znak ZEAO.271.2.2021

Jordanów, dn. 09.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe
dotyczy d
owozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Jordanowa wraz z opieką do szkół  i z powrotem od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów
NIP: 5521579821
tel.18/ 26-91-700, faks 18/ 26-91-719
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zostanie udzielony z pominięciem stosowania  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, z uwagi na wartość zamówienia poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Przedmiotem zamówienia jest dowóz w roku 2022, 13 uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych    w miejscowości Jordanów (chodzący) do:

 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie  około 187 dni (11 osób),
 2. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie około 232 dni (2 osoba).

Planowana długość trasy: Jordanów –  Juszczyn- Maków Podhalański- Juszczyn – Jordanów, około  35 km. ( Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej trasy przejazdowej, Jordanów, Rynek 45 – dowóz codziennie, ul. Mickiewicza 74 -dowóz w poniedziałek, powrót w piątek). Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty i zaleconą wizją lokalną ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku zapytania ofertowego. W trakcie realizacja zadania mogą wystąpić trzy trasy dowozu dzieci do ośrodka:

 1. Jordanów-Juszczyn- Maków Podhalański-Juszczyn- Jordanów,
 2. Jordanów – Maków Podhalański – Jordanów,
 3. Jordanów – Juszczyn – Jordanów.

Zakres usługi będzie obejmował:

 • odbiór dzieci z domu pod wskazanymi  adresami  - godziny odbioru ustala Przewoźnik z rodzicami;
 • dowóz do placówek oświatowych pod wskazany adres (wstępna godzina dowozu do szkoły 8.00);
 • odbiór dzieci z placówek oświatowych (wstępna godzina odbioru dzieci ze szkoły 14.00);
 • dowóz dzieci do domu pod wskazane adresy.

Ponadto Przewoźnik:

 1. ma obowiązek zapewnienia opieki dzieciom w czasie transportu;
 2. ma obowiązek  odprowadzenia dziecka z domu do samochodu, z samochodu do szkoły, ze szkoły do samochodu oraz z samochodu do domu;
 3. udzieli czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc  i  przy wysiadaniu z samochodu;
 4. dopilnuje, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu;
 5. w razie awarii pojazdu ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego;
 6. ponosi pełną odpowiedzialność za działanie opiekuna oraz za bezpieczeństwo dzieci w trakcie wykonywania przedmiotowej umowy;
 7. ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu dzieci niepełnosprawnych, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca musi zagwarantować opiekuna podczas transportu dzieci. Opiekunem powinna być osoba dorosła, nie karana, sprawna fizycznie, nie widniejąca w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, opiekun zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym dzieciom ( opiekunem nie może być kierowca dokonujący przewozu dzieci do szkoły i ze szkoły).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn, których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby przewożonych uczniów, jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania roku szkolnego oraz odpowiednio wydłużenia lub skrócenia trasy o dodatkową szkołę, do której ci uczniowie będą uczęszczać. Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu kolejnego ucznia, którego miejsce zamieszkania i szkoła znajduje się na trasie przejazdu (nie wpłynie to na zwiększenie kilometrów), wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Wszelkie zmiany będą wprowadzane po wcześniejszym sporządzeniu i podpisaniu odpowiedniego aneksu do umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku połączenia kursu dowozu dzieci do szkoły z inną gminą Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia liczby kilometrów proporcjonalnie do wspólnego odcinka trasy z domu do szkoły i ze szkoły do domu.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021r.,  poz. 919 z późn. zm.);
 • posiadają środek transportu, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych tj. spełniający wymogi techniczne umożliwiające przewóz osoby niepełnosprawnej oraz posiada odpowiednie oznakowanie wymagane przepisami prawa, aktualne badania techniczne, wpisy do dowodu rejestracyjnego, że pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, aktualny pakiet ubezpieczeń O.C.;
 • dysponują osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia tj. kierowcą posiadającym aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii -  w zależności od typu pojazdu wskazanego do realizacji zamówienia i opiekunem, którzy nie figurują w rejestrze sprawców na tle seksualnym;
·        posiadają referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych u co najmniej 1 zleceniodawcy.

5. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
 2. Kopię licencji na wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia.
 3. Potwierdzony (zaparafowany) wzór umowy – stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Wykaz zaplecza transportowego stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z kopią dowodu rejestracyjnego, ważnymi badaniami technicznymi oraz wpisem o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych jeżeli jest to wymagane przepisami prawa (w przypadku braku takiego wpisu należy złożyć oświadczenie, że zgodnie z prawem przy przewozie, którego dot. zapytanie ofertowe nie jest wymagany wpis o przystosowaniu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych).
 5. Referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych u co najmniej 1 zleceniodawcy.

6. KRYTERIUM WYBORU

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium – ceną jednostkową za  km przewozu. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie  koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
 2. W ofercie należy podać cenę za 1 km świadczonej usługi, która uwzględnia wszystkie koszty wykonania usługi tj.:
  1. koszty zakupu paliwa  i eksploatacji;
  2. obsługi (kierowcy i opiekuna);
  3. podatków, opłat i ubezpieczeń.
 3. Cenę należy skalkulować łącznie z obowiązującym podatkiem VAT.
 4. Cena jednostkowa za 1 km przewozu podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie obowiązywała w niezmiennej stawce do końca obowiązywania umowy.
 5. Zapłata odbywać się będzie co miesiąc, po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury za miesiąc poprzedni. Usługa obejmuje tylko faktycznie wykonane dowozy. W przypadku choroby ucznia, bądź innych sytuacji kiedy uczniowie nie byli dowożeni do szkoły zapłata nie przysługuje. Wykonawca dołączy do faktury potwierdzenie dowozu uczniów  wystawione/poświadczone przez szkołę zawierające liczbę dni przewozu oraz imię i nazwisko przewożonych uczniów, co potwierdzi ilość przejechanych kilometrów.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA

 1. Oferty należy składać do dnia 16.12.2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą w kopercie.
  Adres do korespondencji:
  Miasto Jordanów,  Rynek 1, 34-240 Jordanów
  z dopiskiem „Oferta - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Jordanowa wraz  z opieką do szkół i z powrotem”
 2. Zamawiający zastrzega sobie:
  1. możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny;
  2. zachowanie warunków oferty cenowej przez okres co najmniej 45 dni od jej  złożenia.
 3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji Wykonawcom w zakresie merytorycznym jest Halina Mikołajczyk,  tel. 18/26-91-709.

9.  RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. Zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy PZP.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy PZP.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
  2. w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  3. na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, jak również nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
 14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 15. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Uwaga: Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

Do pobrania załączniki (ZIP, 180KB)