logo projektu 

Jordanów, dnia 21.08.2018 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

                                                                  Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.7.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji:  Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” odbyło się w dniu 21.08.2018 r. o godz. 12:30.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 63 591,00 zł brutto

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

(zł brutto)

Termin realizacji

 

Gwarancja

Warunki

Płatności

1.

Biuro Inżynierskie Bogusław Łagodzki

ul. Jana Pawła II 7

34-431 Waksmund

70 000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

30 dni

2.

KONS-ART Andrzej Maciej Tekielak

ul. Kustronia 70 , 30 413 Kraków

126 690,00 zł

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

30 dni