Jordanów, 15.10.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 IRG.271.1.6.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129) – dalej „Ustawa”, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Jordanowie

Identyfikator postępowania: ocds-148610-43af853a-0fbb-11ec-b885-f28f91688073

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1) Ustawy

w zakresie obu części zamówienia tj.:

- Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania”,

Część 2  –  „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”.

I.

Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania”,

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 2) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2)wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu dla  Część 1 – „Budowa trybun stałych o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi oraz 2 tablic wyników z podłączeniem do istniejącego okablowania” została złożona 1 oferta.

Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1  Ustawy  wezwał do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 05.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:

1) wykazu robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji - załącznik nr 8 do SWZ;

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 28.09.2021 r. złożył dokumenty z których nie wynika potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie: dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wykonawca wskazał, iż będzie dysponował osobą,  która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadająca uprawnienia w specjalności drogowej z ograniczeniami.

Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy  ponownie wezwał Wykonawcę  do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 11.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:

1) wykazu osób- załącznik nr 8 do SWZ;  

Zamawiający, określił, że wymaga od wykonawców w zakresie potencjału kadrowego na stanowisko Kierownika Budowy wykazania dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a zatem  wykonawca winien w wykazie osób wskazać osobę posiadającą uprawnienia budowlane czyniące zadość postawionemu warunkowi. Wskazana w wykazie osoba  -ze względu na przyznane uprawnienia i średnie wykształcenie techniczne, posiada uprawnienia budowlane odpowiadające obecnie wydawanym uprawnieniom w ograniczonym zakresie, tj. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wskazanej w treści uprawnień specjalności z ograniczeniami.

Tym samym, ww. wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy:  „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) 2) została złożona przez wykonawcę: (…) b)         niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.”. Z kolei art. 255 pkt. 2 Ustawy stanowi, iż: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

(…) 2)    wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;”.

II

Część 2  –  „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”,

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 2) Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2)wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu dla  Część 2  –  „Przebudowa nawierzchni parkingu wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Marii Konopnickiej”, została złożona 1 oferta. 

Zamawiający na podstawie art. 274 ust.1  Ustawy wezwał do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 05.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:

1) wykazu robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji - załącznik nr 8 do SWZ;

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z dnia 28.09.2021 r. złożył dokumenty z których nie wynika potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie: dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wykonawca wskazał iż będzie dysponował osobą,  która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadająca uprawnienia w specjalności drogowej z ograniczeniami.

Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy ponownie wezwał Wykonawcę  do złożenia w formie i w sposób opisany w SWZ w terminie do 11.10.2021 r.  godz.10.00 prawidłowo wypełnionego i podpisanego:

1) wykazu osób- załącznik nr 8 do SWZ;  oraz wykazu robót budowlanych - załącznik nr 7 do SWZ; W/w wykaz robót, który wykonawca złożył w odpowiedzi na wezwanie  nie został w pozycji 1 wypełniony w zakresie  Nazwy i adresu zleceniodawcy.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył wykaz osób oraz wykaz robót, niemniej wykaz osób nadal nie potwierdził spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający, określił, że wymaga od wykonawców w zakresie potencjału kadrowego na stanowisko Kierownika Budowy wykazania dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a zatem to wykonawca winien w wykazie osób wskazać osobę posiadającą uprawnienia budowlane czyniące zadość postawionemu warunkowi. Wskazana w wykazie osoba  -ze względu na przyznane uprawnienia i średnie wykształcenie techniczne, posiada uprawnienia budowlane odpowiadające obecnie wydawanym uprawnieniom w ograniczonym zakresie, tj. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wskazanej w treści uprawnień specjalności z ograniczeniami.

Tym samym, ww. wykonawca nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowaniem osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i/lub  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b Ustawy:  „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) 2) została złożona przez wykonawcę: (…) b)         niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.”. Z kolei art. 255 pkt. 2 Ustawy stanowi, iż: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

(…) 2)    wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;”.

Mając na uwadze powyższe, unieważnienie niniejszego postępowania w zakresie cz.1 i cz. 2 pozostawało uzasadnione.

Do pobrania unieważnienie (PDF, 220KB)