Jordanów, dnia 09.08.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

                                                                                        Wykonawcy w postępowaniu  Nr IRG.271.1.11.2022

 Zawiadomienie o wyborze Najkorzystniejszej Oferty

             dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.11.2022 Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, obejmująca  4 części  :

   1.         Część 1 : 

1)     Budynek Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
2)     Budynek mienia komunalnego – Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25, 34-240 Jordanów;
3)     Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”, ul. 3 Maja 2A, 34-240 Jordanów;
4)     Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody, ul. Nad Skawą 6, 34-240 Jordanów.

   2.         Część 2 : Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów;

   3.         Część 3 :Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1393, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów;

   4.         Część 4 :sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Identyfikator postępowania: f8bfc70f-b958-4f9a-b624-c830a2bd4062  

I.     Część 1

 1)     Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 1  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Budowlana Robert Lichosyt
Ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

 Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu dla części 1. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  do ceny  najkorzystniejszej oferty.

2)     W prowadzonym postępowaniu dla części 1 złożono następującą ofertę:

Firma Budowlana Robert Lichosyt
Ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

Cena oferty:

netto: 2 553 372,88 PLN
(słownie złotych dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa złote 88/100
VAT 587 275,76 PLN (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 76/100
brutto:3 140 648,65 PLN ( słownie złotych: trzy miliony sto czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 65/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

Informacja o przyznanej punktacji podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

- Cena - 60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00


II.    
Część 2

 1)     Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 2  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Budowlana Robert Lichosyt
Ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

 Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu dla części 2. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia.

1)     W prowadzonym postępowaniu dla Część 2 złożono następującą ofertę:

Firma Budowlana Robert Lichosyt
Ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

Cena oferty:

netto: 2 299 092,57 PLN (słownie złotych dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100
VAT 528 791,29 PLN (słownie złotych: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100
brutto:2 827 883,86 PLN (słownie złotych : dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 86/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

Informacja o przyznanej punktacji podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

- Cena -  60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00

 
 
III.    Część 3

 1)     Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 3  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Budowlana Robert Lichosyt
Ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

 Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu dla części 3. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  do ceny  najkorzystniejszej oferty.

2)     W prowadzonym postępowaniu dla Część 3 złożono następującą ofertę:

Firma Budowlana Robert Lichosyt
Ul. Przemysłowa 10
34-200 Sucha Beskidzka

Cena oferty:

netto: 2 049 206,80 PLN (słownie złotych dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych 80/100
VAT 471 317,56 PLN (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście złotych 56/100)
brutto: 2 520 524,36 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 36/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

Informacja o przyznanej punktacji podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

- Cena -  60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00

IV.      Część 4

 1)     Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części 4  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

"PROKON” Andrzej Świerczek
Siedziba:
ul.Kopernika 40
34-240 Jordanów

 
Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający zdecydował się zwiększyć kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  do ceny  najkorzystniejszej oferty.

 2)     W prowadzonym postępowaniu dla Część 4 złożono następującą ofertę:

"PROKON” Andrzej Świerczek
Siedziba:
ul.Kopernika 40
34-240 Jordanów

 Cena oferty:

netto: 219 500 PLN (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście pięćset złotych 00/100
VAT  zw - Wykonawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)
brutto: 219 500,00 PLN(słownie złotych: dwieście dziewiętnaście pięćset złotych 00/100

Doświadczenie inspektora: 3 inwestycje

Informacja o przyznanej punktacji podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

- Cena -  60,00 pkt

- Doświadczenie inspektora – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00

III.  Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta .

IV.   Zamawiający zamierza zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastosowaniem art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp

V.    Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.