Jordanów, dnia 27 styczeń 2023 r.

Miasto Jordanów

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.2.2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.

Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie.

Znak postępowania IRG.271.1.2.2023

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d6d2f8c9-933a-11ed-b4ea-f64d350121d2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710z poźn.zm.), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2022 2022 wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

1.    Pytanie do SWZ

Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawcy na etapie składania ofert (przedmiotowych środków dowodowych) przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)?

Skatepark, podobnie jak plac zabaw, jest obiektem, z którego korzystają dzieci i młodzież. W przypadku placu zabaw zamawiający obowiązkowo wymagają certyfikatów. W przypadku skateparków certyfikaty wystawiane są zarówno na elementy sklejkowe jak i nieregularne elementy betonowe. Potwierdzają one, iż technologia stosowana przez producenta jest zgodna z normą, a wykonane urządzenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Norma PN-EN 14974:2019 określa rodzaj technologii, wytyczne budowlane oraz standardy projektowania i wykonywania elementów skateparków. Uprawnienia do certyfikacji i badań w zakresie wyżej wymienionej normy, posiadają akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Jednostki Certyfikujące i Badawcze. Oznacza to, iż wyroby oznaczone certyfikatem z akredytacją PCA są zgodne z normą oraz potwierdzają bezwzględnie, że proces produkcyjny jest stale monitorowany. Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA potwierdza bezwzględnie, że urządzenia są zgodne z normą PN-EN 14974:2019. Oznacza to, że firma posiadająca akredytowany certyfikat, przed budową obiektu przeszła pozytywne badania i audyt w miejscu produkcji (poręcze, barierki i inne wyposażenie skateparku).

Odpowiedź

Zamawiający nie doda zapisów i nie będzie wymagał od Wykonawcy na etapie składania ofert (przedmiotowych środków dowodowych) przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)

2.     Pytanie do SWZ

Czy Zamawiający doda zapis i będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupełnienia podmiotowych środków przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.)?

Odpowiedź

Zamawiający nie doda zapisu i nie będzie wymagał od Wykonawców na etapie uzupełnienia podmiotowych środków przedstawienia certyfikatów na urządzenia skateparku (wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.).

3.     Pytanie do SWZ

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) projektu umowy, z 1,0% na 0,01%?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje  kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) projektu umowy na poziomie  1,0%.

 
4.     Pytanie do SWZ

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) projektu umowy, z 1,0% na 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje  kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1) projektu umowy na poziomie  1,0%.

5.     Pytanie do SWZ

Czy Zamawiający zmniejszy łączną maksymalną wysokość kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 2 projektu umowy, z 20% na 15%?

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje na  poziomie 20% łączną maksymalną wysokość kar umownych, o których mowa w § 15 ust. 2 projektu umowy.

6.     Pytanie do SWZ

 Zwracamy się o doprecyzowanie warunków płatności i odbiorów częściowych, o których mowa w § 6 ust. 2 projektu umowy (możliwa do wystawienia ilość faktur).

Odpowiedź

Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe miesięczne zgodnie z zaawansowaniem robót w oparciu o zweryfikowany przez Zamawiającego  zakres rzeczowo finansowy przedstawiony przez Wykonawcę.

7.     Pytanie do SWZ

Czy Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe miesięczne zgodnie z zaawansowaniem robót?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści fakturowanie częściowe miesięczne zgodnie z zaawansowaniem robót.

8.    Pytanie do SWZ               

Zwracamy się o zmianę okresu gwarancji, o której mowa w SWZ dział XIX ust. 3 pkt 2) z przedziału 60 – 120 miesięcy na przedział od 48 – 72 miesiące.

Wyjaśniamy, że przy przedmiotowym zakresie przedmiotu zamówienia oferowanie gwarancji długości 120 miesięcy dla całości zamówienia jest technicznie niemożliwe. Co więcej, na niektóre sprzęty czy urządzenia zwyczajowo przyjętym okresem udzielanej gwarancji jest 36 miesięcy (np. oświetlenie solarne, urządzenia placu zabaw). Doprowadza to do sytuacji, że wykonawca w swojej wycenie będzie zmuszony doliczyć koszty napraw/utrzymania/wymiany części zamówienia, zawyżając tym samym wartość oferty, co mija się z ideą gospodarności wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź

 Zamawiający nie dokona zamiany okresu gwarancji o której mowa w SWZ dział XIX ust. 3 pkt 2)
Minimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż  120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.


Jordanów, dnia 1 luty 2023 r.

Miasto Jordanów

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.2.2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.

Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie.
Znak postępowania IRG.271.1.2.2023

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d6d2f8c9-933a-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.      Pytanie do SWZ

„W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji, znajduje się folder "urządzenia", w którym znajduje się zdjęcie urządzenia - huśtawki ze zjeżdżalnią, natomiast w przedmiarze nie zostało uwzględnione to urządzenie, na PZT również nie jest ujęte. Proszę o potwierdzenie, że ww. urządzenie nie wchodzi z zakres zamówienia.”

               Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo zamieścił w folderze urządzenie zdjęcie huśtawki ze zjeżdżalnią. Urządzenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

2.     Pytanie do SWZ

„Proszę o udostępnienie parametrów technicznych projektowanego ogrodzenia.”

             Odpowiedź:

Ogrodzenia panelowe z ocynkowanych drutów stalowych, malowanych proszkowo, kolor grafitowy ciemny RAL 7016.
Projektowane ogrodzenie nie może posiadać wystających elementów, z tego względu górną część panelu ogrodzeniowego należy zakończyć poziomym drutem.

Wymiary:

- wysokość ogrodzenia: 1530 mm
- wymiary oczka: 50 x 200 mm
- średnica drutu: 4,0 mm


 Jordanów, dnia 03 luty 2023 r.

Miasto Jordanów

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.2.2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn.

Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie.

Znak postępowania IRG.271.1.2.2023

Wnosimy o doprecyzowanie sposobu zasilania kamer monitoringu oraz przedstawienie schematu zasilania.

Odpowiedź:

W SWZ rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia  wskazano :

Kamera zewnętrzna – 3 szt. Montaż we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

Zewnętrzna kamera bezprzewodowa WiFi o parametrach min.:

- Podgląd na żywo z każdego miejsca (Android i iOS)

- Obrót głowicy w poziomie 355° oraz 95° w pionie

- Tryb nocny do 45m

- Powiadomienia alarmowe PUSH, EMAIL 

- 18x zoom optyczny przybliżenie bez utraty ostrości do 100m

- 5x zoom cyfrowy

- Rozdzielczość 4Mpx (2560x1440p)  

- Dwustronna komunikacja - wbudowany mikrofon i głośnik

- Inteligentna analiza obrazu (AI IVS) - wykrywanie ludzi, podążanie za ruchem(autotracking)

- Ustawianie ostrzeżeń głosowych - po wykryciu człowieka

- Tryb AP - możliwość połączenia kamery z telefonem bez routera - działa w odległościach do 15m, połączenie się kamery z telefonem bez konfiguracji z routerem

- Obsługa kart pamięci do 256GB 

- Nagrywanie na karcie SD po wykryciu ruchu, nagrywanie w pętli

- Zdalny dostęp i pobieranie nagrań z karty SD

 

Kamery powinny być zasilane poprzez akumulator z panelem solarnym. Akumulator o pojemności min. 5000mAh.