzowi.

 

§ 38

 

1. Sekretarz Miasta podpisuje:

-pisma kierowane do różnych instytucji w sprawach funkcjonowania Urzędu,

-korespondencje z zakresu spraw powierzonych przez Burmistrza.

 

2. Skarbnik Miasta podpisuje pisma:

-prawnie zastrzeżone do podpisu Skarbnika Miasta,

-korespondencje nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza, a dotyczącą polityki finansowej Miasta realizowanej w oparciu o budżet Miasta oraz obowiązujące przepisy.

3. Pracownicy  Urzędu podpisują pisma i decyzje w zakresie udzielonych im upoważnień.

4. Zakres upoważnień określa Burmistrz w drodze zarządzenia lub indywidualnego pełnomocnictwa.

 

 

§ 39

 

1. Dokumenty przedstawione Burmistrzowi do podpisu powinny posiadać adnotacje zawierającą inicjały nazwiska i imienia oraz stanowiska pracownika, który dokument opracował.

2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319, zm. : z 2003 r. Nr 69 poz. 636) .

3. Przy załatwianiu spraw w Urzędzie stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

§ 40

 

Zadania nadzorcze nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi

 

1. Pracownicy realizują, w imieniu Burmistrza Miasta uprawnienia nadzorcze nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych.

2. W stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedni pracownicy w szczególności:

1) prowadzą postępowanie przygotowawcze poprzedzające utworzenie bądź łączenie, podział albo likwidacje gminnych jednostek organizacyjnych,

2) opracowują projekty statutów oraz uchwał Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia statutów gminnych jednostek organizacyjnych,

3) przygotowują wnioski w sprawie powoływania czy odwoływania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz organizują na polecenie Burmistrza konkursy dla wyłonienia kandydatów na to stanowisko,

4) sprawują nadzór i kontrole nad działalnością tych jednostek,

5) przygotowują projekty decyzji w sprawie zatwierdzenia wysokości nagród, premii oraz proponują lub wnioskują wysokość przeszeregowań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

CZAS PRACY URZĘDU MIASTA

 

 

§ 41

 

1. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy pracowników fizycznych Urzędu Miasta nie może przekraczać 40 godziny tygodniowo.

3. Godziny pracy Urzędu Miasta ustala Burmistrz Miasta oddzielnym zarządzeniem.

 

 

ROZDZIAŁ IX

SKARGI, WNIOSKI I INTERWENCJE

 

§ 42

 

1. Burmistrz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w dni i godziny podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

2. Sekretarz Miasta oraz pozostali pracownicy Urzędu przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3. W razie nieobecności przyjmującego skargi, wnioski i interwencje zgłaszających się będzie przyjmował ustalony lub każdorazowo wyznaczony pracownik.

4. Skargi i wnioski kierowane do Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta podlegają natychmiastowej rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

5. Określony w ust. 3 tryb rejestracji ma również zastosowanie w odniesieniu do skarg i wniosków, które wpłynęły bezpośrednio do pracowników, przyjętych ustnie do protokołu oraz nadesłanych przez redakcje i agencje prasowe oraz radia i telewizji.

6. Ewidencje skarg i wniosków prowadzi się w Księdze Skarg i Wniosków.

7. Odrębnie rejestrowane przez pracowników są listy, interwencje, tzn. sprawy wnoszone przez obywateli ustnie do protokołów lub przekazywanych przez inne organy, które nie wyczerpują znamion skargi lub wniosku, a stanowią źródło niezadowolenia.

 

§ 43

 

1. Sekretarz Miasta czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg, wniosków i interwencji.

2. Pracownik, któremu powierzono załatwienie sprawy odpowiedzialny jest za właściwe i terminowe załatwienie skarg i wniosków oraz zobowiązany do przekazania Sekretarzowi Miasta pisemnej informacji o sposobie jej załatwienia.

