DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1) Na podstawie art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów , jeżeli:

- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych ich wynagradzania;

- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy   i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2) Dofinasowanie przyznaje wójt ( burmistrz, prezydent miast) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

3) Dofinasowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE)nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12. 2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE)nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12. 2013, s 9).

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wysokość kwoty dofinasowania wynosi:

- w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinasowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinasowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinasowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.      

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
  2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  3. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  4. kopię dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,
  5. kopię umowy o pracę lub świadectwo pracy instruktora praktycznej nauki zawodu ( w przypadku, gdy funkcję te pełniła inna osoba niż pracodawca),
  6. aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać , że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinasowanie– pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
  7. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
  8. formularz informacji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53.poz. 311 z późn. zm., zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Uwaga !

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.) zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Załączniki do pobrania