Jordanów 08.02.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Jordanów
NIP: 552 – 15 – 79 - 821
Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.3.2023

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

  • : Roboty budowlane pn.:

Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie.

  • Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d6d2f8c9-933a-11ed-b4ea-f64d350121d2             
  • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r. poz. 1710 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 630   rozdz. 63003    paragrafie   6100  w wys. 875 000,00 zł