logo projektu

Ogłoszenie nr 500000900-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w aglomeracji Jordanów realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020 – pt. „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” – 2 (dwie) części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020 – pt. „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575369-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000, ul. Rynek  1, 34240   Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (url): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w aglomeracji Jordanów realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020 – pt. „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” – 2 (dwie) części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IRG.271.1.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w aglomeracji Jordanów realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020 – pt. „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” w podziale na dwie części: a) Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków "Wrzosy" do odbiornika, na warunkach szczegółowo opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym dla części 1 stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. b) Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych, na warunkach szczegółowo opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym dla części 2 stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że: a) W części 1 –wykonanie Dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę oddzielnie dla: rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy”, budowy kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków "Wrzosy" do odbiornika. b) W części 2 – wykonanie Dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę, wg. podziału przedmiotu zamówienia na odcinki, tj. oddzielnie dla każdego fragmentarycznego obszaru aglomeracji: A, C, D, E, F, G, H. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. Wszyscy zainteresowani odbyciem wizji lokalnej w oczyszczalni ścieków „Wrzosy” w Jordanowie zobowiązani są ustalić termin wizji z Zamawiającym zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 16. Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż wskazany w Istotnych Postanowieniach Umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45252100-9

Dodatkowe kody CPV: 45231300-8, 45100000-8, 45200000-9, 45232000-2, 45232150-8, 45232400-6, 45232421-9, 45252100-9, 45300000-0, 45400000-1, 71000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umownymi. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego należytego zabezpieczenia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej spośród pozostałych ofert. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: uprawnienia wymienione w pkt 5.1.1 SIWZ, oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób które będą wykonywały czynności, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. 2.4. SIWZ, kopię polisy ubezpieczeniowej zawartej na warunkach określonych w § 18 Istotnych Postanowień Umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków "Wrzosy" do odbiornika

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7374896.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8427960.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5615570.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8427960.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13395506.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum „MACHNIK –KRISBUD – NEPTUN” Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. zo.o.,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mochnaczka Wyżna 118
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: Krynica-Zdrój
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Nazwa wykonawcy: Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Mochnaczka Wyżna 59
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: Krynica-Zdrój
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Nazwa wykonawcy: Partner Konsorcjum: NEPTUN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Metalurgiczna 1c
Kod pocztowy: 20-234
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16313280.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16313280.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16313280.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.