https://www.jordanow.pl/images/logotypy_ue.jpg

 Jordanów, 25.07.2018r.

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” znak postępowania IRG.271.1.4.2018

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu:

UNI-BUD Jacek Smoleń

ul. Słomczyńskiego 2/35

31-234 Kraków

Cena: 2 200 000,14 zł brutto.

 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 100 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  1. Cena 60%
  2. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –10 %
  3. Końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 %.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Kryterium cena 60%

(punkty)

Kryterium długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia –10 %

(punkty)

Kryterium końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia – 30 %.

(punkty)

Suma punktów

1.

Garden Designers  Derkacz i Wspólnicy sp. jawna

Ul. Grenadierów 13/1

20-331 Lublin

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy

2.

UNI-BUD Jacek Smoleń, ul. Słomczyńskiego 2/35, 31-234 Kraków

60

10

30

100

 

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia zostaną podpisane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.