 

§ 44

 

1. Skargi i wnioski rozpatrują merytorycznie właściwe stanowiska pracy, które przygotowują odpowiedź, zawierającą wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowują się do wszystkich zarzutów zawartych w skardze oraz zawiadamiają o podjętych działaniach. Odpowiedz powinna być uprzejma, zredagowana w sposób zrozumiały dla adresata.

2. Odpowiedzi na skargi, wnioski i interwencje podpisuje Burmistrz Miasta .

3. Całość dokumentacji rozpatrywanej skargi lub wniosku przechowuje odpowiedzialny pracownik.

4. Pisma w sprawie skarg i wniosków znakowane są symbolem klasyfikacyjnym „RSO”,  z numerami teczek: „0561” Rozpatrywanie skarg, „0562” Rozpatrywanie wniosków, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

§ 45

 

Właściwym do rozpatrywania skarg z uwagi na podmiot lub przedmiot sprawy są:

1) Sekretarz Miasta w przypadku zarzutów, dotyczących osobistego postępowania lub zachowania pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jak również nieterminowego załatwiania spraw,

2) Burmistrz Miasta w przypadku zarzutów dotyczących wykonywania czynności służbowych przez podległych pracowników.

 

§ 46

 

1. Pracownicy odpowiedzialni są za załatwianie skargi, wniosku lub interwencji w przewidzianym terminie. Załatwiający skargę, wniosek lub interwencję, obowiązany jest powiadomić na piśmie, wnoszącego oraz Sekretarza Miasta podając przyczynę nie załatwienia sprawy oraz nowy termin załatwienia.

 1. W razie nieterminowego załatwienia skargi, wniosku lub interwencji Sekretarz Miasta prowadzi postępowanie wyjaśniające, ustala przyczynę nie załatwienia sprawy w terminie i przedstawia Burmistrzowi wnioski o odpowiedzialności porządkowej dyscyplinarnej lub innej przewidzianej przepisami prawa.

   

§ 47

 

Bezpośredni nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków i interwencji sprawuje Sekretarz Miasta.

 

 

§ 48

 

Sekretarz Miasta sporządza okresowe sprawozdania i dokonuje analizy sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i interwencji.

 

 

§ 49

 

W sprawach skarg i wniosków nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

1) przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 00. 98. 1071 j. t. )

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46) .

 

 

 

ROZDZIAŁ X

OBIEG KORESPONDENCJI

 

§ 50

 

Obieg korespondencji uwzględniający poszczególne etapy załatwiania jest następujący:

-kancelaria ogólna,

-pracownicy Urzędu.

1. Kancelaria ogólna – odbiera przesyłki pocztowe z Urzędu Pocztowego, przyjmuje od interesantów, segreguje wpływającą korespondencję
i przekazuje do przeglądu Burmistrzowi Miasta. Po przeglądzie przez Burmistrza – przekazuje, za potwierdzeniem odbioru pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za załatwienie sprawy, który dokonuje rejestracji. Rejestracja polega na wpisaniu pisma do spisu spraw, który prowadzi się na specjalnych drukach, zgodnie z obowiązującym w Urzędzie wykazem akt. Do rejestrowania spraw jednorodnych, masowo wpływających przeznacza się rejestr spraw. Rejestry jak i spisy spraw muszą być opatrzone odpowiednim symbolem zgodnie z wykazem akt. Znak sprawy jest stałą jej cechą rozpoznawczą. Każde pismo, dotyczące tej samej sprawy otrzymuje ten sam znak. Znak sprawy zawiera: symbol literowy referatu, symbol liczbowy hasła wg rzeczowego wykazu akt, liczbę kolejną pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym sprawę wszczęto.

2. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 ze zm. ) .

 

ROZDZIAŁ XI

TWORZENIE I WYKONYWANIE PRAWA

 

 

§ 51

 

1. Aktami prawa miejscowego w rozumieniu regulaminu są uchwały Rady Miasta, wydawane w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju Miasta oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji Miasta,
3) zasad zarządu mieniem Miasta,
4) zasad i trybu korzystania z Miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Projekt aktu prawa miejscowego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje właściwy rzeczowo pracownik.

