MIASTO JORDANÓW                                                                                                   Jordanów, 2018-06-14

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240 Jordanów

 

Wykonawca w postępowaniu

 

dotyczy: postępowania IRG.271.1.3.2018 pn.: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej przy ul. Generała Maczka w Jordanowie

 

ZAWIADOMIENIE   O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu:

 

Oferta nr 1

 Przedsiębiorstwo Budownictwa

Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica – Zdrój 

Cena oferty: 244 282,19 zł brutto  (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 19/100).

 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 85 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie kryteriów:

   1     Cena brutto — 60%

   2     Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości — 30%

   3     Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia — 10%

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

  • Cena – 60
  • Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości — 20
  • Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia — 5

 

Łączna liczba przyznanych punktów – 85

Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).