Ogłoszenie nr 500115316-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-spr.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
.: „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 527843-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1, 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (url): https://www.jordanow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-spr.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IRG.271.1.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa w formule „zaprojektuj i wybuduj” realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania pn.: „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr., etap 1 w podziale na dwa obszary: a) Obszar 1 obejmujący trasy B, C, D – Budowa i przebudowa dróg rowerowych wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego, na warunkach szczegółowo opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. b) Obszar 2 obejmujący trasę A - Budowa i przebudowa dróg rowerowych wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego, na warunkach szczegółowo opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że w obszarze 1 i obszarze 2 wykonanie Dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę oddzielnie dla każdej trasy, tj. A, B, C, D. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej, po uzgodnionym terminie z Zamawiającym. Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż wskazany w Istotnych Postanowieniach Umownych. UWAGA: Dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej - na nośniku CD bądź DVD - umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej z przywołanymi powyżej przepisami. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę przedkłada dokumentację zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację i dokonane w imieniu Zamawiającego zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233162-2

Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 71300000-1, 71320000-7, 71322000-1, 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45111200-0, 45111291-4, 45200000-9, 45230000-8, 45233000-9, 45233290-8, 45233162-2, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-spr.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1666185.49
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia 378
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łętownia 378
Kod pocztowy: 34-242
Miejscowość: Łętownia
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1989752.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1989752.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1989752.55
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 67999.32

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.