Dnia 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2020r.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jordanów.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 13. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego Wodociągom Jordanowskim Spółce z o.o.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr ewid. 3642 przy ul. Kolejowej w Jordanowie.
 15. Sprawy bieżące.

Jordanów, 09.12.2020 r.