2. Projekt aktu prawa miejscowego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

3. Projekty uchwał Rady Miasta przygotowywane przez pracowników, wymagają aprobaty Burmistrza Miasta.

4. Akty prawa miejscowego stanowione przez organa gminy ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

5. Do aktów prawa miejscowego zalicza się również przepisy porządkowe wydawane przez radę Miasta Jordanowa w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego

6. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać WÓJT w formie zarządzenia

 

§ 52

 

1. Projekty opracowywanych aktów prawa miejscowego powinny zawierać:

-tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę aktu i ogólne określenie przedmiotu aktu) ,

-podstawę prawną

-przepisy merytoryczne,

-przepisy o wejściu w życie aktu prawnego,

-przepisy uchylające lub zmieniające, jeżeli normują dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.

2. Projekty, oprócz danych zawartych w ust. 1, powinny zawierać:

-aprobatę w formie parafy osoby, która projekt przygotowała oraz akceptację Burmistrza,

-parafę lub opinię radcy prawnego.

3. Nazwisko, imię oraz stanowisko służbowe osoby parafującej winno być uwidocznione przez odciśnięcie pieczęci imiennej.

4. Do projektu aktu prawnego mogą być załączone uzasadnienia wyjaśniające celowość i potrzebę jego wydania.

5. Przepisy merytoryczne powinny możliwie wyczerpująco normować daną dziedzinę, uwzględniać obowiązujące przepisy, być zredagowane
w sposób zrozumiały dla adresatów, z zachowaniem składni języka polskiego.

6. Opracowane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych
w aktach prawnych powszechnie obowiązujących ani w wydanych już przepisach gminnych.

 

§ 53

 

1. Podjęte przez Radę Miasta uchwały będące aktem prawa miejscowego są rejestrowane przez pracownika Biura Rady.

2. Pozostałe akty prawa miejscowego są rejestrowane w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez Sekretarza Miasta.

3. Podjęte akty prawa miejscowego Sekretarz Miasta przekazuje rzeczowo – właściwym pracownikom i gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji.

 

§ 54

 

1. Pracownik Biura Rady odpowiedzialny jest za publikację uchwał Rady Miasta w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Za publikacje pozostałych aktów prawa miejscowego odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta.

3. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się wyłącznie takie akty prawa miejscowego oraz obwieszczenia, na których publikacje zezwala wyraźny przepis obowiązującego prawa.

4. Akty prawa miejscowego udostępnia się do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowuje w miejscach publicznych na terenie Gminy, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

§ 55

 

1. Pracownicy prowadzą zbiór aktów prawnych dotyczących merytorycznych zadań przez nich realizowanych.

2. Pracownicy zobowiązani do wykonania wynikających z aktów zadań, winni podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie pełnej ich realizacji, a w szczególności opracowują i przedkładają projekty uchwał Rady Miasta, zarządzeń i decyzji Burmistrza Miasta w przypadkach, gdy realizacja tego wymaga.

 

 

§ 56

 

Zbiorczą ewidencję aktów prawa miejscowego prowadzi Sekretarz Miasta.

 

 

ROZDZIAŁ XII

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

 

§ 57

 

Zasady ogólne

 

1. Kontrola wewnętrzna w Urzędzie jest funkcją operatywnego zarządzania.

2. Kontrole w referatach Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych przeprowadzają:

1) Sekretarz Miasta w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy oraz terminowego załatwiania spraw,

2) Skarbnik Miasta – w zakresie realizacji budżetu i prowadzenia dokumentacji finansowej, zarówno w Urzędzie jak i gminnych jednostkach organizacyjnych,

3) Upoważnieni pracownicy – w zakresie realizacji statutowych zadań przez gminne jednostki organizacyjne,

4) Kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników, z urzędu, lub na polecenie Burmistrza Miasta.

3. Prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych, przez osoby inne niż kierownicy tych jednostek, wymaga upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Miasta.

 

§ 58

 

1. Celem kontroli wewnętrznej jest sprawdzenie prawidłowości działania, ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości
i przeciwdziałania im w przyszłości.

2. Kontrolujący przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawach wynikających z interwencji lub innych dziedzin wymagających uprawnienia.

3. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej czy stanowiska pracy Urzędu .

4. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Jako dowód może być wykorzystane wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

6. Z czynności kontrolnych sporządza się odpowiednie dokumenty (protokoły, notatki, itp. ) zawierające ustalenia kontroli oraz określające fakty stanowiące podstawę do oceny działalności kontrolowanego.

7. Protokół z kontroli podpisuje kontrolujący oraz kierownik kontrolowanej jednostki albo pracownik zajmujący kontrolowane stanowisko.

8. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz.

9. Sekretariat Urzędu prowadzi ogólną książkę kontroli wewnętrznej, w której obowiązkowo kontrolujący wpisują datę i przedmiot kontroli.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

ZASADY ZAMAWIANIA PIECZĘCI URZĘDOWYCH ORAZ PROWADZENIE REJESTRU PIECZĘCI

 

§ 59

 

1. Do składania zamówień na pieczęcie urzędowe referatów oraz imiennych upoważnieni są kierownicy referatów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk.

2. Zamówienie na pieczęcie należy składać do pracownika Referatu KA.

3. Sekretarz Miasta dokonuje weryfikacji treści zamawianych pieczęci pod kątem zgodności z instrukcją kancelaryjną, regulaminem organizacyjnym Urzędu oraz innymi obowiązującymi zasadami (np. czy pracownik dla którego planowana jest pieczęć o treści „z upoważnienia Burmistrza Miasta” – legitymuje się takim upoważnieniem) .

4. Zlecenie podpisuje Burmistrz Miasta względnie Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta.

5. Wykonane pieczęci rejestrowane są przez Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i działalności gospodarczej w jednolitym rejestrze pieczęci urzędowych.

6. Rejestr pieczęci zawiera:

a) liczbę porządkową,

b) odcisk pieczęci,

c) data pobrania,

d) podpis osoby pobierającej,

e) data zwrotu,

f) podpis i pieczęć osoby zwracającej,

g) numer protokołu i data likwidacji pieczęci.

7. Rejestr pieczęci jest drukiem ścisłego zarachowania.

8. Pieczęcie winny być opisane na drewnianej lub plastikowej oprawie numerem wg rejestru. Przy opisywaniu rachunków za wykonanie pieczęci należy posługiwać się numerami pieczęci  z rejestru, umieszczając je na odcisku pieczęci na wykazach pieczęci dołączonych do rachunku.

9. W przypadku zamawiania większej liczby pieczęci o tej samej treści – bezwzględnie należy umieszczać na środku ostatniego wiersza pieczęci kolejną liczbę.

10. Na pracowniku, z którym następuje rozwiązanie umowy o pracę, ciąży obowiązek rozliczenia pobranych pieczęci imiennych i innych urzędowych.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 60

 

Regulamin Organizacyjny nie normuje uprawnień gminnych jednostek organizacyjnych nad którymi Burmistrz sprawuje nadzór wynikający z przepisów i ustaleń odrębnych.

 

§ 61

 

1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonywane są w formie zarządzenia Burmistrza Miasta.

2. Nie wymagają zmiany:

1) rozszerzenia i zmiany zakresów czynności i uprawnień poszczególnych stanowisk pracy, wynikających z przepisów wydanych lub obowiązujących po wejściu w życie regulaminu,

2) zmiana godzin pracy Urzędu,

3) zmiana liczby etatów na poszczególnych stanowiskach pracy.