Ogłoszenie nr 577547-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: „Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1 , 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
  Adres strony internetowej (URL): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich
Numer referencyjny: IRG.271.1.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem realizowanego z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich.” na warunkach szczegółowo opisanych: a) w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, b) w Koncepcji Programowo-Przestrzennej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz c) w dokumentacji wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie elewacji oraz dachu zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ (Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie na budowę w pkt 2.1. lit b) SIWZ), d) jak również w Koncepcji wyposażenia stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ obejmującej zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oraz przekazanie do użytku kompletnego wyposażenia budynku przy Rynku 2 w Jordanowie. Zamawiający informuje, że wykonanie Dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę dla rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie, oraz innych pozwoleń, uzgodnień i zgód, w tym w szczególności pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku). Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, z uwzględnieniem działań ujętych w harmonogramie projektu „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo – finansowym wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie ostatecznych decyzji pozwoleń na budowę oraz robót budowlanych obejmujących elewację oraz dach zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 3 SIWZ. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej terenu budowy. Wszyscy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej w budynku zobowiązani są ustalić termin wizji z Zamawiającym zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 16 SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż budynek częściowo jest w ciągłym użytkowaniu (instytucje użyteczności publicznej). Udostępnianie części budynku (pomieszczeń) na potrzeby wykonywanych robót budowlanych będzie wymagało należytej koordynacji ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umownych, tj.: 1) na materiały i robociznę na okres nie krótszy niż 60 miesięcy – okres gwarancji będzie oceniany w kryterium oceny oferty; 2) na wyposażenie wnętrz na okres 36 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0

45400000-1

45000000-7

45453000-7

45223500-1

45262500-6

45262300-4

45262310-7

45232420-2

45111000-8

39000000-2

71000000-8

71220000-6

71320000-7

71242000-6

71221000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 700
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania robót budowlanych obejmujących elewację oraz dach zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie do dnia 31.10.2018 r. Wymagany maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 700 dni od dnia podpisania umowy. Skrócenie maksymalnego terminu realizacji stanowi kryterium oceny oferty.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: -ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia w wysokości nie niższej niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: − zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; − sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; − zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; − czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną realizację polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1 500,00 m ³, obejmującą swym zakresem co najmniej roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, elektryczne i sanitarne, o wartości robót budowlanych co najmniej 2 000 000, 00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto). - wskażą, że dysponują lub będą dysponować następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: • minimum 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, • minimum 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, • minimum 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, • minimum 1 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, • minimum 1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowalnej bez ograniczeń, który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; • minimum 1 kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, • minimum 1 kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. • minimum 1 kierownikiem prac konserwatorskich, spełniającym warunki określone w art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz który po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brał udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). W ramach przedmiotowego zamówienia czynności kierownika prac konserwatorskich mogą także wykonywać osoby, które wykształcenie oraz tytuły zawodowe uzyskały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe tych osób może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: − zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; − sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; − zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; − czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Formularz Oferty. 2. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 3.Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o ile Wykonawca polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000.00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku przy Rynku 2 ”, Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego). 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (z wyłączeniem wyposażenia wnętrz)

10,00

Końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności, wskazanych w ust. 2. 2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy lub jej poszczególnych elementów, określonych w § 3 umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach: 1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 2) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy -w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy,3) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią, 4) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizacji zadania podstawowego, 5) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego, 6) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub elementów umowy, 7) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 8) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 9) wydłużenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego poza terminy określone w umowie, a w przypadku procedur nieuregulowanych tamże terminami lub zapisami niniejszej umowy - po przekroczeniu terminu 21 dni na uzgodnienie; 10) w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane w ustępach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie; 11) zmiany umowy o dofinansowanie zadania. 3. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione na skutek tych działań. 4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy; b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego; c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 5. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w pkt. 9 poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 8. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 11. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2) powyżej, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 14. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11 Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 15.W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 11. W takim przypadku przepisy ust. 11 – 13 oraz 16 stosuje się odpowiednio. 16. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 17. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiana danych teleadresowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umownymi. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego należytego zabezpieczenia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej spośród pozostałych ofert. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: uprawnienia wymienione w pkt 5.1.1 SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób które będą wykonywały czynności, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. 2.4. SIWZ, kopię polisy ubezpieczeniowej zawartej na warunkach określonych w § 18 Istotnych Postanowień Umowy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. Załączniki - SIWZ, Załącznik nr 1-8,10,11.

2. Załącznik nr 9.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  DOTYCZĄCE  PRZETARGU

 

       Jordanów, 02.07.2018r.

