logo
 
Ogłoszenie nr 500194922-N-2018 z dnia 14-08-2018 r.
Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568316-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1, 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (url): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IRG.271.1.4.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej: realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”. W ramach projektu przewiduje się rewitalizację przestrzeni publicznej Rynku miasta Jordanowa w szczególności poprzez: przebudowę istniejących utwardzonych ciągów pieszych, w tym wymianę nawierzchni istniejących alejek parkowych, montaż elementów małej architektury, budowę fontanny, kompleksową rewitalizację zieleni parkowej, przebudowę i budowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowę i budowę sieci oświetlenia Roboty budowlane muszą zostać wykonane w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodowej i wiedzy technicznej, dokumentacją projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem działań ujętych w harmonogramie projektu „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej terenu budowy. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, tj.: na materiały i robociznę na okres nie krótszy niż 60 miesięcy – okres gwarancji będzie oceniany w kryterium oceny oferty na nasadzone drzewa na okres 36 miesięcy; na pozostałe rośliny na okres 12 miesięcy. Zamawiający informuje, że posiada decyzje i pozwolenia organu architektoniczno- budowlanego, konserwatorskie oraz związane z ochroną środowiska w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz związanych z pielęgnacją i usunięciem drzew oraz zagospodarowaniem terenu robót, do przestrzegania wymogów których zobowiąże się Wykonawca (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia niewymienionych w Załączniku nr 7 do SIWZ za wyjątkiem opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów, które ponosi Zamawiający.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45453000-7, 45236290-9, 45223500-1, 45262500-6, 45262300-4, 45262310-7, 45232420-2, 45340000-2, 45111000-8, 45212120-3, 77300000-6, 77310000-6, 77340000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1861128.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: UNI – BUD Jacek Smoleń
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Słomczyńskiego 2/35, 31-234 Kraków
Kod pocztowy: 31-234
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2200000.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2200000.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3684997.61
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.