logo projektu

Jordanów, dnia 22.03.2018 r.

IRG.271.1.1.2018

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240  Jordanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Niskoemisyjny transport miejski w subregionie podhalańskim  poprzez budowę ścieżek i infrastruktury rowerowej Jordanowa” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr.

 odbyło się w dniu 22.03.2018 r. o godz. 12:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 666 185,49 brutto,

Nr oferty

Firma  (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

 

Warunki płatności

1

Firma Usługowo-Handlowa KOMBUD

Franciszek Kowalczyk

34-242 Łętownia 378

1 989 752,55 brutto

1 617 685,00 netto

Odcinek BCD -31.12.2018 r.

Odcinek A

30.09.2019 r.

Zgodnie z SIWZ

72 miesiące

30 – dniowy termin płatności