                                                                                                         

 Wykonawcy w postępowaniu

Znak sprawy: IRG.271.1.5.2018

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku przy Rynku 2 w Jordanowie wraz z wyposażeniem z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pt. „Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich." Znak postępowania IRG.271.1.5.2018

 

Działając na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający zamieszcza treść zapytań Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 28.06.2018r. wraz z odpowiedziami.

 1. W jaki sposób Zamawiający planuje udostępnić budynek Wykonawcy na czas trwania robót budowlanych?

Odpowiedź: Zamawiający planuje udostępnić budynek Wykonawcy wg opracowanego przez Wykonawcę i przekazanego Zamawiającemu harmonogramu prac (dysponowania pomieszczeniami budynku) z przestrzeganiem zasady należytej koordynacji ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, na co zwrócono uwagę w pkt 2.1 SIWZ.

 1. W dokumentacji SIWZ, Zamawiający żąda informacji na temat nazw firm Podwykonawców. Ustawa PZP mówi, iż Zamawiający może zażądać wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę danych podwykonawców w wypadku, gdy są one znane na etapie składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca planuje powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, jednak jeszcze nie sprecyzowała konkretnej firmy, nie ma takiego obowiązku. Proszę o potwierdzenie iż na etapie składania ofert wystarczy wskazać część zamówienia (zakres), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom bez wskazywania nazwy firmy Podwykonawców.

Odpowiedź: Wykonawca nie jest zobowiązany podawać w ofercie nazw firm podwykonawców, o ile nie są one znane na etapie składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że pkt 19.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: „19.1 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców, o ile są one znane Wykonawcy na tym etapie postępowania (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie”.

 1. Na elewacji budynku znajduje się balkon wyłączony z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie dlaczego w/w balkon został wyłączony z użytkowania.
  Odpowiedź: Balkon został wyłączony z użytkowania ze względu na uszkodzenia konstrukcji wsporczej i płyty balkonowej.
 1. Jakie prace naprawcze przewiduje Zamawiający w celu przywrócenia balkonu do stanu nadającego się do użytkowania?
  Odpowiedź: Zakres prac możliwy będzie do ustalenia po ustawieniu rusztowań i zdemontowaniu elementów balkonu, co jest po stronie Wykonawcy.
 1. Czy Zamawiający otrzymał zgodę od Konserwatora Zabytków na montaż dodatkowych elementów wzmacniających balkon?
  Odpowiedź: Zamawiający nie ma zgody MWKZ na dodatkowe elementy, gdyż przed demontażem balkonu nie ma możliwości ocenienia, czy takie elementy będą konieczne. Jeśli po demontażu okaże się że będą konieczne, Wykonawca musi uzgodnić to z MWKZ.
 1. W opisie technicznym Zamawiający wspomina o licznych śladach korozji i uszkodzeniach mechanicznych więźby dachowej. Proszę o udostępnienie zdjęć z inwentaryzacji, przedstawiających w/w uszkodzenia.
  Odpowiedź: Dokumentacja fotograficzna została zamieszczona w Programie Prac Konserwatorskich.
 1. Proszę o potwierdzenie iż udrożnienie studzienek ściekowych oraz kanalizacji odpływowej, leży po stronie Zamawiającego.
  Odpowiedź: Udrożnienie studzienek leży po stronie Wykonawcy.
 1. Proszę o podanie wymaganych parametrów bloczków przeznaczonych do termoizolacji ściany frontowej budynku.
  Odpowiedź: Bloczki / płyty z lekkiego betonu komórkowego grubości 10 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,042 W/m2K lub mniejszym.
 1. Proszę o podanie parametrów wełny przeznaczonej do ocieplenia dachu budynku.
  Odpowiedź: Wełna mineralna w płytach o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/m2K lub mniejszym.
 1. Proszę o potwierdzenie, iż cała stolarka okienna zostanie wymieniona na nową drewnianą.
  Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową Remontu Elewacji i Dachu, cała stolarka w kolorze białym znajdująca się na elewacjach frontowych jest do wymiany na nową, drewnianą.
 1. Proszę o szczegółowe zestawienie drzwi przeznaczonych do renowacji.
  Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową Remontu Elewacji i Dachu, renowacji podlegają tylko stalowe dwuskrzydłowe drzwi frontowe pokazane na rysunku 07.
 1. Proszę o szczegółowe zestawienie drzwi przeznaczonych do wymiany.
  Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową Remontu Elewacji i Dachu nie wymieniamy żadnych drzwi na elewacji frontowej (jedne są do renowacji, drugie do pozostawienia).
 1. W istniejących oknach budynku znajdują się kraty. Czy po wymianie okien zostaną one ponownie zamontowane? Czy Zamawiający przewiduje konieczność odmalowania krat na kolor biały?

