logo projektu

Jordanów, dnia 10.08.2018 r.

IRG.271.1.6.2018                                                                                                    

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240  Jordanów

                                                                            Wykonawcy w postępowaniu

znak postępowania IRG.271.1.6.2018

 

Dotyczy: postępowania na „Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem (część 1) oraz  Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej (część 2), z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania w części 2.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu w zakresie części 2 do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.08.2018r. do godz. 12.00 nie została złożona żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy.