Zarządzenie Nr 22/2023 
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 25.05.2023 r.

w sprawie: przedstawienia Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022 Radzie Miasta Jordanowa

            Na podstawie art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572.), zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miasta Jordanowa Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022.

§ 2

Raport o stanie Miasta Jordanowa za rok 2022 podlega opublikowaniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Jordanowa 
Andrzej Malczewski
Załącznik: Raport o stanie Miasta za 2022r. (pdf, 2.4MB)