Jordanów, 2012-06-05

RGK-G.272.2.4.2012


 

Dotyczy: rozeznanie rynkowe

Miasto Jordanów zwraca się z prośbą do osób zainterewowanych o wypełnienie przedłożonego poniżej kosztorysu uproszczonego
i przesłanie go w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 2012-06-12 do godz. 12.00 na adres:

Urząd Miasta Jordanowa
34-240 Jordanów, Rynek 1

z adnotacją : „Rozeznanie rynkowe – Przebudowa kominów, wzmocnienie konstrukcji dachu i stropu nad parterem w budynku mienia komunalnego przy ul. Kopernika 11 w Jordanowie”

Nie otwierać przed dniem 2012-06-12, godz. 12.00”

Otrzymane materiały będą wykorzystane do użytku wewnętrznego i mogą posłużyć do ewentualnego zawarcia umowy o roboty budowlane, których realizacja przewidywana jest na miesiąc czerwiec/lipiec 2012 r.

Zakładamy, że materiały zostaną sporządzone  i  złożone na koszt Wykonawcy jak również przedstawiona w nich oferta cenowa będzie ważna przez okres co najmniej 30 dni.

 

Załączniki:

1. Projekt budowlany
2. Szkice
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys ofertowy

Zbiór załączników rar