Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

                      Na podstawie art. 17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 10 maja 1999 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z 1990 r. ze zm.) oraz Uchwały Nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r.  w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. z 1990 r. nr 30, poz. 235), sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działki nr 2466/3  położonej w obrębie Jordanów, Miasto Jordanów.

Karta inwentaryzacyjna jest niezbędna do wydania decyzji przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, prawa własności do ww. działki przez Miasto Jordanów.
Karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od dnia 26.05.2022 r. do dnia 27.06.2023 r. 
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XLI/372/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.  w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa – pokój nr 4A.

                                                                                                    Komisja inwentaryzacyjna           


Załączniki:

1. karta inwentaryzacyjna nieruchomości (pdf 53KB)
2. mapa dz.2466/3 ob. Jordanów. (pdf 83KB)