Ogłoszenie nr 500196510-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta Jordanów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567968-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Pełnomocnik Zamawiającego New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04 – 464 Warszawa, pok. nr 214

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1, 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (url): https://www.jordanow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta Jordanów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IRG.271.1.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej na potrzeby Miasta Jordanów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla poniższych obiektów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 537 693,00 kWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru odbywa się kolejny. Obecnym sprzedawcą jest PGE Obrót S.A. a umowy obowiązują do 31.12.2018 r. nie ma konieczności wypowiadania tych umów. Wszystkie punkty poboru posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej zawarte są na czas nieokreślony. Szczegółowe informacje zawarte zostały w tabeli poniżej. Szacunkowa wartość zamówienia (netto) w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 188 192,55 zł netto. Miasto Jordanów oraz jednostki wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz następujących jednostek organizacyjnych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowi, Przedszkole Miejskie w Jordanowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, Biblioteka Miejska w Jordanowie, Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3

Dodatkowe kody CPV: 09300000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Licytacja elektroniczna

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 188192.55
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  9

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Ul. Koźmiana 1
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 163356.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163356.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 175261.04
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.