logo projektu

Jordanów, 2018-05-17

 

 

MIASTO JORDANÓW

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240  Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                             Wykonawca w postępowaniu

 

dotyczy: postępowania IRG.271.1.1.2018 pn.: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski-spr

 

ZAWIADOMIENIE   O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu:

 

Oferta nr 1

Firma Usługowo-Handlowa

„KOMBUD”

Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

 

Cena oferty: 1 989 752,55 zł brutto  (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 55/100).

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 80 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie kryteriów:

    1      Cena brutto — 60%

    2      Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości — 20%

    3     Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia — 20%

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

  • Cena – 60
  • Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości — 20
  • Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia — 0

Łączna liczba przyznanych punktów – 80

Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

Załącznik nr 1