LIFE IP Malopolska 600x100

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Otrzymany oczyszczacz powietrza został zamontowany w Miejskim Przedszkolu w Jordanowie.

logo wfosigwZadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W ramach zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/127/18/36 z dnia 27 czerwca 2018roku. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jordanów – Bezpieczny Strażak" dokonano zakupu detektora wielogazowego oraz 2 sztuk kasetonów na węże dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

Całość zadania to kwota 4255,80 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosi: 2000zł

detektor wielogazowy

logo projektu

 

Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 wraz z renowacją plant jordanowskich”.

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
w ramach 11 Osi Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO WM 2014-2020

Projekt obejmuje 2 przedsięwzięcia, których wspólnym celem jest wzmocnienie procesu aktywizacji i integracji społecznej oraz włączenie społeczne mieszkańców przez stworzenie oferty i miejsc dla ich aktywności:

  1. Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców – modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku 2 na cele społeczne.
  2. Renowacja Plant Jordanowskich i budowa siłowni terenowej szansą przemysłu czasu wolnego w subregionie podhalańskim.

 logo projektu

Odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469 – 0+764,21 w zamian za stabilizacje osuwiska w rejonie działki 5547/3

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej
w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach RPO WM 2014-2020

 Wartość projektu 1 409 114,26 zł wartość dofinansowania 1 135 468,46 zł.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa drogi gminnej nr 5547/3 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemi, dla tego terenu założona została karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr ew. 1215011. Projekt dotyczy przeciwdziałania ruchom masowym na terenach zinwentaryzowanych głównie poprzez zmniejszenie oddziaływania negatywnego wód gruntowych, opadowych i płynących oraz zwiększenie stabilności poprzez zmianę geometrii.

W ramach prac przewiduje się przeniesienie infrastruktury liniowej z terenu zagrożonego na teren niezagrożony, odbudowę i poprawę odwodnienia drogi i przylegających terenów.

Projektowana droga na całej długości przebiega w terenie zabudowanym.

Zakres odbudowy drogi obejmuje odcinek około 295m. Na odcinku od km 0+515 projektuje się poszerzenie jezdni do szer. 5,0m. Na łukach poziomych zaplanowano poszerzenie zgodne z warunkami technicznymi. Na odcinku od km 0+560 jezdnię zaplanowano w nowym śladzie. Od strony stokowej wykonany zostanie rów stokowy powyżej skarpy w celu eliminacji podmywania stoku przez wody powierzchniowe. Zakłada się dostosowanie konstrukcji jezdni do obciążenia ruchem na poziomie minimum KR2. Po przesunięciu śladu jezdni dostosowane będą istniejące zjazdy do jej nowego przebiegu. Na zjazdach od strony stokowej wykonane zostaną nowe przepusty dostosowane do niwelety projektowanego rowu.

W wyniku projektu nastąpi zmniejszenie zagrożenia dla drogi gminnej (długość 295 km), prowadzącej do osiedla Hajdówka, na którym zlokalizowane są 22 domy oraz strategiczny obiekt infrastruktury miejskiej - zbiornik wyrównawczy zasilający miejską sieć wodociągową, z której korzysta około 80 % mieszkańców miasta.

Planując inwestycję uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami, przystosowaniem się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.

Inwestycja zapewni użytkownikom poczucie bezpieczeństwa, wyeliminuje ewentualne zagrożenia dla zdrowia i życia w niebezpiecznym terenie osuwiska i skarpy potoku Malejówka.

logo FEWERlogo projektu

Urząd Miasta Jordanowa uczestniczy w realizacji zadania pn.: „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w programie ma się przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami.

Kalendarz Szkoleń

 

Miasto Jordanów realizowało projekt z zakresu edukacji ekologicznejInspirujemy uczniów i społeczność lokalną do poznania i badania stanu środowiska wodnego, jego zagrożeń i możliwości ochrony” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji

9 maja 2016 r. – 30 września 2015 r.

 

W ramach zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Krakowie nr D/319/16/36 z dnia 28.09.2016 r. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jordanów – Bezpieczny Strażak" dokonano zakupu 3 kompletów odzieży ochronnej dla OSP.

W skład kompletu wchodzą: ubranie, hełm, kominiarka, rękawice, buty.

Całość zadania kwota: 11 697,30 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kwota: 4 500,00 zł

straz

logo projektuUE

E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów

 

Projekt E-Jordanów współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 2.1.1. Elektroniczna administracja.