Odpowiedź: Kraty w oknach należy zdemontować zgodnie z zaleceniami MWKZ.

 1. Proszę o podanie koloru dachówki, jaka zostanie zamontowana przy wymianie pokrycia dachu.
  Odpowiedź: Kolor dachówki pozostaje bez zmian.
 1. Proszę o potwierdzenie iż na całym dachu zostanie położona nowa dachówka, a stare pokrycie zostanie zutylizowane przez Zamawiającego.
  Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową Remontu Elewacji i Dachu cała dachówka zostanie wymieniona. Koszty utylizacji leżą po stronie Wykonawcy.
 1. W opisie technicznym Zamawiający pisze o konieczności odtworzenia historycznych czap kominowych na podstawie zdjęć historycznych. Proszę o udostępnienie zdjęć, na których podstawie powinny zostać odtworzone historyczne elementy budynku.
  Odpowiedź: Jedyne nam dostępne zdjęcia historyczne znajdują się w Programie Prac Konserwatorskich.
 1. Na parapetach zewnętrznych okiennych znajdują się ubytki w położonej tam dachówce. Proszę o wyjaśnienie, czy ubytki te powinny zostać uzupełnione, czy też w celu uniknięcia różnic w materiale, całe okładziny z dachówki powinny zostać wymienione na nowe?
  Odpowiedź: Jeśli będzie taka możliwość należy je jedynie uzupełnić dachówką z odzysku. W przypadku zbyt dużych różnic kolorystycznych lub złego stanu technicznego istniejących dachówek należy je w całości wymienić zachowując kształt, wymiary i kolor.
 1. Na rys. 9 przedstawiającym elewację, znajdują się liczne metalowe elementy wystające z elewacji. Proszę o wyjaśnienie, jakie jest przeznaczenie w/w elementów. Czy powinny one zostać usunięte z elewacji?
  Odpowiedź: Widoczne elementy to pozostałości po napowietrznej instalacji elektrycznej i należy je usunąć w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 1. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób aktualnie istniejący budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych? W jaki sposób budynek zostanie udostępniony dla osób niepełnosprawnych, poruszających się m.in. na wózkach? Czy Zamawiający przewiduje montaż platformy przyschodowej przy którymś z wejść do budynku?
  Odpowiedź: W chwili obecnej budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu należy przewidzieć montaż platformy schodowej przy wejściu głównym.
 1. Proszę o potwierdzenie iż okna przedstawione na rys. nr 11 powinny zostać zamurowane.
  Odpowiedź: Okna pokazane na rysunku 11 nie mają być zamurowane.
 1. Nad wejściem od strony ul. A. Mickiewicza znajduje się drewniany daszek wsparty na słupkach. Proszę o odpowiedź, jak Zamawiający ocenia stan techniczny konstrukcji drewnianej przy w/w wejściu? Czy przewiduje wymianę drewnianych słupków podtrzymujących konstrukcję, czy tylko renowację i zabezpieczenie?
  Odpowiedź: W chwili obecnej stan techniczny jest dobry. Jeśli podczas prowadzenia prac okaże się iż jest inaczej, należy konstrukcję wymienić lub wzmocnić w niezbędnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 1. W opisie technicznym Zamawiający powołuje się na Program Prac Konserwatorskich. Czy ma tu na myśli Koncepcję Programowo-Przestrzenną oraz Koncepcję Wyposażenia Wnętrz? Jeżeli nie, proszę o udostępnienie brakującego dokumentu.
  Odpowiedź: Program Prac Konserwatorskich zostanie dołączony do SIWZ.

W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że dodaje do załącznika nr 9 następujące dokumenty:

 • Pozwolenie konserwatorskie.
 • Program konserwatorski.
 • Przedmiar robót – Remont konserwatorski elewacji i dachu budynku.

Zamawiający w pkt 10 SIWZ dodaje nowy ppkt 10. 13 o treści: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Przedmiary robót, opublikowane przez Zamawiającego, stanowią jedynie materiał pomocniczy (tj. przedmiary maja charakter poglądowy i orientacyjny) i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej”.

