POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA JORDANOWA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

       Wnioski o stypendium szkolne z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) do 15 września 2017 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2017 roku.

       Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 514 zł.

       Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

       W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

       Kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 288 zł.

       Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

       Pomoc materialna przysługuje:

-      uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

-      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi -  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

-      uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASIŁKU SZKOLNEGO (LOSOWEGO)

       Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa  (pokój nr 12) w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

       Zasiłek szkolny jest drugim po stypendium świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O ile stypendium przyznaje się, gdy trudna sytuacja materialna ucznia i rodziny ma charakter trwały, to zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.).Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

       Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku jest zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany.

       Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

       Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Formularze do pobrania:

- wniosek,

- oświadczenie o dodatkowych źródłach dochodów bądź ich braku.