logo
 
Ogłoszenie nr 500194928-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.
Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 577547-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1, 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (url): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IRG.271.1.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” na warunkach szczegółowo opisanych: a) w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, b) w Koncepcji Programowo-Przestrzennej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz c) w dokumentacji wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie elewacji oraz dachu zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ (Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę w pkt 2.1. lit b) SIWZ), d) jak również w Koncepcji wyposażenia stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ obejmującej zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oraz przekazanie do użytku kompletnego wyposażenia budynku przy Rynku 2 w Jordanowie. Zamawiający informuje, że wykonanie Dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę dla rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie, oraz innych pozwoleń, uzgodnień i zgód, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku). Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem działań ujętych w harmonogramie projektu „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę oraz robót budowlanych obejmujących elewację oraz dach zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 3 SIWZ. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej terenu budowy. Wszyscy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej w budynku zobowiązani są ustalić termin wizji z Zamawiającym zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 16 SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż budynek częściowo jest w ciągłym użytkowaniu (instytucje użyteczności publicznej). Udostępnianie części budynku (pomieszczeń) na potrzeby wykonywanych robót budowlanych będzie wymagało należytej koordynacji ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umownych, tj.: 1) na materiały i robociznę na okres nie krótszy niż 60 miesięcy – okres gwarancji będzie oceniany w kryterium oceny oferty; 2) na wyposażenie wnętrz na okres 36 miesięcy. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 45000000-7, 45453000-7, 45223500-1, 45262500-6, 45262300-4, 45262310-7, 45232420-2, 45111000-8, 39000000-2, 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7, 71242000-6, 71221000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6274796.75
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNI – BUD Jacek Smoleń, ,
Email wykonawcy: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Słomczyńskiego 2/35, 31-234 Kraków
Kod pocztowy: 31-234
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7699800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7699800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7699800.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.