 1. Zamawiający przewiduje pogłębienie istniejących piwnic o 70 cm. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej głębokości znajdują się fundamenty? Czy planowana posadzka nie znajdzie się wówczas poniżej fundamentów budynku? Czy w takim wypadku Zamawiający przewiduje podbicie istniejących fundamentów? Jakie stanowisko odnośnie powyższej koncepcji zajął Konserwator Zabytków?
  Odpowiedź: Pogłębienie piwnic i technologia jego wykonania jest przedmiotem zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj i to Wykonawca podejmie decyzję o sposobie i zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania, jak i uzgodnienia go z MWKZ, przy czym należy zaznaczyć, że w Rejestrze Zabytków znajduje się tylko bryła zewnętrza, elewacje frontowe i dach.
 1. Na jakiej głębokości znajduje się wspomniana przez Zamawiającego w opracowaniu płyta fundamentowa?
  Odpowiedź: Sprawdzenie głębokości i zapoznanie się ze szczegółowymi uwarunkowaniami istniejącego budynku leży po stronie Wykonawcy w ramach prac przedprojektowych dla niniejszego zadania.
 1. W której części budynku powinny znaleźć się ławy oporowe wskazane przez Zamawiającego do wykonania w Koncepcji Programowo-Przestrzennej?
  Odpowiedź: Ławy oporowe, jako jedno z możliwych rozwiązań przy pogłębianiu piwnic, należy zastosować w miejscach, które Wykonawca wskaże w projekcie będącym częścią zadania.
 1. W dokumentacji, na podstawie której uzyskane zostało pozwolenie na budowę, Zamawiający uwzględnił wymianę elementów więźby dachowej w niezbędnym zakresie na zasadzie uzupełnienia i odtworzenia. Natomiast w Koncepcji Programowo-Przestrzennej proponuje wymianę konstrukcji dachowej, głównie od strony podwórza, na hybrydową stalowo-drewnianą. Czy te dwie informacje nie przeczą sobie? Jakie zdanie na temat tej koncepcji wyraził Konserwator Zabytków?
  Odpowiedź: Projekt zakłada wymianę elementów w niezbędnym zakresie głównie jeśli chodzi o zadaszenie wieży, oraz krokwie i poszycie dachu, gdyż remont poddasza zostanie przeprowadzony w systemie zaprojektuj i wybuduj i w chwili sporządzania projektu nie było możliwości precyzyjnego określenia zakresu zmian konstrukcyjnych pozostałej części dachu. Aby przystosować poddasze do użytkowania konieczne są jednak zmiany w konstrukcji nośnej poprzez zastosowanie konstrukcji stalowo-drewnianej lub innej, wskazanej w projekcie budowlanym sporządzonym przez Wykonawcę. Koncepcja Programowo-Przestrzenna została uzgodniona z MWKZ.
 1. W którym miejscu budynku Zamawiający przewiduje wykonanie nowej klatki schodowej?
  Odpowiedź: Proponowana lokalizacja klatki schodowej została przedstawiona w Koncepcji Programowo-Przestrzennej, lecz w ramach wykonywania projektu przez Wykonawcę dopuszcza się zmianę jej usytuowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 1. Zamawiający przedstawił dwie koncepcje wykonania zadania przewidzianego w niniejszym postępowaniu. Proszę o potwierdzenie iż ostateczna decyzja dotycząca wyboru koncepcji leży po stronie Wykonawcy.
  Odpowiedź: Ostateczna decyzja odnośnie wyboru koncepcji, wraz z dodatkowymi uzgodnieniami i ustaleniami na etapie prac przedprojektowych, leży po stronie Zamawiającego i Wykonawca na etapie składania oferty musi to uwzględnić.

 

 1. Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający zapewni miejsce do zagospodarowania jako zaplecze budowy.

Odpowiedź: Wykonawca może zagospodarować na zaplecze budowy niewykorzystywane pomieszczenia budynku, ze szczególną starannością, aby to nie utrudniało Wykonawcy realizacji zadania.

