logo projektu

Jordanów, dnia 13.09.2018 r.

znak postępowania IRG.271.1.7.2018

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.Znak postępowania IRG.271.1.7.2018”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy

Uzasadnienie faktyczne:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca Biuro Inżynierskie Bogusław Łagodzki ul. Jana Pawła II 7, 34-431 Waksmund w piśmie do zamawiającego z dnia 10.09.2018r. wskazał, że w dniu 13.08.2018r. skierował do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 5.1.1. lit. c) tiret i. ppkt (b) SIWZ, a Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie. Brak udzielenia odpowiedzi był spowodowany faktem, że zostało ono skierowane do osoby wskazanej w pkt 16.2 lit. a) siwz do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia, zaś treść zapytania wykonawcy dotyczyła warunku udziału w postępowaniu czyli kwestii związanych z procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Niemniej jednak faktem jest, że wykonawca nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie. Wada polegająca na nieudzieleniu odpowiedzi na pytanie wykonawcy jest wadą nieusuwalną, zaś zaniechanie udzielenia odpowiedzi dotyczącej warunku udziału w postępowaniu mogło mieć wpływ na zawarcie umowy. Zgodnie z przywołanym na wstępie przepisem obowiązkiem zamawiającego jest unieważnienie procedury, jeśli jest ona obarczona niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Dla zastosowania omawianego przepisu muszą równocześnie zaktualizować się dwie okoliczności. Po pierwsze, w postępowaniu dokonano lub zaniechano czynności skutkującej wystąpieniem wady niemożliwej do usunięcia, a po drugie wada ta wpływa na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego. Co do pierwszego z elementów można z całą stanowczością stwierdzić, iż nie udzielenie odpowiedzi na pytania jest wadą, której nie można naprawić z uwagi na upływ terminu składania i otwarcia ofert. Wystąpienie nieusuwalnej wady nie jest jednak wystarczające dla unieważnienia postępowania. Wada musi być na tyle istotna by mogła stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego. Unieważnienie postępowania z powodu braku odpowiedzi na pytania do SIWZ jest uzasadnione ponieważ treść pytań, czy też bardziej treść oczekiwanych odpowiedzi na pytania, mogła mieć wpływ na przygotowanie przez wykonawców ofert. Brak odpowiedzi na pytanie  dotyczące warunku udziału w postępowaniu należy zakwalifikować jako czynność mogącą mieć istotny wpływ np. na krąg wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia. W takich okolicznościach unieważnienie procedury na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy jest uzasadnione.