https://www.jordanow.pl/images/logotypy_ue.jpg

 

Jordanów, dnia 27 lipca 2018 r.

MIASTO JORDANÓW

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240 Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700

faks: 0 18 26 91 719

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                            Wykonawcy w postępowaniu

                                                                              Nr IRG.271.1.6. 2018

 

dotyczy: postępowania Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem (część 1) oraz Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej (część 2), z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” (znak postępowania IRG.271.1.6. 2018)

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 25.07.2018 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy osoba posiadająca zaświadczenie Państwowej Służby Ochrony Zabytków o posiadanych kwalifikacjach do nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych nieruchomych z 1996 roku spełni kryterium Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego winna posiadać uprawnienia do nadzorowania prac konserwatorskich i restauratorskich, zaś  w zakresie części 2 – posiada uprawnienia do nadzorowania prac w strefie ochrony konserwatorskiej – parku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.) robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Ponadto zgodnie z treścią warunku w zakresie części 1 osoba ta powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich i restauratorskich co najmniej dwóch budynków wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zamawiający dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych w trybie art. 26 ust. 2 stawy prawo zamówień publicznych po zapoznaniu się z ich treścią, wobec czego ocena dokumentów na obecnym etapie postępowania nie jest uprawniona ani możliwa.

Pytanie nr 2

Czy ubezpieczenie wymienione w umowie jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Inżynierów Budownictwa i czy każdy inżynier biorący udział w nadzorze musi być ubezpieczony proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ubezpieczenie, o którym mowa w § 7 IPU jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotę: 2 000 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy na część 1 zamówienia, 500 000,00 zł - w przypadku zawarcia umowy na część 2 zamówienia, 2 500 000,00 zł - w przypadku zawarcia umowy na obie części zamówienia. Ubezpieczenie przedstawia Wykonawca, którym zgodnie z art. 2 pkt 11) ustawy Prawo zamówień publicznych jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego polisa winna zostać przedstawiona przez Wykonawcę w ww. rozumieniu, a nie przez wszystkich inżynierów, których Wykonawca będzie angażował na etapie realizacji zamówienia.