logo projektu

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Ogłoszenie nr 591237-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem (część 1) oraz Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej (część 2), z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1 , 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.

Adres strony internetowej (URL): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Adres:

Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem (część 1) oraz Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej (część 2), z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.

Numer referencyjny: IRG.271.1.6.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem (część 1) oraz Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej (część 2) z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” Zadanie jest realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.01.02-12-0888/17-00-XVII/159/FE/18. 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące branże: 1) W zakresie części 1: konstrukcyjno – budowlaną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, konserwatorska i restauratorska 2) W zakresie części 2: konstrukcyjno – budowlaną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, drogową, konserwatorską - nadzór nad strefą ochrony konserwatorskiej, dendrologiczną – nadzór nad strefą związaną z zadrzewieniem terenu 3. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 1. został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.jordanow.pl/index.php/urzad-miasta/zamowienia-publiczne, w ogłoszeniu o przetargu na: 1) Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” 2) Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”, która to Dokumentacja stanowi integralną część niniejszego SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9

71521000-6

71247000-1

71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach: 700

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach       Okres w dniach Data rozpoczęcia             Data zakończenia

                700                       

                470                       

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 zostanie zrealizowany w terminie od dnia przekazania (w formie pisemnego protokołu) terenu budowy wykonawcy robót w ramach przedmiotowej inwestycji do dnia dokonania (w formie pisemnego protokołu) odbioru końcowego robót budowalnych od wykonawcy robót, jednak nie później niż w terminie 700 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Termin gwarancji wynosi 120 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 zostanie zrealizowany w terminie od dnia przekazania (w formie pisemnego protokołu) terenu budowy wykonawcy robót w ramach przedmiotowej inwestycji do dnia dokonania (w formie pisemnego protokołu) odbioru końcowego robót budowalnych od wykonawcy robót, jednak nie później niż w terminie 470 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Termin gwarancji wynosi 96 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: : Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: (część 1) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: i. minimum dwa zamówienia spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez którą Zamawiający rozumie minimum sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osobę/podmiot, który działał na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego (b) każde z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w budynku przy czym łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych wynosiła minimum 2 000 000,00 zł brutto, a wartość jednej z zamówień nadzorowanych robót budowlanych wynosiła co najmniej 1 500 000,00 zł brutto; (c) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze konserwatorskim nad ukończonymi i odebranymi pracami konserwatorskimi w budynku wpisanym do rejestru/ewidencji, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ii. dysponuje lub będzie dysponował: (a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora czynności inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności) – posiadającego:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej nad realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych w budynku, w tym co najmniej jednego wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego – posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac konserwatorskich i restauratorskich, posiadającą doświadczenie w pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich i restauratorskich co najmniej dwóch budynków wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (część 2) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie: i. minimum dwa zamówienia spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez którą Zamawiający rozumie minimum sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osobę/podmiot, który działał na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego (b) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni mineralnej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m² i wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto), (c) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w parku wpisanym do rejestru/ewidencji, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ii. dysponuje lub będzie dysponował: (a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora czynności inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności) – posiadającego:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej w nad realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych, w tym co najmniej jednego parku wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz (b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (e) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad strefą ochrony konserwatorskiej – posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w strefie ochrony konserwatorskiej – parku wpisanym do rejestru zabytków, (f) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego dendrologicznego nadzór nad strefą z zadrzewieniem terenu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków - posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji UWAGA: 1. Zamawiający pod pojęciem budynek rozumie budynek/obiekt budowlany zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 01.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Zamawiający poprzez rejestr/ewidencję, do której wpisany jest budynek rozumie rejestry o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obwiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie(nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich wydania. 4. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202z późn. zm.) określającymi delegację ustawową do ustawy z dnia 22 grudnia 2015r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65 z dnia 2016.01.15) Zamawiający uznaje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów na zasadach i wobec podmiotów określonych w tej ustawie. 5. Pod pojęciem „zamówienia” zamawiający rozumie umowę 6. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonana zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz Oferty. 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3.Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Informacja na temat wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) Część 1: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). b) Część 2: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego część 1 /część 2”, Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego). 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

cena      60,00

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji na stanowisku wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego                30,00

Gotowość do stawiennictwa personelu Wykonawcy, tj. osób określonych w wykazie osób       10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia (np. klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych i uniemożliwiające prowadzenie robót, strajk generalny lub lokalny), lub wykonania przedmiotu zamówienia w terminie - wówczas ulegnie zmianie termin realizacji przedmiotu umowy odpowiednio o termin (ilość dni / miesięcy) występowania siły wyższej co zostanie stwierdzone protokołem konieczności sporządzonym przez Strony umowy; b) zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 Umowy w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego Projektu lub umowy o dofinansowanie Projektu a także w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania robót budowlanych, w tym z uwagi na udzielenie wykonawcy robót budowlanych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych — Wykonawcy zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie lub skrócenie terminu; c) zmianę osób, o których mowa w § 5 ust. 3 pod warunkiem wskazania osoby posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SIWZ, a w przypadku gdy wskazanie danej osoby wiązało się z przyznaniem Wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert — wskazanie osoby z analogicznym lub wyższym doświadczeniem. 2. Stosownie do treści art. 145 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w następujących przypadkach: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 2 Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów o których mowa w ust. 2. 4. Wniosek zawierać ma uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt lit. a – c, może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia należnego za realizację pozostałej do wykonania części Przedmiotu Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umownymi. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego należytego zabezpieczenia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej spośród pozostałych ofert. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: a) Kopie uprawnień zawodowych oraz kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego dla każdej osoby wymienionej w pkt 5.1.1. SIWZ. Osoby te będą musiały posiadać w sposób ciągłu ważne zaświadczenie przez cały okres realizacji umowy, b) kopię polisy ubezpieczeniowej zawartej na warunkach określonych w § 7 Istotnych Postanowień Umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:             1             Nazwa:                Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopols

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące branże: konstrukcyjno – budowlaną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, konserwatorska i restauratorska. Przedmiot zamówienia o którym mowa powyżej został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.jordanow.pl/index.php/urzad-miasta/zamowienia-publiczne, w ogłoszeniu o przetargu na: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 zostanie zrealizowany w terminie od dnia przekazania (w formie pisemnego protokołu) terenu budowy wykonawcy robót w ramach przedmiotowej inwestycji do dnia dokonania (w formie pisemnego protokołu) odbioru końcowego robót budowalnych od wykonawcy robót, jednak nie później niż w terminie 700 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Termin gwarancji wynosi 120 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71521000-6, 71247000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 700

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

CENA    60,00

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji na stanowisku wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego                30,00

Gotowość do stawiennictwa personelu Wykonawcy, tj. osób określonych w wykazie osób       10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:             2             Nazwa:                Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji: Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące branże: konstrukcyjno – budowlaną, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, drogową, konserwatorską - nadzór nad strefą ochrony konserwatorskiej, dendrologiczną – nadzór nad strefą związaną z zadrzewieniem terenu. Przedmiot zamówienia o którym mowa powyżej został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.jordanow.pl/index.php/urzad-miasta/zamowienia-publiczne, w ogłoszeniu o przetargu na: Renowacja plant jordanowskich z budową siłowni plenerowej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 zostanie zrealizowany w terminie od dnia przekazania (w formie pisemnego protokołu) terenu budowy wykonawcy robót w ramach przedmiotowej inwestycji do dnia dokonania (w formie pisemnego protokołu) odbioru końcowego robót budowalnych od wykonawcy robót, jednak nie później niż w terminie 470 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia. Inspektor nadzoru będzie pełnił również swoje obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. Termin gwarancji wynosi 96 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1, 71520000-9, 71521000-6, 71247000-1, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 470

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

CENA    60,00

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji na stanowisku wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego                30,00

Gotowość do stawiennictwa personelu Wykonawcy, tj. osób określonych w wykazie osób       10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki do pobrania


 

ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 25.07.2018 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

 Pytanie nr 1

Czy osoba posiadająca zaświadczenie Państwowej Służby Ochrony Zabytków o posiadanych kwalifikacjach do nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych nieruchomych z 1996 roku spełni kryterium Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z treścią warunku udziału w postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego winna posiadać uprawnienia do nadzorowania prac konserwatorskich i restauratorskich, zaś  w zakresie części 2 – posiada uprawnienia do nadzorowania prac w strefie ochrony konserwatorskiej – parku wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (t.j. z 2017r. poz. 2187 z późn. zm.) robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Ponadto zgodnie z treścią warunku w zakresie części 1 osoba ta powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich i restauratorskich co najmniej dwóch budynków wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zamawiający dokonuje oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych w trybie art. 26 ust. 2 stawy prawo zamówień publicznych po zapoznaniu się z ich treścią, wobec czego ocena dokumentów na obecnym etapie postępowania nie jest uprawniona ani możliwa.

Pytanie nr 2

Czy ubezpieczenie wymienione w umowie jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Inżynierów Budownictwa i czy każdy inżynier biorący udział w nadzorze musi być ubezpieczony proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ubezpieczenie, o którym mowa w § 7 IPU jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotę: 2 000 000,00 zł w przypadku zawarcia umowy  na część 1 zamówienia, 500 000,00 zł - w przypadku zawarcia umowy  na część 2 zamówienia,  2 500 000,00 zł - w przypadku zawarcia umowy  na obie części zamówienia. Ubezpieczenie przedstawia Wykonawca, którym zgodnie z art. 2 pkt 11) ustawy Prawo zamówień publicznych jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego polisa winna zostać przedstawiona przez Wykonawcę w ww. rozumieniu, a nie przez wszystkich inżynierów, których Wykonawca będzie angażował na etapie realizacji zamówienia.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 27 i 29.07.2018 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

II (a) w tekście SiWZ jest „uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi”. Powinno być „uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi”. Lub po prostu  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Różnica -uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniają do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej i architektonicznej natomiast uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uprawniają do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bez ograniczeń natomiast nie uprawniają do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Odpowiedź: Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy modyfikuje treść specyfikacji w ten sposób, że w warunkach udziału w postępowaniu Rozdział 5 pkt 5.1.1
w zakresie wiodących inspektorów nadzoru inwestorskiego zarówno  części 1 jak i w części 2 zamówienia dotychczasową treść „uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  lub architektonicznej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi” zastępuje treścią „uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi
”.

Na podstawie art. 11c ustawy Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, którego treść została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Dodatkowo w związku ze zmianą treści warunku udziału w postępowaniu na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 03.08.2018r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2018 r. o godz. 12.30.

W związku z tym:

- w pkt 4.20 siwz wprowadza się zmianę:

„nie otwierać przed dniem 3 sierpnia 2018 r. godz. 12.30”

 - pkt 11.1 i 11.2 SIWZ otrzymują brzmienie:

11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat), nie później niż do dnia 03.08.2018r. do godziny 12.00

11.2. Zamawiający otworzy oferty w dniu 03.08.2018r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1,pok. nr 10 (sala obrad).

Pytanie nr 2

Jeżeli dla potrzeb realizacji zamówienia częściowo zostaną wykorzystane zasoby innej firmy a pozostała część zasobów będzie własna czy zał. Nr 5 do SIWZ sporządzać w dwóch egzemplarzach dla każdej firmy czy w jednym egzemplarzu z pieczęciami i podpisami obydwu firm?

Odpowiedź: Wykaz wykonanych robót (Zał. nr 5) składa jedynie wykonawca dopiero na odrębne na wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie nr 3

Czy okres posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej § 7istotnych postanowień umowy to okres od dnia przekazania terenu do dnia zakończenia robót ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia zadania. Czy okres od dnia przekazania terenu do dnia zakończenia robót ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia zadania plus 120 miesięczny okres -10lat (część 1) gwarancji i rękojmi udzielonej  przez wykonawcę robót

Odpowiedź: zgodnie z treścią § 7 ust. 2 IPU, polisa OC winna być utrzymywana przez cały okres obowiązywania umowy, zaś zgodnie z § 2 umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót w ramach przedmiotowej Inwestycji do dnia zakończenia robót, ich odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót, a także w przypadku napraw będących wynikiem nienależytego wykonania umowy lub wykrycia wad.


 

Ogłoszenie nr 500179663-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.

Jordanów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 591237-N-2018

Data: 2018-07-18

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek 1, 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.

Adres strony internetowej (url): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: (część 1) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: i. minimum dwa zamówienia spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez którą Zamawiający rozumie minimum sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osobę/podmiot, który działał na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego (b) każde z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w budynku przy czym łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych wynosiła minimum 2 000 000,00 zł brutto, a wartość jednej z zamówień nadzorowanych robót budowlanych wynosiła co najmniej 1 500 000,00 zł brutto; (c) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze konserwatorskim nad ukończonymi i odebranymi pracami konserwatorskimi w budynku wpisanym do rejestru/ewidencji, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ii. dysponuje lub będzie dysponował: (a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora czynności inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności) – posiadającego:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej nad realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych w budynku, w tym co najmniej jednego wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego – posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac konserwatorskich i restauratorskich, posiadającą doświadczenie w pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich i restauratorskich co najmniej dwóch budynków wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (część 2) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie: i. minimum dwa zamówienia spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez którą Zamawiający rozumie minimum sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osobę/podmiot, który działał na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego (b) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni mineralnej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m² i wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto), (c) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w parku wpisanym do rejestru/ewidencji, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ii. dysponuje lub będzie dysponował: (a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora czynności inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności) – posiadającego:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej w nad realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych, w tym co najmniej jednego parku wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz (b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (e) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad strefą ochrony konserwatorskiej – posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w strefie ochrony konserwatorskiej – parku wpisanym do rejestru zabytków, (f) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego dendrologicznego nadzór nad strefą z zadrzewieniem terenu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków - posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji UWAGA: 1. Zamawiający pod pojęciem budynek rozumie budynek/obiekt budowlany zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 01.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Zamawiający poprzez rejestr/ewidencję, do której wpisany jest budynek rozumie rejestry o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obwiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie(nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich wydania. 4. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202z późn. zm.) określającymi delegację ustawową do ustawy z dnia 22 grudnia 2015r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65 z dnia 2016.01.15) Zamawiający uznaje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów na zasadach i wobec podmiotów określonych w tej ustawie. 5. Pod pojęciem „zamówienia” zamawiający rozumie umowę 6. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonana zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: (część 1) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie: i. minimum dwa zamówienia spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez którą Zamawiający rozumie minimum sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osobę/podmiot, który działał na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego (b) każde z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w budynku przy czym łączna wartość nadzorowanych robót budowlanych wynosiła minimum 2 000 000,00 zł brutto, a wartość jednej z zamówień nadzorowanych robót budowlanych wynosiła co najmniej 1 500 000,00 zł brutto; (c) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze konserwatorskim nad ukończonymi i odebranymi pracami konserwatorskimi w budynku wpisanym do rejestru/ewidencji, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ii. dysponuje lub będzie dysponował: (a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora czynności inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności) – posiadającego:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej nad realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych w budynku, w tym co najmniej jednego wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego – posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac konserwatorskich i restauratorskich, posiadającą doświadczenie w pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac konserwatorskich i restauratorskich co najmniej dwóch budynków wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (część 2) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie: i. minimum dwa zamówienia spełniające następujące wymagania: (a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez którą Zamawiający rozumie minimum sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osobę/podmiot, który działał na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego (b) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni mineralnej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m² i wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto), (c) co najmniej jedno z zamówień polegało na nadzorze inwestorskim nad wykonywaniem ukończonych i odebranych robót budowlanych w parku wpisanym do rejestru/ewidencji, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ii. dysponuje lub będzie dysponował: (a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora czynności inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności) – posiadającego:  uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej w nad realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych, w tym co najmniej jednego parku wpisanego do rejestru/ewidencji zabytków, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz (b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (e) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego konserwatorskiego nad strefą ochrony konserwatorskiej – posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w strefie ochrony konserwatorskiej – parku wpisanym do rejestru zabytków, (f) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję: inspektora nadzoru inwestorskiego dendrologicznego nadzór nad strefą z zadrzewieniem terenu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków - posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji UWAGA: 1. Zamawiający pod pojęciem budynek rozumie budynek/obiekt budowlany zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 01.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Zamawiający poprzez rejestr/ewidencję, do której wpisany jest budynek rozumie rejestry o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry dotyczące zabytków nieruchomych obwiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie(nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich wydania. 4. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202z późn. zm.) określającymi delegację ustawową do ustawy z dnia 22 grudnia 2015r, o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65 z dnia 2016.01.15) Zamawiający uznaje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów na zasadach i wobec podmiotów określonych w tej ustawie. 5. Pod pojęciem „zamówienia” zamawiający rozumie umowę 6. W przypadku gdy wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonana zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: VI

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-03, godzina: 12:00,


ODPOWIEDŹ  NA PYTANIA  DOT.  PRZETARGU

W odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 31.07.2018 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi:

 

Treść pytania:

„Jeszcze jedno pytanie dotyczące przetargu. Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów kilku firm czy załącznik nr 4 do SIWZ należy sporządzić odrębnie dla każdej z nich”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie zostały zawarte w SIWZ w pkt 5.3 a w szczególności odpowiedź na pytanie Wykonawcy znajduje się w pkt. 5.3.2. cyt; „Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”.