logo projektu

 Jordanów, 28.08.2018r.

Wykonawcy w postępowaniu
znak postępowania:
IRG.271.1.6.2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem (część 1) oraz  Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej (część 2), z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.Znak postępowania IRG.271.1.6.2018

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu w części 1:

KONS – ART.

Andrzej Maciej Tekielak

Ul. Kustronia 70

30-413 Kraków

Cena: 198 276,00 zł brutto

 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 70 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  1. Cena 60%
  2. Doświadczenie wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego - 30%
  3. Gotowość do stawiennictwa personelu Wykonawcy, tj. osób określonych w wykazie osób 10%

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena 60%

     

Doświadczenie wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego - 30%

Gotowość do stawiennictwa personelu Wykonawcy, tj. osób określonych w wykazie osób 10%

Suma punktów

1.

KONS-ART Andrzej Maciej Tekielak

ul. Kustronia 70 30 413 Kraków

(Cena)198 276,00

60 pkt

0 realizacji

(wykonawca wskazał doświadczenie zasobu udostępnionego na podstawie art. 22 a ustawy)

0 pkt

1 dzień roboczy

10 pkt

 

 

70 pkt

2.

ARCHICON S.C.JERZAK JANUSZ, JERZAK EWA,SZARANIEC PAWEŁ

Ul. Głowackiego 7, 44-100 Gliwice

(Cena)738 000,00

16,12 pkt

2 realizacje

30 pkt

1 dzień roboczy

10 pkt

56,12 pkt

 

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia zostaną podpisane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.