 1. Na str. 28 Koncepcji Programowo-Przestrzennej znajduje się zdjęcie przedstawiające schody zewnętrzne do budynku. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób powinny one zostać odrestaurowane.
  Odpowiedź: Widoczne schody są wtórne i powinny zostać usunięte, pod warunkiem zapewnienia dostępności do tych pomieszczeń z wnętrza budynku.
 1. Na str. 31 Koncepcji Programowo-Przestrzennej znajduje się zdjęcie konstrukcji dachu wieży. Proszę o wyjaśnienie w jakim stanie technicznym znajduje się miejsce styku więźby (czubek wieży). Czy jest ono zamoknięte i zdegradowane? Czy w związku z powyższym cała konstrukcja powinna zostać wymieniona na nową?
  Odpowiedź: Bez zdejmowania poszycia dachu nie ma możliwości dotarcia do tego miejsca i oceny stanu zdegradowania i zużycia. Po stronie Wykonawcy leży ocena stanu technicznego szczytu po zdjęciu poszycia i w razie potrzeby wymiana konstrukcji w niezbędnym zakresie.
 1. Czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres postępowania? Proszę o podanie parametrów wyposażenia.
  Odpowiedź: Wyposażenie wchodzi w zakres postępowania, zgodnie z Koncepcją Wyposażenia. Parametry wyposażenia należy na etapie projektu uzgodnić z Zamawiającym, zakładając na etapie przygotowania oferty wysoki standard wykończenia obiektu i jego wyposażenia.
 1. W Koncepcji Wyposażenia Inwestor powołuje się na kosztorys budowlany. Brak takiego dokumentu w udostępnionych materiałach. Proszę o uzupełnienie.
  Odpowiedź: Odwołania do kosztorysu budowlanego są w miejscach, gdzie w chwili obecnej nie ma możliwości przewidzenia wyposażenia, które zaproponuje Wykonawca i które umieści w sporządzonym przez Siebie kosztorysie budowlanym.
 1. W Koncepcji Wyposażenia jako wyposażenie Poczty, Zamawiający podaje: „wg. Poczty”. Proszę o rozwinięcie tego określenia. Co wchodzi w zakres wyposażenia?
  Odpowiedź: Wyposażenie poczty jest poza zakresem opracowania.

Aranżacja i wyposażenie wnętrz zajmowanych przez Pocztę Polską zostanie opracowane przez Pocztę Polską i przekazana Wykonawcy.

 

 1. Proszę o podanie przewidzianych przez Zamawiającego parametrów windy.
  Odpowiedź: Parametry windy dobiera Wykonawca na etapie projektu z zastrzeżeniem że musi być ona dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 1. Zamawiający przewiduje montaż windy wewnątrz budynku w „duszy” schodów na wieży. Czy wymiary wnęki są odpowiednie, aby zmieściła się tam zgodna z przepisami winda wraz z szybem?
  Odpowiedź: Dusza schodów jest proponowaną lokalizacją dla windy. Aby stwierdzić czy wymiary wnęki są wystarczające dla windy trzeba wybrać konkretny model i to leży po stronie Wykonawcy na etapie opracowywania projektu budowlanego. W przypadku braku możliwości lokalizacji windy w proponowanym miejscu należy w uzgodnieniu z Zamawiającym wybrać nowe miejsce.
 1. Czy na poddaszu znajduje się wystarczająca ilość miejsca, aby mogło znaleźć się tam nadszybie windy?
  Odpowiedź: Wielkość nadszybia jest różna w zależności od wybranej technologii oraz producenta windy i ocena ilości miejsca leży po stronie Wykonawcy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
 1. W rozmowie z przedstawicielami firm zajmującymi się wykonawstwem dźwigów osobowych, ze strony przedstawiciela padło stwierdzenie iż w przypadku gdy winda będzie się zatrzymywać na poziomie piwnic, należy wykonać pod szybem wykop na głębokość co najmniej 2 metrów. Czy taki wykop nie będzie kolidował z istniejącymi ławami oraz płytą fundamentową?
  Odpowiedź: Wielkość podszybia jest różna w zależności od wybranej technologii oraz producenta windy i ocena możliwości posadowienia leży po stronie Wykonawcy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
 1. Proszę o konsultacje Zamawiającego z przedstawicielem firm produkujących windy w celu ustalenia możliwości montażu takiego urządzenia w budynku.
  Odpowiedź: W budynku możliwe jest umieszczenie windy pod warunkiem dobrania odpowiedniej technologii i urządzeń, co leży po stronie Wykonawcy.
 1. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany wewnętrznej windy na przeszkloną platformę dla osób niepełnosprawnych? Takie rozwiązanie pozwoliłoby usunąć szereg problemów technicznych związanych z montażem windy.
  Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
 1. Proszę o potwierdzenie iż renowacja plant jordanowskich nie wchodzi w zakres robót do wykonania.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że renowacja plant jordanowskich nie wchodzi w zakres robót do wykonania.

 1. Proszę o ustalenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 2.1. SIWZ ustalenie wizji lokalnej z Zamawiającym odbywa się indywidualnie, Zamawiający nie wyznacza jednego terminu wizji dla wszystkich Wykonawców, wobec czego prosimy, aby Wykonawca, który zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, skontaktował się mailowo lub telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w pkt 16 SIWZ w celu ustalenia terminu wizji lokalnej.

Załączniki:

1. Przedmiar robót -remont konserwatorski elewacji i dachu budynku.

2. Pozowlenie konserwatorskie.

3. Program prac konserwatorskich.