Jordanów, dnia 2018-02-23

MIASTO JORDANÓW

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240 Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawca w postępowaniu

                       

Dotyczy:          postępowania IRG.271.1.15.2017 pn. Pełnienie funkcji z podziałem na dwa  warianty:


1) wariant 1 – Inspektora nadzoru inwestorskiego z rozszerzonymi obowiązkami jak dla Inżyniera Kontraktu projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów" dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów" w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020.

2) wariant 2 - na wybór Inżyniera Kontraktu projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna
w aglomeracji Jordanów" dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów" w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu:

 

Oferta nr 1

 

Dom Inżynierski PROMIS S.A.

  1. Stoisława 2

70-223 Szczecin

 

Cena oferty: 662 970,00 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu,
a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 100 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę oferty niepodlegającej odrzuceniu na podstawie kryteriów:

  1. Cena 60%
  2. Doświadczenie osoby –40 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium CENA

Liczba pkt

w kryterium DOŚWIADCZENIE

Razem

1

Dom Inżynierski PROMIS S.A., ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin

60

40

100

Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).