Jordanów, 02.08.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.Znak postępowania IRG.271.1.5.2018

Zamawiający podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu:

UNI-BUD Jacek Smoleń

  1. Słomczyńskiego 2/35

31-234 Kraków

Cena: 7 699 800,00 zł brutto.

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 100 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  1. Cena 60%
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –10 %
  3. Końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 %.

Streszczenie oceny oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena 60%

(punkty)

Kryterium długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –10 %

(punkty)

Kryterium końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 %.

(punkty)

Suma punktów

1.

UNI-BUD Jacek Smoleń, ul. Słomczyńskiego 2/35, 31-234 Kraków

60

10

30

100

Informuję, że na podstawie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp może zostać zawarta w przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jako że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta.