Warszawa, dnia 25.06.2018 r.

Pełnomocnik Zamawiającego

New Power Sp. z o.o. ul.Chełmżyńska 180 A

04-206 Warszawa

Reprezentujący:

Miasto Jordanów

ul.Rynek 1

34-240 Jordanów

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

(wyniku licytacji elektronicznej)

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że :

  1. W postępowaniu na „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Jordanów” prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej została wybrana oferta złożona przez:

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Zamościu

Ul. Koźmiana 1

22-400 Zamość

 

  • cena ( wartość brutto ) zaoferowana w tej ofercie wynosi: 163 356,51 zł
  • Cena jednostkowa netto wybranej oferty : 0,2470 zł/kWh ( oblicza się na podstawie ilorazu oferty i szacownego zużycia energii elektrycznej pomniejszonego o wielkość podatku VAT )
  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
  • Zgodnie z kryterium wyboru ofert: najniższa złożona oferta w toku licytacji elektronicznej
  1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.      
  1. Nie odrzucono żadnej oferty.

/-/ Dominika Turczyn

Pełnomocnik Zamawiającego