Wartość projektu 940 340,00zł, Wartość dofinansowania 649 905,00zł

 

Przedmiotem projektu E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów jest:

  1. Utworzenie w Urzędzie punktu potwierdzenia profili zaufanych ePUAP, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli blisko swojego miejsca zamieszka potwierdzić profil zaufany, a w efekcie uzyskać formalną możliwość korzystania z e-usług udostępnionych na ePUAP, co przyczyni się do zwiększenia ich dostępności.
  2. Cyfryzację procesów i procedur związanych z dialogiem społecznym i wdrożenie elektronicznego systemu dialogu społecznego, co wpłynie na poprawę dostępności do usług związanych z dialogiem społecznym (e-usługi będą dostępne na ePUAP w trybie 365/24/7) i jakość ich świadczenia (przyspieszenie procesu decyzyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji, redukcja kosztów – usługobiorca będzie mógł wziąć udział w procesie przez Internet, nie będzie musiał wysyłać żadnych dokumentów pocztą tradycyjną czy specjalnie przyjeżdżać do Urzędu, automatyzacja całego procesu dialogu).
  3. Cyfryzację procesów i procedur związanych z komunikacją i wdrożenie systemu komunikacji mobilnej, dzięki któremu mieszkańcy Miasta uzyskają możliwość otrzymywania szerokiego zakres informacji niezależnie do miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń, co przyczyni się do zwiększenia dostępności do Urzędu i promocji e-usług.
  4. Wdrożenie zintegrowanego systemu dziedzinowego oraz portalu informacyjno-płatniczego, który umożliwi klientom dostęp drogą elektroniczną do wysokiej jakości usług publicznych w sprawach podatków i opłat lokalnych – portal informacyjno-płatniczy, poprzez integrację z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi Urzędu, w tym wdrożonym w ramach projektu zintegrowanym systemem dziedzinowym, i systemami wyższego rzędu, da usługobiorcom możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z podatkami i opłatami przez internet dzięki usługom dostępnym na ePUAP, w tym możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności, co z kolei pozwoli w Urzędzie na szybsze księgowanie wpłat.
  5. Udostępnienie na ePUAP 29 e-usług publicznych, co umożliwi klientom załatwianie większej liczby spraw drogą elektroniczną.

Przy wszystkich sprawach zainicjowanych drogą elektroniczną usługobiorcy otrzymają UPO (urzędowe poświadczenie odbioru), co pozwoli im nabrać pewności, że ich sprawa wpłynęła od Urzędu, dodatkowo przy sprawach podatkowych użytkownicy będą mogli śledzić ich stan w portalu informacyjno-płatniczym (zaspokojenie potrzeby pewności, że sprawa zainicjowana drogą elektroniczną będzie rozpatrywana). Informacje o wszystkich e-usługach oraz o tym, jak z nich skorzystać i dlaczego jest to bezpieczne zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta (zaspokojenie potrzeby posiadania informacji o tym, jak załatwić sprawę oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa danych).

Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Jordanowie odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” realizowanego przez Urząd Miasta Jordanowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Praca na tych zajęciach to kontynuacja indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierająca indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I-III.

Zajęcia w czytaniu i pisaniu prowadzone są w 7 grupach. Ich celem jest usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem i wypowiadaniem się.

W ramach zajęć dzieci rozwijają sprawność manualną, grafomotoryczną, usprawniają technikę  czytania i pisania, wykonują ćwiczenia ortograficzne. Doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem

  

Zajęcia dla dzieci zapobiegające trudnościom matematycznym realizowane są w 3 grupach. Wspomagają one rozwój umysłowy uczniów, kształtują ważne umiejętności matematyczne i rozwijają samodzielność. Poprzez zastosowanie różnorodności ćwiczeń, materiału logicznego i gier dydaktycznych następuje rozwój zdolności poznawczych, wyobraźni przestrzennej oraz logicznego myślenia.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze odbywają się w 3 grupach. Mają na celu rozbudzanie, poszerzanie i pogłębianie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych, poznanie świata przyrody i odkrywanie reguł nimi rządzących poprzez doświadczenia, eksperymenty, prowadzenie bezpośrednich obserwacji. Prowadzący stwarzają dzieciom warunki twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w 3 grupach. Mają na celu korekcję wad wymowy, stymulowanie sprawności artykulacyjnej oraz doskonalenie umiejętności sprawnego komunikowania się. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, a przez wykorzystywane pomoce logopedyczne stają się atrakcyjne i interesujące dla dziecka.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są 3 w grupach. Celem ich jest rozwój i aktywizowanie tych właściwości intelektualnych i osobowości uczniów, które umożliwiają ich pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole. Działania korekcyjno-kompensacyjne zmierzają do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w 2 grupach. Ich celem jest profilaktyka wad postawy oraz działania korygujące i kompensujące niedobór ruchu. Poprzez udział w zajęciach możliwe jest monitorowanie rozwoju fizycznego uczniów, wspieranie i motywowanie ich do pracy nad własnym rozwojem.

            Podczas wszystkich zajęć stosowane są metody aktywizujące pracę uczniów. Dzieci chętnie uczestniczą w wielu grach i zabawach dydaktycznych.

Wykorzystują pozyskane na rzecz Projektu pomoce dydaktyczne, które wzbudzają zainteresowanie uczniów i przyczyniają się do bardziej efektywnej i ciekawszej pracy. Natomiast mała liczebność grup sprzyja indywidualizacji procesu nauczania.

Udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych”

wspomaga każde dziecko w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

tablica_solary

 

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Jordanowie oraz instalacja solarów na budynku Przedszkola Miejskiego w Jordanowie na potrzeby zespołu budynków – Przedszkola i Gimnazjum wraz ze szkolną hala sportową.

W zakresie termomodernizacji wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę istniejących okien na energooszczędne.

Instalację solarną zaprojektowano celem wykorzystania energii słonecznej dla przygotowania ciepłej wody użytkowej, zwłaszcza w okresie letnim. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 513 l/ h. Zadaniem instalacji solarnej będzie pozyskiwanie energii słonecznej i jej przekazywanie do odbiornika ciepła, którym w tym przypadku będzie woda zgromadzona w projektowanych zasobnikach c.w.u. Podgrzana woda przekazywana będzie do istniejącego systemu zaopatrywania w ciepłą wodę użytkową. Instalacje solarne dla zespołu obiektów szkolnych zostały zaprojektowane w oparciu o analizę szczegółowych danych dotyczących zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w przedszkolu, gimnazjum oraz szkolnej hali sportowej, analizę dotychczas ponoszonych kosztów oraz analizę możliwości montażowych charakteryzujących obiekt.

Podjęto decyzje o realizacji inwestycji z wykorzystaniem kolektorów płaskich. Realizacja inwestycji z wykorzystaniem kolektorów płaskich zapewnia osiągnięcie celów projektu i zaspokojenie potrzeb wnioskodawcy. Jest to opcja pozwalająca zachować optymalną relację nakład – rezultat dla osiągnięcia celów projektu.

Głównym, bezpośrednim celem projektu jest obniżenie kosztów funkcjonowania zespołu obiektów szkolnych w Jordanowie, poprzez zastosowanie rozwiązań pro środowiskowych. W związku z zadaniami, jakie stoją przed wnioskodawcą, przede wszystkim: rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami użytkowników w zakresie standardów obiektów oświatowych, rosnącymi kosztami utrzymania obiektu oraz wzrostem zapotrzebowania na energie pochodząca ze źródeł konwencjonalnych podjęto decyzję o realizacji projektu umożliwiającego zaspokojenie bieżących potrzeb, przy jednoczesnym wsparciu inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony lokalnego środowiska naturalnego. Udział w osiągnięciu tego celu został zapewniony poprzez osiągnięcie ogólnych celów projektu, do których należą: zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na terenie Gminy Miasto Jordanów oraz powiatu suskiego, zmniejszenie zapotrzebowania na użytkowanie energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych w zakresie funkcjonowania zespołu obiektów szkolnych w Jordanowie, obniżenie kosztów utrzymania zespołu obiektów szkolnych, podniesienie jakości infrastruktury realizującej zadania związane z oświatą i kulturą, ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, utrzymanie korzystnego klimatu i stanu środowiska naturalnego warunkującego uzdrowiskowy charakter regionu, wzrost świadomości mieszkańców Gminy Miasto Jordanów, w zakresie korzyści płynących z zastosowania systemów odnawialnych źródeł energii, promocja idei odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców Miasta i powiatu, optymalne wykorzystanie zespołu obiektów szkolnych w Jordanowie, promocja regionu w kontekście wykorzystywanego potencjału czystej energii, wzrost spójności powiatu suskiego i Województwa Małopolskiego.

Efektem ekologicznym projektu będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2, która wyniesie 1,1026 Mg/rok. Ponadto rezultatem projektu będą: moc zainstalowana (energia odnawialna: słoneczna) – 0,0317 MW; ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu (wysokosprawne wytwarzanie energii) - 55,132 MWh/rok.

Dzięki uzyskanemu wsparciu, Gmina Miasto Jordanów, w znacznym stopniu przyczyniła się do realizacji celów istotnych z punktu widzenia całego regionu i jego społeczności. Długofalowe oddziaływanie projektu będzie szczególne widoczne w zakresie upowszechniania i promowania możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, co pozytywnie przełoży się na liczbę podejmowanych podobnych działań w regionie a ich suma pozwoli uzyskać wymierny efekt w postaci czystego środowiska naturalnego na terenie całego Województwa Małopolskiego.